Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалби рег. № Ж 230/ 01.08.2012 г. и № Ж 231/ 01.08.2012 г.

Решение по жалби рег. № Ж 230/ 01.08.2012 г. и № Ж 231/ 01.08.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 230/2012г.
София, 22.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев, на редовно заседание, проведено на 04.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалби рег.№ Ж 230/01.08.2012г., подадена от В.М.Й. срещу „М.” ЕАД и жалба рег.№Ж 231/01.08.2012г., подадена от Й.Д.Й. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Адвокат М.А., като пълномощник на В. и Й. Й. е подал две идентични жалби, в които сочи, че има извършено нарушение при обработването на свързаните с доверителите му лични данни от страна на „М.” ЕАД. Жалбоподателите категорично заявяват, че никога не са сключвали договори с мобилният оператор за предоставяне на мобилни услуги. Въпреки това, те са получили уведомителни писма от фирма „К.Б.” ЕООД, с които са поканени да заплатят суми към мобилният оператор. Жалбоподателите са сезирали по същия повод и РПУ-С. и районна прокуратура гр.С. С постановление на РП-С. от 04.06.2012г. са изпратени по компетентност материалите по образуваната прокурорска преписка на РП-София.
Жалбоподателите са сигнализирали и мобилният оператор с молба да извърши проверка по техния случай и да предприеме мерки за разрешаване на възникналия проблем. След получаването на първоначалните уведомителни писма от фирмата за събиране на вземания, жалбоподателите са получили и следващи писма от „Ф.И.” АД и „К.Р.М.” ООД.
На жалбоподателите са им представени копия на сключените от тяхно име договори за мобилни услуги, от които се установило, че те са сключени от оторизиран дилър на „М.” ЕАД, а именно „Х.Т.” ЕООД.
Към жалбите като доказателства се прилагат: писма от „К.Б.” ЕООД, жалба до РПУ-С., жалба до „М.” ЕАД, отговор от „М.” ЕАД, покани за погасяване на задължение от Ф.И.” АД и „К.Р.М.” ООД, постановление на РП- С. от 04.06.2012г., пълномощни и медицински епикризи.
На основание чл.32 от АПК, Комисията взема решение, с което обединява жалби: рег.№Ж 230/01.08.2012г., подадена от В.М.Й. срещу „М.” ЕАД и жалба рег. № Ж 231/01.08.2012г., подадена от Й.Д.Й. срещу „М.” ЕАД за разглеждане в едно производство.
В условията на служебното начало, залегнало в административния процес и изясняване на обстоятелствата от значение за случая, на основание чл.36, ал.2 във връзка с чл.54, ал.1, т.3 от Административно-процесуалния кодекс е изискана информация от Софийска районна прокуратура.
Софийска районна прокуратура, уведомява Комисията, че по подадената от Й.Д.Й. жалба има образувано досъдебно наказателно производство по реда на НПК. Производството е водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.309, ал.1, пр.1 от НК. Към момента на предоставяне на информацията, СРП сочи, че производството по делото не е приключило.
Към писмото на СРП е приложено постановление за образуване на наказателно производство от 12.06.2012г. на СРП. С постановлението е установено, че преписката е образувана по жалби на В.М.Й. и Й.Д.Й. за твърдения за извършено документно престъпление по чл.309 от НК, злоупотреба с личните им данни при сключването на договори за мобилни услуги. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител и са дадени указания на 04 РПУ-СДВР да извърши необходимите разследващи действия.
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че В.М.Й. и Й.Д.Й. са сезирали РП-С., която от своя страна е изпратила по компетентност на СРП жалбите им и има образувано досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер – съставянето на неистински документи.
Съгласно чл.54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл.54, ал.1, т.3 от АПК. Резултатите и заключенията от образуваното наказателно производство от общ характер в могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защита на правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателя лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, чл.27, ал.2 и чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. На основание чл.32 от АПК обединява жалби: рег. № Ж230/01.08.2012г., подадена от В.М.Й. срещу „М.” ЕАД и жалба рег. № Ж231/01.08.2012г., подадена от Й.Д.Й. срещу „М.” ЕАД за разглеждане в едно производство под регистрационен № Ж230/2012г.
2.Спира административното производство по жалба рег.Ж 230/2012г., подадена от В.М.Й. и Й.Д.Й. срещу „М.” ЕАД, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалби рег. № Ж 230/ 01.08.2012 г. и № Ж 231/ 01.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings