Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 135/ 21.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 135/ 21.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 135/2012 г.
София, 23.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 01.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж 135/21.06.2012г., подадена от Д.Я.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Д.Я.С. сезира КЗЛД с жалба, с която иска съдействие за разрешаване на възникнал проблем с мобилният оператора. Излага се като фактология, че между госпожа Д.Я.С. и „К.Б.М.” ЕАД е имало сключен договор за предоставяне на мобилни услуги. Мобилният оператор едностранно е прекратил действието на договор, поради двумесечно закъснение на заплащане на дължимите суми за ползваните услуги. Предсрочното прекратяване на договора, поради неизпълнение на задълженията на госпожа Д.Я.С. я е натоварило и със заплащането на начислената неустойка.
Жалбоподателката твърди, че е заплатила дължимите от нея суми и е изразила желание, договорните отношения да бъдат възстановени, като и телефонният номер, който тя е ползвала. Въпреки изразеното желание, молбата на госпожа Д.Я.С. не е била удовлетворена. Мобилният оператор продължава да изисква от нея, заплащането на начислената неустойка за предсрочно погасяване на договора, като е предоставили личните й данни на фирма за събиране на вземания. Жалбоподателката твърди още, че по никакъв начин не е била уведомена, че в случай не незаплащане на дължимите суми за ползваните услуги, договора ще бъде прекратен и ще се начисли неустойка в такъв голям размер. Д.Я.С. твърди, че не е подписвала договор, в който да е регламентирано начисляването на неустойка.
Към жалбата не се представят доказателства.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е нередовна, поради следните съображения:
В чл.30 от ПДКЗЛДНА са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането оправено до Комисията за защита на личните данни. Формата на искането за откриване на административно производство е определена и в чл.29, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс. Писменото искане трябва да съдържа пълното име и адреса на лицето, от което изхожда, естеството на искането дата и подпис.
Жалбата е подадена от Д.Я.С. не съдържа всички законово изискуеми се реквизити.
С оглед изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, с писмо изх. № П3178/13.07.2012г. на Председателя на КЗЛД на жалбоподателката е указано, че искането страда от пороци и на основание чл.30, ал.2 от АПК следва да ги отстрани в тридневен срок от получаване на съобщението за това. От съдържанието на жалбата не може да се установи по безспорен начин, дали се оспорва едностранното прекратяване на договора, начисляването на неустойка, предоставянето на личните й данни на фирма за събиране на вземания, както и дали сключеният договор е подписан от жалбоподателката. Изискано е в тази насока жалбата да бъде конкретизирана, с оглед преценката, дали поставените в нея въпроси са от компетентността на Комисията или на друг орган.В писмото е указано също така, че при неизпълнение на дадените указания образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Писмото е изпратено на 16.07.2012г. на посочения в жалбата електронен адрес. Изпратено е и писмо на 19.09.2012г. на посоченият в жалбата адрес, като същото се е върнало в цялост с отбелязване, че пратката е непотърсена от получателя.
Срокът за изпълнение на дадените указания е изтекъл и към настоящият момент не е получено в Комисията за защита на личните данни ново искане, което да отговаря на реквизитите посочени в чл.30 от ПДКЗЛДНА.
На основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД във връзка чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл.30, ал.1 от АПК,
РЕШИ :
Обявява жалба рег. № Ж 135/21.06.2012г., подадена от Д.Я.С. срещу „К.Б.М.” ЕАД за нередовна и прекратява образуваното административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 135/ 21.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings