Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. № Ж 274/ 03.09.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж 274/ 03.09.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 274/2012г.
София, 14.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 24.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж 274/03.09.2012г., подадена от М.Х.М. срещу „Е.К.Б.” ЕООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
М.Х.М. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „Е.К.Б.” ЕООД и „К.Б.” ЕООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 02.09.2012г. е получила писмо от „К.Б.” ЕООД, с което дружеството я е уведомило, че дължи на „Е.К.Б.” ЕООД сума в размер на 193.16 лв. В същото писмо г-жа М.Х.М. е била уведомена и, че задължението й към „Е.К.Б.” ЕООД е прехвърлено на „К.Б.” ЕООД по силата на Договор за цесия № 1578752 от 11.05.2012г.
М.Х.М. уточнява, че преди повече от година е попълнила бланка, с която да стане представител на козметичната компания. Предложението г-жа М.Х.М. да стане представител на „Е.К.Б.” ЕООД, получила от В.Б. – кума на нейните родители. Госпожа М.Х.М. допълва, че В.Б. й била предложила формално да стане представител на козметичната компания, за да може нейна приятелка да събере определен брой представители и да стане координатор на „Е.К.Б.” ЕООД.
Жалбоподателката заявява, че от момента на попълване на бланката за ставане на представител, не е имала никакви финансови взаимоотношения с „Е.К.Б.” ЕООД, нито е получавала писма от дружеството за задължения, на адреса си по местоживеене.
М.Х.М. счита, че личните й данни са обработени неправомерно и нецелесъобразно.
М.Х.М. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата е приложено като доказателство копие от Уведомление за прехвърляне на вземания изх. № 1099184/2012г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „Е.К.Б.” ЕООД.
„Е.К.Б.” ЕООД представя своето становище с писмо вх. № С489/27.09.2012г.
В становището си „Е.К.Б.” ЕООД, в краткост разяснява системата за продажби на козметичната компания и регистрация на представители, както следва: „Е.К.Б.” ЕООД продава козметични продукти на принципа на директните продажби – чрез каталог. Крайните клиенти, на които се продават продуктите, дружеството нарича ‘’представители’’. Подаването на поръчки се извършва само по електронен път, с парола и потребителско име. От своя страна плащането на поръчаните, респективно закупените продукти става след като стоката е вече получена от представителя, т.е. козметичната компания предоставя стоките на кредит.
Относно регистрацията на представители, „Е.К.Б.” ЕООД уведомява, че най-често тя се извършва от ‘’координаторите’’, след като желаещият да стане представител лично попълни Регистрационна карта и я подпише собственоръчно. В тази Регистрационна карта се съдържа текст, който изразява съгласието на представителя личните му данни да се събират и обработват от „Е.К.Б.” ЕООД, а именно: ‘’С подписа си под настоящата регистрационна карта декларирам, че след като ми е дадена информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД, съм съгласен/а да предоставя личните си данни на Е.. Също така заявявам, че съм съгласен/а при необходимост Е. да предостави моите лични данни на трето лице, с което има сключен договор с цел осъществяване на посредничество и събиране на евентуално просрочени от мен суми’’.
Относно обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни, козметичната компания счита, че те са обработени правомерно, тъй като г-жа М.Х.М. собственоръчно е подписала Регистрационната си карта.
На следващо място козметичната компания твърди, че след извършена справка в системата на „Е.К.Б.” ЕООД е установено, че от името на г-жа М.Х.М. са пуснати общо четири поръчки, като три от тях са заплатени, а четвъртата на стойност 173.16 лв. остава дължима. Козметичната компания уточнява, че всички поръчки са пуснати по електронен път, т.е. използвано е потребителското име и парола, дадени от „Е.К.Б.” ЕООД на г-жа М.Х.М.
За предоставянето на свързаните с г-жа М.Х.М. лични данни на „К.Б.” ЕООД, козметичната компания се аргументира със сключен между двете дружества - Договор за прехвърляне на вземания от 11.05.2012г.
Към становището са представени като доказателства копия от: Удостоверение изх. № 20120914124202/14.09.2012г. от Агенция по вписванията – търговски регистър; Пълномощно за представителна власт пред административния орган; Регистрационна карта на ‘’AVON’’; Договор за цесия от 10.05.2012г.; Удостоверение № 0039194 за регистрация на администратор на лични данни (АДЛ) и Удостоверение № 39194 за регистрация на АДЛ.
С оглед информацията която е предоставила в жалбата си г-жа М.Х.М., че е сезирала разследващите органи по същия повод, по който е сезирала КЗЛД, с изх. № П4816/26.09.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от 09 РУ – СДВР да уведоми Комисията, в случай на възложена проверка или образувано досъдебно производство.
На 15.10.2012г. е постъпило писмо, с което районното управление уведомява Комисията за извършвана проверка по преписка с № 34336/12г. по описа на 09-РУ ‘’П’’ – СДВР, образувана по молба на М.Х.М..
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че г-жа М.Х.М. е сезирала 09 РУ ‘’П’’ – СДВР, като към настоящия момент се извършва проверка от разследващите органи.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „Е.К.Б.” ЕООД. След извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че козметичната компания и дружеството за събиране на вземания са подали заявление за регистрация пред Комисията.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Съгласно чл.54 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл.54, ал.1, т. 3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка от 09 РУ ‘’П’’ – СДВР могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията административно производство и в последствие за постановяването на административен акт от Комисия за защита на личните данни. В зависимост резултатите предприетите от разследващите органи и установяването на инкриминирано деяние и извършителят му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл.1, ал.5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл.311 във вр. с чл.309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на Наказателно – процесуалния кодекс.
С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал.1, т. 3 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба с рег. № Ж 274/03.09.2012г., подадена от М.Х.М. срещу „Е.К.Б.” ЕООД, до отпадане на основанията за спирането му.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж 274/ 03.09.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings