Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. № Ж 105/ 11.06.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж 105/ 11.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 105/2012г.
София, 14.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 01.11.2012г. (Протокол № 40), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж 105/11.06.2012г., подадена от Я.П.П. срещу „М.” ЕАД.
От Комисията за регулиране на съобщенията до Комисията за защита на личните данни е препратена по компетентност жалба съдържаща твърдения за евентуална злоупотреба с лични данни. Жалбоподателката сочи, че на 29.05.2012г. е посетила офис на „М.” ЕАД с цел прекратяване на договор. Г-жа Я.П.П. е притеснена от начина, по който е следвало да попълни заявлението – със специална химикалка върху устройство, което записва положения от нея подпис. Я.П.П. е обезпокоена, че освен личните й данни, мобилният оператор разполага и с подписа й, което счита за предпоставка за злоупотреба с личните й данни. Моли за бързи и адекватни мерки за спиране на тази „порочна” практика.
Към искането не са приложени доказателства.
С писмо, изх. № П 3114/12.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, както и с писмо с изх. № П 3123/12.07.2012г., изпратено на посочения електронен адрес, жалбоподателката е уведомена, че искането й е препратено по компетентност в КЗЛД. Разяснено е приложното поле на Закона за защита на личните данни и са посочени правните възможности и мерки, които следва да предприеме ако счита, че правата й по ЗЗЛД са нарушени. Обяснен е реда за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни. Посочено е, че съгласно чл.29, ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация исканията се подават в деловодството на Комисията с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. От своя страна искането трябва да съдържа имена, адрес, телефон и електронен адрес на искателя, естеството на искането, подкрепено с друга информация или документи, дата и подпис.
На Я.П.П. е обяснено качеството администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД, каквото качество безспорно притежава „М.” ЕАД. Уведомена е, че на мобилния оператор е издадено Удостоверение № 50151 и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Г-жа Я.П.П. е уведомена, ако поддържа искането си, в 3-дневен срок от получаване на съобщението да го потвърди и да приложи относими към случая доказателства (ако разполага с такива). Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания административното производство ще бъде прекратено.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П 3122/12.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от АПК дружеството „М.” ЕАД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл.36 от АПК е изискано становище, заверени копия на настоящи и прекратени договори с жалбоподателката, ведно с относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С337/23.07.2012г. от М. е получено становище, в което се посочва, че жалбоподателката е страна по два договора за мобилни услуги, действащи и към настоящия момент. Твърди се, че г-жа Я.П.П. не е подавала заявление за прекратяване на посочените договори. Относно процедурата се посочва, че с оглед автоматизирането и създаване на допълнителна сигурност, в определени магазина на М. е въведена система за електронно подписване на документи. Системата използва утвърдени технологии за криптиране, с цел сигурност на обработваните данни. В конкретния случай се касае за създаване на електронен документ, което включва електронно подписване върху специален таблет. При тази процедура се генерира уникален електронен документ, защитен с двойка криптографски ключове.
Към писмото са приложени заверени копия на: Договор № П0297137 от 21.04.2012г. и приложения към него; Молба за смяна на тарифен план от 08.04.2012г.; Договор № П0297137 от 25.07.2011г. и приложения към него и Пълномощно на Е.М.
С писмо с изх. № П 4035/31.08.2012г. на Председателя на КЗЛД,Я.П.П. е уведомена за предприетите от страна на Комисията действия по жалбата. Уведомена е за становище с вх.  № С337/23.07.2012г., получено от М. Повторно е указано, в случай, че поддържа жалбата си срещу „М.” ЕАД, да я потвърди.
В проведени разговори по телефона (Протокол № ПР 99/14.09.2012г. и № ПР-126/17.10.2012г., г-жа Я.П.П. заявява, че оттегля жалбата си и желае административното производство да бъде прекратено. С писмо с вх. № П-5356/17.10.2012г. Я.П.П. депозира отказ от жалба с рег. № Ж105/11.06.2012г.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон. В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, при нарушаване на правата му по този закон всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. С оглед посочената разпоредба и чл.24, ал.1 от АПК, пред КЗЛД е образувано административно производство по жалбата.
В качеството си на страна в административното производство, с писмо с вх. № П-5356/17.10.2012г. Я.П.П. упражнява правото си да поиска прекратяване на производството пред КЗЛД. Този факт се потвърждава и при проведените телефонни разговори лично с г-жа Я.П.П..
Наличието на подаден отказ от жалба като доказателство относно разглеждания случай е потвърждение за съгласието на жалбоподателката с новите условия.
Посочената хипотеза се съдържа в чл.56, ал.1 от АПК, съгласно която административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. 
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж 105/11.06.2012г., подадена от Я.П.П. срещу „М.” ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж 105/ 11.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings