Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. № Ж173/ 06.07.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж173/ 06.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж173/2012г.
София, 14.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 17.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 173/06.07.2012г., подадена от К.И.З. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
К.И.З. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК” АД (‘’БТК’’ЕАД) и „С.Г.Г.” ООД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че е получила писмо озаглавено ‘’Уведомление за цесия’’ от дружеството „С.Г.Г.” ООД. В същото се твърдяло, че госпожа К.И.З. има неизплатени задължения към „БТК” ЕАД.
К.И.З. уточнява, че и за двата телефонни номера, по които са начислени сумите е подала заявления за прекратяване на договорите.
К.И.З. заявява, че предоставянето на лични данни на потребители, с цел събиране на неизплатени сметки по абонаментни договори е злоупотреба с лични данни.
Жалбоподателката пита на какво основание „БТК” АД е предоставило на „С.Г.Г.” ООД свързани с нея лични данни.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от К.И.З. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „БТК” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 14414, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД. В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД, е обработвал личните данни на жалбоподателката от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружеството за събиране на вземания е обработващ лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че „С.Г.Г.” ООД е регистрирано като администратор на лични данни, на собствено основание.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа К.И.З., изразяваща се в неправомерното им предоставяне от „БТК” АД на „С.Г.Г.” ООД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
„С.Г.Г.” ООД представя своето становище с писмо вх. № С341/24.07.2012г. В същото се сочи, че личните данни на жалбоподателката са обработени в изпълнение на сключен между дружеството и „БТК” ЕАД договор за цесия и съгласно пълномощно от 27.04.2012г. 
Дружеството за събиране на вземания заявява, че К.И.З., с клиентски номера ***** и ***** е с незаплатено задължение към „БТК” АД, по първия клиентски номер в размер на 54.63 лв., с последна фактура от 01.08.2008г. и по втория в размер на 36.73 лв. с последна фактура от 03.06.2010г., като същите присъстват в цедирания пакет просрочени задължения от „БТК” АД - цедент с „С.Г.Г.” ООД – цесионер.
Дружеството „С.Г.Г.” ООД счита, че подадената от К.И.З. жалба не следва да бъде разгледана по същество, поради следните съображения:
Възраженията направени в жалбата относно наличието на цедирано задължение и основателността за начислената парична сума върху двата абонаментни номера, на което е носител жалбоподателката не следва да бъдат предмет на настоящото производство, тъй като същият следва да бъде разгледан по реда на общото исково производство чрез отрицателен установителен иск.
На следващо място „С.Г.Г.” ООД, счита и направените възражения относно изтекла погасителна давност, за неотносими по повдигнатият пред настоящият орган спор, тъй като изтеклата погасителна давност може да бъде установена единствено по съдебен ред, с влязло в сила съдебно решение.
Към становището е приложено доказателство за представителна власт пред административният орган – Пълномощно от 25.07.2012г.
 На 31.07.2012г. е постъпило становище с доказателства към него от „БТК” АД. В същото се сочи, че г-жа К.И.З. е била титуляр по два договора за фиксирани телефонни услуги с номера ****** и *****, като за първия има непогасени задължения в размер на 54.63 лв., съответно за втория в размер на 36.73 лв.
„БТК” АД уточнява, че минималният срок на действие и на двата договора е 12 месеца, с условие за автоматично подновяване за нов период от 12 месеца. Като тази клауза за автоматично подновяване отпада през месец март 2011г., но към спорният период е била валидна, от където са били натрупани и задълженията.
Като основание за предоставянето на личните данни на г-жа К.И.З., на дружеството за събиране на вземания,‘’БТК’’АД се позовава на чл.99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗЛД), съгласно който жалбоподателката е била уведомена за извършената цесия и преминаването на нейното задължение от един кредитор към друг.
Към становището са приложени следните доказателства: - Заявление/Договор ‘’Преименуване на пост’’ от 19.06.2007г.; - Допълнително споразумение за възстановяване на услуга с номер *****; - Месечна сметка от 09.12.2007г.; - Месечна сметка от 08.01.2008г.; - Месечна сметка от 03.02.2008г. - Кредитно известие от 03.04.2010г. и Пълномощно за представителна власт пред административният орган.
В редовно заседание проведено на 19.09.2012г., Комисията взема решение с което обявява жалба с рег. № Ж 173/06.07.2012г., подадена от К.И.З. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
Страните са редовно уведомени за откритото заседание, на което жалбата ще бъде разгледана по същество.
С писмо рег. № П-5355/17.10.2012г., преди откритото заседание на Комисията, К.И.З. депозира допълнителни доказателства по административната преписка, а именно копия от: Договор за откриване на домашен телефонен пост № 8154-7 от 19.09.2001г.; Уведомление за цесия № 2112062603500; Договор за предоставяне на услуги в пакет № 32237.001 от 02.01.2008г. и писмо с изх. № 8154/01.10.2001г. на ТРД – Софийски телефони и телеграфни съобщения.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че К.И.З. е била страна по два договора за фиксирана телефонна услуга с номера **** и ****, като за първия има непогасени задължения в размер на 54.63 лв., натрупани за период от 01.11.2007г. до 31.05.2008г., съответно за втория в размер на 36.73 лв., натрупани за период от 01.10.2009г. до 28.02.2010г. От което следва, че е налице едно от основанията за допустимост за обработване на лични данни, а именно визираното  чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Според чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД е допустимо обработването на лични, в случай, че то е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Следва да се отбележи, че съгласно т.43.1. от Общите условия, неразделна част от договора сключен между „БТК” АД и К.И.З. за предоставяне на фиксирана гласова услуга, абоната се задължава да заплаща в срок дължимите суми за предоставените услуги. Видно от приложените като доказателства месечни сметки, К.И.З. не е изпълнила това свое задължение по договора.
Във връзка със сключен договор за цесия между „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД, телекомуникационната компания е цедирала своето вземане към г-жа К.И.З. на дружеството за събиране на вземания. Видно от жалбата, г-жа К.И.З. е получила Уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД, с което е била надлежно уведомена за прехвърленото вземане съгласно изискванията на чл.99 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). От така изложеното следва, че е налице и друго условие за допустимост на обработването на свързаните с г-жа К.И.З. лични данни, а именно визираното в чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД – обработването е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора.
От друга страна в т.46.6. от Общите условия е предвидено, че „БТК” АД има право да съхранява документацията за договорни отношения с абоната до датата на прекратяване на договора и уреждане на всички задължения, които произтичат от него. Когато договорът е прекратен едностранно от „БТК” АД поради неплащане от страна на абоната, посочената документация и информация се съхранява до уреждане на спорните задължения по съдебен ред или с извънсъдебни способи.
Видно от жалбата, г-жа К.И.З. не оспорва истинността на положените подписи върху по-горе цитираните договори, от което следва, че подписвайки ги, тя е приела и Общите условия неразделна част от същите. В т.1 от Заявление/Договор за преименуване на POST/ISDN от 19.06.2007г. е записано, че с подписване на настоящото заявление/договор абонатът декларира, че е съгласен с Общите условия на договора между „БТК” АД и абонатите на услугите, предоставяни чрез обществената далекосъобщителна фиксирана мрежа на дружеството.
Във връзка с изложеното, следва да се направи обоснован извод, че са налице предпоставки за допустимост на обработване на личните данни на г-жа К.И.З., а именно визираните в чл.4, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, а така също и обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора.
Относно предоставянето на свързаните с г-жа К.И.З. лични данни, на дружеството за събиране на вземания от страна на „БТК” АД, следва да се вземе в предвид, че между телекомуникационната компания и „С.Г.Г.” ООД има сключен договор за цесия, по силата на който „БТК” АД е цедирало вземането си на „С.Г.Г.” ООД, като за извършеното прехвърляне г-жа К.И.З. е надлежно информирана.
В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-жа К.И.З. лични данни на „С.Г.Г.” ООД, от страна на “БТК” АД не представлява нарушени на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
По отношение на направените от жалбоподателката възражения относно наличието на цедираното задължение и основателността за начислената парична сума върху двата абонаментни номера, на които е титуляр, не следва да бъдат предмет на образуваното по жалбата административно производство, тъй като същият следва да бъде разгледан по реда на общото исково производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 173/06.07.2012г., подадена от К.И.З. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж173/ 06.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings