Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 115/ 14.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 115/ 14.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 115/2012 г.
София, 23.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 17.10.2012 г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. Ж 115/14.06.2012г., подадена от Ж.К.П. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
Ж.К.П. сезира КЗЛД с жалба, в която сочи, че се намира в спор с БТК АД, по отношение на предоставяната й услуга интернет, тъй като качеството на услугата не отговаря на изискванията. В жалбата се сочи още, че към момента на подаването й, интернета е спрян, както и ползваният от госпожа Ж.К.П., домашен телефон. Госпожа Ж.К.П. заявява, че ежемесечно получава фактури за ползваните от нея услуги, както и че на 05.06.2012г. е получила писмо от фирма „К.Б.” ЕООД, с което е уведомена за наличието на неизплатени задължения към мобилния оператор в размер на 79.24 лв. Жалбоподателката сочи, че преди да получи писмото от фирмата за събиране на вземания е имало телефонни обаждания по същия повод, който са се осъществили на телефонният номер на синът й, като уточнява, че неговият номер е даден като телефон за контакти.
Ж.К.П. счита, че с предоставянето на свързаните с нея лични данни на фирма за събиране на вземания са нарушени правата й по ЗЗЛД и иска от Комисията да разгледа подадената от нея жалба и разреши проблема й.
Към жалбата като доказателство е приложено копи на уведомително писмо от „К.Б.” ЕООД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че госпожа Ж.К.П. има сключени с БТК АД договори за фиксиран телефонен номер, който договор е безсрочен, както и договор за интернет, сключен на 20.12.2011г. с минимален срок на действие 12 месеца.
Мобилният оператор сочи още, че в сключените с жалбоподателя договори се съдържа клауза, че абонатът-физическото лице декларира, че предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие същите да бъдат обработени за целите на сключените договори, както и БТК АД да ги предостави на компетентните държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предостави на трето лице, в това число на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания. Предоставянето на личните данни на абоната се извършва за реализиране на права и интереси на мобилния оператор, а именно събирането на неизплатени вземания по сключените договори.
В становището се уточнява, че договорът за доставка на интернет е сключен при условията на FIBER NET-зимна промоция, по силата на която клиентът получава 100% отстъпка от инсталационната такса. В последствие, жалбоподателката се е отпивала многократно да прекрати действието на сключения договор за доставка на интернет, като е изпратила до дружеството пет жалби. Посоченото в жалбите основание за искането за прекратяване на договора е качеството на предоставяната услуга. По повод сигналите на жалбопдателката, екипи на мобилният оператор са правили опит да влязат в жилището й, за да установят причината за твърдяната неизправност на интернета, но същите не са били допуснати.
На 22.05.2012г., госпожа Ж.К.П. е уведомена от БТК АД за наличието на натрупания дълг към дружеството, точният му размер и от какво той произтича. За периода, в който жалбоподателката не е изпълнявала задължението си по договорите, да заплати ползваните от нея услуги, са издадени чети броя месечни сметки.
На 28.05.2012г.за натрупаните от Ж.К.П. задължения, личните й данни са предадени на агенция за извънсъдебно събиране на вземания.
В становището се сочи, че между БТК АД и „К.Б.” ЕООД има действащ договор, с предмет извънсъдебно събиране на вземания.
Към становището са представени, като доказателства: договор за интернет, пет броя жалби от жалбоподателката до БТК АД, четири броя месечни сметки и извадка от сключеният с фирмата за събиране на вземания, договор.
„К.Б.” ЕООД изразява писменото си становище по жалбата, като твърди, че на основание сключен договор за събиране на вземания с БТК АД му е възложено да извърши събиране на вземания на мобилният оператор от негови абонати длъжница. На 31.05.2012г. е изпратено напомнително писмо на госпожа Ж.К.П., с което е уведомена за размера на натрупания от нея дълг към БТК АД, посочен е срок за доброволно заплащане на дължимата сума. На 09.06.2012г. е осъществен и телефонен разговор с жалбоподателката, която от своя страна се е ангажирала да заплати частично дължимата от нея сума след като получи пенсията си. След неизпълнение на поетото обещание за плащане е изпратен и напомнително съобщение. Фирмата твърди, че е изяснила точно и коректно причината на обаждането към жалбоподателката, както и че не е осъществяван контакт с нея по друг повод, освен дължимите от нея суми.
Към становището е приложен сключеният с БТК АД договор и анексите към него.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателката не се явява и се представлява от синът и П.П., БТК АД се представлява от юрисконсулт Б.И., а „К.Б.” ЕООД се представлява от адвокат Ш. от САК.
Във връзка с направеното възражение на процесуалният представител на БТК АД за липсата на представителна власт на П.П., с оглед липсата на нотариална заверка на подписа на упълномощителя върху пълномощното, с което той се легитимира, Комисията приема, че възражението е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, поради следните съображения:
Съгласно чл.18, ал.1 от АПК гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на ГПК. АПК препраща към разпоредбата на чл.32 от ГПК, съгласно която представители по пълномощие могат да бъдат адвокатите, родителите, децата или съпругът, юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, областните управители, упълномощени от министъра на финансите или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, други лица предвидени в закон. Съгласно чл.33 от ГПК, посочените пълномощници се легитимират като такива с пълномощно. В посочените правни норми липсва изискване това пълномощно да е с нотариална заверка на подписите. От гореизложеното следва, че лицата посочени в чл.32 от ГПК, в случаите, в които действат като пълномощници, се легитимират като такива с писмено пълномощно без нотариална заверка на подписа. Относно адвокатите това може да бъде адвокатско пълномощно.
Случаите, при които пълномощниците се легитимират като такива с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, са посочени в хипотезата на ал.2 на чл.18 от АПК, съгласно която пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, и от други граждани или организации, т.е граждани, извън кръга на посочените в чл.32 от ГПК.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК АД. „К.Б.” ЕООД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай е обработващ лични данни, тъй като е обработил свързаните с Ж.К.П. лични данни от името и за сметка на мобилния оператор. Администраторът и обработващия лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
Ж.К.П. е сключила договор за интернет на 20.12.2011г. със срок на действие 12 месеца. В жалбата, госпожа Ж.К.П. не оспорва наличието на договорни отношения с мобилният оператор, от което може да се направи обоснован извод, че този факт не е спорен.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключените договори е уговорено, че госпожа Ж.К.П. изразява съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с нея лични данни за целите на сключените договори, както и да ги предоставя на трети лица, с цел реализиране на законите си интереси - събиране на неплатени парични задължения по сключените договори с абонатите. С подписването на договорите, жалбоподателката е декларирала, че е запозната и е съгласна с Общите условия на дружеството.
В раздел XI от Общите условия на БТК подробно са разписани целите, за които ще се обработват личните данни на абонатите на дружеството, както и случаите, при които те ще бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на Ж.К.П. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилният оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателката лични данни са обработени и от обработващ лични данни – „К.Б.” ЕООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор.
Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателката на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на интернет, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с БТК АД договор.
По отношение на изложените в жалбата твърдения за проблеми при предоставяне на услугата интернет, Комисия за защита на личните данни не е компетентния орган да се произнесе по случая.
Следва да се отбележи също така, че отправените жалби от госпожа Ж.К.П. до мобилния оператор, изразяват желанието й, сключеният договор за интернет да бъде прекратен. Условията за прекратяването на един договор са уговорени между страните по него и същите, в случай че желаят да преустановят действието му, следва да спазят уговореният ред за това. БТК АД в своите отговори по жалбите на госпожа Ж.К.П. й е указал, че в случай на желание от нейна страна да прекрати действието на договора за интернет, преди изтичане срока на договора ще заплати неустойка, в размер на месечните такси до края на срока на договора. КЗЛД няма правомощие да прекратява действието на договори, а това право има всяка една от страните по него.
По отношение на твърдяното от жалбоподателя нарушение при определяне на дължимата сума за ползваните но него услуги, същото е неотносимо към жалбата и не е предмет на разглеждане в настоящето административно производство. КЗЛД не е компетентна да се произнесе по този въпрос, още повече, че в жалбата се сочи, че вече са сезирани компетентните институции.
На 22.10.2012г., след проведеното открито заседание е постъпила жалба с рег.№П-5472 от Ж.К.П., с която информира Комисията, че на 20.10.2012г. е получила писмо от фирма за събиране на задължения „К.Р.М.” ООД. Госпожа Ж.К.П. иска от КЗЛД да организира среща с представител на мобилният оператор, на която да разреши възникналия проблем с взаимни отстъпки. Следва да се отбележи, че на откритото заседание Ж.К.П. е представлявана от пълномощника си – П.П. и съгласно разпоредбата на чл.20 от АПК е предложено на страните да сключат споразумение пред административният орган. Пълномощникът на жалбоподателя не е изразил категоричното си желание за сключване на споразумение, поради което такова не е постигнато.
Направеното искане за организиране от КЗЛД среща между жалбоподателката и представител на БТК АД е неоснователно и излизащо извън пределите на компетентностите на административния орган. По отношение на новопредставените информация за предоставянето на личните данни на госпожа Ж.К.П. от БТК АД на фирма „К.Р.М.” ООД следва да се присъединят мотивите от настоящето решение по отношение на „К.Б.” ЕООД.
На Комисията й е известна служебна информация по повод други постъпили пред нея жалби, че между „К.Р.М.” ООД и БТК АД съществуват договорни отношения с предмет извънсъдебно събиране на вземания на мобилния оператор.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на Ж.К..П. е неоснователна и извършеното обработване на свързаните с нея лични данни от страна на администратора на лични данни – БТК АД чрез предоставянето им на фирма за събиране на вземания – „К.Б.” ЕООД, с която има сключен договор, съгласно изискването на чл.24, ал.4 от ЗЗЛД е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с рег.№Ж 115/14.06.2012г., подадена от Ж.К.П. срещу БТК АД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София-град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 115/ 14.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings