Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 126/ 18.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 126/ 18.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 126/2012г.
София, 21.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 10.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 126/18.06.2012г., подадена от А.В.А. срещу „ЕВН Б.Е.” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
А.В.А. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „ЕВН Б.Е.” АД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че във връзка с некоректно отчетени суми за потребена електроенергия, на 29.05.2012г. е подал жалба до Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Електроснабдяване – гр. Х. В отговор на която жалба, на 14.05.2012г. е получил писмо, предадено му на ръка от негов роднина. Писмото – отговор от електроснабдителното дружество е било адресирано до г-н А.В.А., но с адрес: гр. Л., ул. „Т.” № 53, а така също и в нарушена цялост.
А.В.А. уточнява, че не е давал този адрес за контакт, както и че на него живеят хора, с които е в нежелани и конфликтни отношения.
А.В.А. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Към жалбата са приложени като доказателства, копия от писмо с изх. № 18989/08.06.2012г. на „ЕВН Б.Е.” АД и две известия за доставка – обратни разписки.
Жалбата, подадена от А.В.А. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „ЕВН Б.Е.” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 49659, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисия за защита на личните данни.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н А.В.А., изразяваща се в неправомерното им предоставяне на трети лица от страна на „ЕВН Б.Е.” АД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание проведено на 19.09.2012г., Комисията взема Решение с което обявява жалба с рег. № Ж 126/18.06.2012г., подадена от А.В.А. срещу „ЕВН Б.Е.” АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „ЕВН Б.Е.” АД.
„ЕВН Б.Е.” АД представя своето становище с писмо вх. № С342/25.07.2012г. В същото се сочи, че г-н А.В.А. фигурира в сега действащата клиентска база – данни на дружеството, като клиент с № 1000935025 и партида за доставяне на електроенергия отнасяща се за имот, находящ се в гр. Л., ул. ****.
„ЕВН Б.Е.” АД уточнява, че освен адресът на електроснабдения имот в клиентската база – данни, като допълнителен адрес е фигурирал и адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53.
Относно изпращането на писмото – отговор по жалбата на г-н А.В.А., на адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53 електроснабдителното дружество заявява, че то е изпратено на същия в стремежа си да бъде спазен 7- дневния срок за отговор.
Електроснабдителното дружество отбелязва, че през 2008г., поради въвеждането на нов билинг - софтуер, е извършена миграция на данните от клиентската база на „Е.-П.” ЕАД, клон Х. (чийто правоприемник е ‘’ЕВН ЕС’’), към действащият в момента билдинг - софтуер на „ЕВН Б.Е.” АД. При осъществяването на тази операция, към клиентския профил на
г-н А.В.А., освен адресът на имота, до който му се доставя енергия, се пренася и старият му адрес, а именно гр. Л., ул. ”Т.” № 53.
„ЕВН Б.Е.” АД уведомява Комисията, че след получаването на писмо № П2881/03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, в изпълнение на изискванията на чл.2, ал.2, т.4 от ЗЗЛД, дружеството е предприело необходимите действия и клиентския профил на
г-н А.В.А. е актуализиран, като към момента, като единствен негов адрес фигурира: гр. Л., ул. *****.
„ЕВН Б.Е.” АД счита подадената от А.В.А. жалба, за неоснователна.
Към становището са приложени като доказателства заверени копия от: Заповед № РД-09-566/19.09.2007г. на Я.К., в качеството му на Кмет на Община Л.; жалба от 01.06.2012г., подадена от А.В.А. до „ЕВН Б.Е.”; писмо с изх. № 18989/08.06.2012г. на „ЕВН Б.Е.” АД и жалба от 15.06.2012г., подадена от А.В.А. до „ЕВН Б.Е.”.
На 26.09.2012г. е проведен телефонен разговор със С.П. – юрисконсулт в отдел ‘’Правни и корпоративни въпроси’’ към „ЕВН Б.Е.” АД, в който е изискано от електроснабдителното дружество да предостави копие от заявление, молба или друг формуляр на документ, с който г-н А.В.А. е заявил адресите: гр. Л., ул. ”Т.” № 53 и гр. Л., ул. *****, като адреси за кореспонденция с дружеството. С.П. уведомява Комисията, че не разполага с такива доказателства, тъй като ‘’билдинг системата’’ им с данни за потребителите е пренесена от друго електроснабдително дружество, от гр. Х. и архиви не съществуват.
За проведения разговор със С.П. - юрисконсулт в отдел ‘’Правни и корпоративни въпроси’’ към „ЕВН Б.Е.” АД е съставен Протокол с рег. № ПР102/28.09.2012г.
С писмо вх. № П4863/27.09.201г. дружеството „ЕВН Б.Е.” АД представя допълнително доказателство към административната преписка, а именно екранна разпечатка от базата данни с клиенти на дружеството – информация за клиента с № 1000935025. В така представеното доказателство, фигурират и двата адреса – гр. Л., ул. ”Т.” № 53 и гр. Л., ул. *****, като информация за клиента А.В.А.
С писмо изх. № П4960/0110.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискана информация от А.А., в качеството му на кмет на Община Л. относно това дали жалбоподателят е бил настанен със заповед на кмета да ползва под наем общинско жилище находящо се на адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53 (в случай, че имота е общински). На следващо място от Кмета на Община Л. е изискана информация и дали А.В.А. е заявил адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53, като постоянен или настоящ адрес.
Кмета на Община Л. уведомява Комисията, че А.В.А. е настанен под наем в общинско жилище със заповед № РД-09566/19.09.2007г. на Кмета на община Л., на адрес: гр. Л., ул. *****, както и, че на адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53, община Л. няма общински имот. Относно данни за промени на постоянен и настоящ адрес (за минал период и към момента), направени от А.В.А., общинската администрация предоставя два броя удостоверения. От служебно издаденото от Община Л. - Удостоверение за промени на постоянен адрес, се установява, че адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53, фигурира като постоянен за А.В.А. в периода от 27.11.2001г. – 27.11.2007г. От 27.11.2007г. до настоящия момент, като постоянен адрес за А.В.А. е записан адрес: гр. Л., ул.*****. На следващо място от второто служебно издаденото от Община Л. - Удостоверение за промени на настоящ адрес, също се установява, че адрес: гр. Л., ул. ”Т.” № 53, фигурира като настоящ за А.В.А. в периода от 12.08.1998г. – 30.01.2003г. От 17.10.2007г. до настоящия момент, като настоящ адрес за А.В.А. е записан адрес: гр. Л., ул. *****.
За откритото заседание на КЗЛД, страните са редовно уведомени – не се явяват представители.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
Между А.В.А. и „ЕВН Б.Е.” АД е налице договорно правоотношение, който факт не се оспорва от страните. Личните данни на г-н А.В.А. са били обработени във връзка със сключения договор между страните. Наличието на договорно правоотношение е едно от условията за допустимост на обработване на лични данни визирано в чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, а именно обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Видно от екранната разпечатка, от базата данни с клиенти на „ЕВН Б.Е.” АД – информация за клиента с № 1000935025, фигурират и двата адреса – гр. Л., ул. ”Т.” № 53 и гр. Л., ул. *****, като информация за А.В.А., в качеството му на клиент на дружеството.
На следващо място, Община Л. е предоставила служебно издадени удостоверения за промени на настоящ и постоянен адрес, заявени от А.В.А., в които фигурират и двата адреса: адреса – гр. Л., ул. ”Т.” № 53 и гр. Л., ул. ******, макар и в различен период от време.
Следва да се отбележи, че от събраните по административната преписка доказателства се установява, че в изпълнение на изискванията на чл.2, ал.2, т.4 от ЗЗЛД, дружеството „ЕВН Б.Е.” АД е актуализирало клиентският профил на г-н А.В.А., като към настоящият момент, като единствен негов адрес фигурира: гр. Л., ул. ******.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 126/18.06.2012г., подадена от А.В.А. срещу „ЕВН Б.Е.” АД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 126/ 18.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings