Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № П1849/ 22.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № П1849/ 22.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П 1849
гр. София, 23.11. 2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове- Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева  и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 31.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № П1849/22.05.2012г. подадена от П.Д. срещу Община П. за нарушения на Закона за защита на личните данни.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество, не се явяват, не изпращат процесуални представители.
П.Д. сезира КЗЛД с жалба срещу Община П. за отказ от достъп до лични данни, като съгласно изложените твърдения и приложени писмени доказателства фактическата обстановка по случая е следната:
На 03.05.2012г. жалбоподателят депозира искане към Община П. да му бъде предоставено копие от гробния картон на гроба на баща му Х.Д. със или без заличени лични данни на трети лица- съседи, които фигурират в него.
С писмо от 11.05.2012г. от общината отказва на П.Д. да предостави исканата информация, като сочи, че подобна информация се предоставя единствено във връзка със съдебно дело или прокурорско разпореждане, както и че за лицето не съществува правен интерес от достъп до данните на трети лица, фигуриращи в гробния картон.
 В жалбата си до КЗЛД г-н П.Д. обосновава правния си интерес от получаване на заверен препис от гробния картон на гробното място на баща му с необходимостта да бъде уведомен за лицата, които са вписани в картона и възможността да бъдат ползвани като свидетели, удостоверяващи гробното място на баща му и други подобни проблеми.
Към жалбата се прилагат кореспонденцията на жалбоподателя с Община П. по повод заявеното от него искане за достъп до информация, приходна квитанция от общината за закупуване на право за вечно ползване на гроб, фактура от общината за заплатени услуги по изкопаване и заравяне на гроб, препис-извлечение от акта за смърт на бащата на жалбоподателя.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № П2804/02.07.2012г. от Община П. е изискано становище по случая.
 С писмо вх. № П3216/16.07.2012г. от страна на общината изразяват становище за неоснователност на жалбата, като се излагат мотиви в тази насока. Подчертава се, че издадената на П.Д. приходна квитанция при заплащане на гробното място за вечно ползване съдържа всички данни, посочени в гробния картон и с който документ лицето се легитимира като гробоползвател на гробно място- гробен парцел 33, ред 3, гроб 1 в гробищен парк “Ч.“. Посочва се, че в съставяните гробни картони могат да фигурират данни за един, два или три гроба, като препис от картоните не се предоставят на заинтересованите лица дори и в случаите на единични гробове.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- П.Д., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- Община П.- администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателя във връзка с поддържан от нея гробен картон за гробно място- парцел 33, ред 3, гроб 1 в гробищен парк “Ч.“, където е погребан бащата на жалбоподателя.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата следва да се уважи,   поради следните съображения:
Правото на жалбоподателя да иска достъп до личните си данни под форма и начин по негова преценка поражда задължението за администратора на лични данни да го предостави пълно или частично в зависимост от предвидените в закон хипотези или да откаже предоставянето му. Разпоредбата на чл.34 от ЗЗЛД определя хипотезите, при които достъпът може да бъде отказан или ограничен, а именно- ако личните данни не съществуват, ако от предоставянето на достъпа би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон или ако предоставянето на достъп до личните данни е забранено със закон. Тъй като случаят не касае така изброените хипотези, за администратора на лични данни- Община П. възниква задължението да предостави исканата информация при спазване на чл.31 от ЗЗЛД т.е. информацията по чл.28, ал.1 от ЗЗЛД да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице. Съгласно изискването на чл.31, ал.3 от ЗЗЛД администраторът е длъжен да се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1.    Уважава жалба с рег. № П1849/22.05.2012г. от П.Д. срещу Община П. за нарушения на Закона за защита на личните данни;
2.    На основание чл.10, ал.1, т.5 от ЗЗЛД издава задължително предписание на Община П. в 14-дневен срок от получаване на настоящото решение да издаде на П.Д. заверен препис извлечение на гробен картон на гробно място- гробен парцел 33, ред 3, гроб 1 в гробищен парк “Ч.“ при заличаване данните на трети лица.
 Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № П1849/ 22.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings