Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с рег. № Ж 240/ 08.08.2012 г.

Решение по искане с рег. № Ж 240/ 08.08.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 240/2012г.
София, 14.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 24.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № Ж 240/08.08.2012г., подадено от М.К.К. срещу „М.” ЕАД.
М.К.К. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни. Жалбоподателят заявява, че през 2008г. е имал сключен договор с „М.” ЕАД, със срок на действие 24 месеца. Господин М.К.К. уточнява, че по сключения с мобилния оператор договор, към 2011г. е изплатил всички свои задължения и спрял да използва услугите предлагани от дружеството.
Жалбоподателят твърди, че през периода месец януари 2011г. - месец март 2012г. не е получавал фактури от „М.” ЕАД, като той и съпругата му многократно проверявали на касите на мобилния оператор за наличието на задължения, след които проверки били уведомявани, че такива не са налични.
М.К.К. заявява, че не е сключвал нов договор с „М.” ЕАД, а така също и не е преподписвал старият.
Жалбоподателят счита, че „М.” ЕАД неправомерно е използвал личните му данни за да поднови договорните си правоотношения с него.
М.К.К. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да бъдат предприети необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА), липсват основни реквизити, а именно жалбата не е надлежно подписана от жалбоподателя.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № 4270 от 04.09.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-н М.К.К. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да я потвърди и подпише надлежно.
Видно от Известие за доставка (обратна разписка) - R № П4270/04.09.2012г., писмото с указанията на Комисията е получено надлежно на 11.09.2012г., но указанията на Комисията не са изпълнени в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „М.” ЕАД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД.
Искането, подадено от М.К.К. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
Искането не е подписано надлежно от жалбоподателя и не може да се определи от кого изхожда.
Жалбоподателят е уведомен, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок М.К.К. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж 240/08.08.2012г., подадено от М.К.К. срещу „М.” ЕАД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с рег. № Ж 240/ 08.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings