Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 158/ 02.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 158/ 02.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 158/2012г.
София, 26.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 31.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж 158/02.07.2012г., подадена от Д.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
Д.А. е подал жалба в КЗЛД, в която сочи, че е констатирал установена практика на мобилният оператор „К.Б.М.” ЕАД, изразяваща се в копирането на документа за самоличност на своите клиенти, при сключване на договори за лизинг. Господин Д.А. сочи още, че е клиент на мобилния оператор от повече от 4 години и същият разполага с неговите лични данни по повод тези им облигационни отношения. Жалбоподателят не намира смисъл в копирането на личната му карта, в която се съдържа информация по отношение на него, с която администратора на лични данни вече разполага. В жалбата се цитира клауза от договора за лизинг, според която „лизингополучателят декларира, че е запознат с доброволния характер и условията на обработка на предоставяне на лични данни, като приема тези условия, вкл. Дава съгласие за копиране и съхраняване на документите.
Жалбата е подадена по електронен път чрез изпращането на електронно писмо до КЗЛД, като към писмото е прикачен файл, в който се съдържа жалбата на Д.А., с която сезира Комисията.
Ответната страна в административното производство е изпратила като доказателства: договор за мобилни услуги, сключен на 02.08.2010г. между Д.А. и Г.; допълнително споразумение по програма „Заедно” към договор за мобилни услуги; договор за лизинг на устройство марка Globul, модел touch, сключен между Д.А. и Г. на 20.06.2012г., разпечатка от системата с данните на клиента и процедура за абониране на частни клиенти, в която са включени правилата, приложими при сключване на договори за лизинг с потребители на „К.Б.М.” ЕАД.
По повод жалбата е извършена проверка на място на „Г.Т.Б.” ЕАД. Установено е, че на основание сключен договор за основно търговско представителство, „К.Б.М.” ЕАД е възложило на „Г.Т.Б.” ЕАД да сключва договори от името и за сметка на мобилният оператор, както и продажба на негови продукти. Чрез сключеният договор, „К.Б.М.” ЕАД е възложил на Г.Т.Б.” ЕАД обработването на личните данни на физическите лица-крайни потребители, съгласно изискванията на чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. В договорът са включени клаузи във връзка със задълженията по отношение на взаимоотношенията с абонатите, относно обработване на договора за абонамент/лизинг или друг вид договор с абонатите на мобилният оператор. Разписани са й клаузи във връзка със защита на личните данни и неразпространението на информация. От проверката е установено още, че са регламентиране ясни правила от „К.Б.М.” ЕАД за сключване на договори с абонатите на дружеството, като те са поместени в Процедура за абониране на частни клиенти. Съгласно утвърдените правила, договорите с частни клиенти се сключват в офисите на дистрибуторите, само след установяване на самоличността на лицето. При сключването на договор, потребителят се индивидуализира с валиден документ за самоличност или документ за пребиваване или друг вид документ, посочен в Процедурата за абониране на частни клиенти. В т.11 от Процедурата за абониране на частни клиенти е регламентирано, че продавач-консултанта сканира личната карта на клиента единствено в случаите на сключен договор за лизинг на устройство на лизинг. Сканираното копие на личната карта се прикачва към в ДМС към договора за финансов лизинг.
Данните за договора се попълват от служител на дистрибутора в информационна система, след което се разпечатва в два идентични екземпляра и заедно с приложенията към тях се подписват от клиента, след коте се подписват и подпечатват с печатана магазина от служител на дистрибутора. Служител на дистрибутора сканира подписаният договор и всички приложения към него и сканираните изображения се изпращат по документна система до края на деня на телекомуникационният оператор. Оригиналите на договора и всички приложения се запечатват в индексирани пликове на дистрибутора се изпращат веднъж седмично за архивиране към „К.Б.М.” ЕАД. В Общите условия на мобилният оператор за взаимоотношения с потребителите има включени клаузи за информиране на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни в съответствие с чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД.
По време на проверката се е установило, че на основание сключен Договор за основно търговско представителство (договорът) „К.Б.М.” ЕАД възлага на „Г.Т.Б.” ЕАД да сключва договори от името на и за сметка на „К.Б.М.” ЕАД, както и продажба на негови продукти. Чрез договорът „К.Б.М.” ЕАД е възложил на „Г.Т.Б.” ЕАД обработването на личните данните на физически лица – крайни потребители, съгласно изискванията на чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. В договорът са включени клаузи във връзка със задълженията по отношение на взаимоотношенията с абонатите (чл. 7 от договорът), относно обработване на договор за абонамент/лизинг или друг договор с абонати (чл. 11 от договорът), както и клаузи във връзка със защитата на личните данни и неразпространението на информация.
“К.Б.М.” ЕАД, ЕИК **** е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6. администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). „К.Б.М.” ЕАД осъществява следните основни дейности: изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, търговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свързани с далекосъобщителна дейност.
„К.Б.М.” ЕАД (телекомуникационния оператор) е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация на администратор на лични данни и е вписано в регистъра по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с идентификационен номер 28772, като е заявило обработване на лични данни в 3 регистъра „Персонал”, „Потребители” и „Регистър Видеонаблюдение”.
За установяване на ясни правила за сключване на договори с физически лица телекомуникационния оператор е утвърдил Процедура за абониране на частни клиенти.
В съответствие с Процедура за абониране на частни клиенти договорите с физически лица – крайни потребители се сключват в офисите на дистрибуторите, само след установяване самоличността на клиента. При сключване на договор потребителя се идентифицира с валиден документ за самоличност или документ за пребиваване (за чужди граждани) и представя допълнителни документи описани в Процедура за абониране на частни клиенти. На страница 25, т.11 от Процедура за абониране на частни клиенти е регламентирано, че продавач-консултантът сканира личната карта на клиента единствено в случаите на сключен договор за лизинг за устройство на лизинг, като се прикачва в ДМС към договора за финансов лизинг.
Данните за договора се попълват от служител на дистрибутора в информационна система, след което се разпечатва в два идентични екземпляра и заедно с приложенията към тях се подписват от клиента, след което се подписват и подпечатват с печата на магазина от служител на дистрибутора. Един от екземплярите на договора и приложенията остават за клиента. Служител на дистрибутора сканира подписаният договор и всички приложения към него и сканираните изображения се изпращат по документна система до края на деня телекомуникационния оператор. Оригиналите на договора и всички приложения се запечатват в индексирани пликове на дистрибутора и се изпращат веднъж седмично за архивиране към „К.Б.М.” ЕАД.
В общите условия на телекомуникационния оператор за взаимоотношения с потребителите има включени клаузи за информиране на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни в съответствие с чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД.
По време на проверката се установи, че г-н Д.А. на 02.08.2010г. е сключил Договор за мобилни услуги с „К.Б.М.” ЕАД. На 20.06.2012г. г-н Д.А. е сключил Допълнително споразумение по програма „Заедно” към Договора за мобилни услуги и Договор за лизинг на устройство. В качеството си на лизингово предприятие и съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМСИП) при сключване на договор идентифицирането на клиенти – физически лица и проверката на тяхната идентификация се извършват чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса и ЕГН на клиента. В чл.6, ал.3 от ЗМСИП е регламентирано, че се снема и копие на предоставените документи, включително и на документите за самоличност.
Проверката, от проверяваш екип на Комисията е завършила със съставянето на констативен акт.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателят, ответната и заинтересованата страна не се явяват и не се представляват.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу „К.Б.М.” ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. Администраторът лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, като е подала заявление за регистрацията му като администратори на лични данни и е регистриран като такъв.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Комисия за защита на личните данни приема жалбата за неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че г-н Д.А. на 02.08.2010г. е сключил Договор за мобилни услуги с „К.Б.М.” ЕАД. На 20.06.2012г. г-н Д.А. е сключил Допълнително споразумение по програма „Заедно” към Договора за мобилни услуги и Договор за лизинг на устройство. Този факт не е спорен между страните.
В Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги е уговорено, че потребителят се счита уведомен за Общите условия от датата на публикуването им и се счита за обвързан с тях от датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугите, или съответно от датата на фактическо започване на ползване на услугите. При сключването на индивидуален договор, потребителят се идентифицира с валиден български документ за самоличност с вписан постоянен адрес на лицето на територията на Република България; за чужди граждани, продължително или постоянно пребиваващи в страната – документ за продължително или постоянно пребиваване, с вписан настоящ адрес. Потребителят е длъжен да предостави на Г., при поискване, документи, удостоверяващи верността на данните му. При промяна на данните, потребителят следва да уведоми Г. в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на настъпване на промяната като се задължава в същия срок и да предостави новите данни. При неспазване на това изискване, Г. има право временно и/или постоянно да спре или ограничи ползването на услугите и/или да прекрати индивидуалния договор без предизвестие.
Съгласно 145а от Общите условия, доколкото друго не е уговорено в индивидуалния договор, потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират, обработват, използват и съхраняват от Г. да бъдат обработвани за целите, предвидени в Общите условия и действащото законодателство, както самостоятелно от Г., така и от трети лица, действащи от името и под контрола на Г. Потребителят се съгласява, че Г. има право да обработва, предоставя, използва и съхранява всички свързани с него лични данни, които той доброволно и по своя преценка предоставя на мобилният оператор за целите на сключеният между тях договор.
Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Във връзка с изложеното се налага извода, че за администратора на лични данни - „К.Б.М.” ЕАД е налице правно основание за обработването на личните данни на жалбоподателят. Налице са две от условията за допустимост при обработването на лични данни. Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни. Физическото лице, за което се отнасят личните данни е дало своето съгласие те да бъдат обработвани. Съгласието е изразено посредством сключването на договора и приемането на общите условия на администратора.
Жалбата на Д.А., с която е сезира Комисията е насочена срещу обработването на личните му данни от страна на „К.Б.М.” ЕАД чрез копирането на документа му за самоличност.
Съгласно процедурата за абониране на частни Клиенти, при сключването на договор за лизинг за закупуване на устройство на лизинг, продавач-консултанта сканира личната карта на клиента, като сканираното копие се прикачва към договора за финансов лизинг.
В качеството си на лизингово предприятие и съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМСИП), Г. при сключване на договор идентифицирането на клиенти – физически лица и проверката на тяхната идентификация се извършват чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса и ЕГН на клиента. В чл.6, ал.3 от ЗМСИП е регламентирано, че се снема и копие на предоставените документи, включително и на документите за самоличност.
Обработването на личните данни на своите клиенти чрез копирането на документа им за самоличност е нормативно установено задължение за администратора на лични данни, което се явява и условие за допустимост при този вид обработване на данните.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на Д.А. е неоснователна. Обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни от страна на администратора на лични данни – „К.Б.М.” ЕАД чрез копирането на документа му за самоличност от „Г.Т.Б.” ЕАД при сключването на договор за лизинг е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 158/02.07.2012г., подадена от Д.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 158/ 02.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings