Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с вх. № Ж 89/ 01.06.2012 г.

Решение по искане с вх. № Ж 89/ 01.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 89/2012г.
София, 14.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев и Веселин Целков, в заседание проведено на 24.10.2012г. (Протокол № 39), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № Ж 89/01.06.2012г., подадено от Н.К.Р.
ВКомисията за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпило искане, в което жалбоподателят твърди за извършена „злоупотреба с личните му данни от Г. – Г.”, изразяваща се в предоставянето им на фирма за събиране на задължения без знанието и съгласието му. Г-н Н.К.Р. посочва, че през периода 2005-2012г. не е бил на територията на Република България и че не е бил уведомяван за наличие на неизплатени задължения към мобилния оператор.
Към жалбата е приложено копие на жалба до Г. от 29.05.2012г.
С писмо с изх. № П 2953/05.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, както и при проведен разговор по телефона (Протокол с вх. № ПР87/20.08.2012г.), г-н Н.К.Р. е уведомен за приложното поле на Закона за защита на личните данни по отношение действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и за правомощията на КЗЛД. Разяснено е, че съгласно разпоредбите, съдържащи се в чл.2 от ЗЗЛД всеки администратор на лични данни следва да обработва личните данни законосъобразно и добросъвестно, да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Уведомен е за правните възможности и мерки, които следва да предприеме ако счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени и личните му данни са обработени незаконосъобразно. Обяснен е реда за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни.
В случай, че поддържа жалбата си, на г-н Н.К.Р. е разяснено, че на основание чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от получаване на съобщението следва да потвърди искането си, като го депозира по указания начин, както и да приложи относими към случая доказателства (ако разполага с такива). Относно конституирането на ответна страна в административното производство, от Н.К.Р. е изискано да посочи конкретен администратор на лични данни и действия, с които са нарушени правата му по Закона за защита на личните данни.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П 4051/21.08.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството „К.Б.М.” ЕАД е уведомено за откритото административно производство по жалбата, като на основание чл.36 от АПК е изискано становище, прекратени и настоящи договори, сключени с жалбоподателя, договор с фирма за събиране на вземания, както и други относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С 416/29.08.2012г., от Г. е получено становище, в което се посочва, че Н.К.Р. е страна по Договор за мобилни услуги от 21.05.2002г. За ползвани услуги са издадени фактури, които не са заплатени от г-н Н.К.Р., поради което дружеството е цедирало задължението му на „С.Г.Г.” ООД на правно основание сключен договор за прехвърляне на вземания. От „К.Б.М.” ЕАД се сочи се, че на подадената от Н.К.Р. жалба е изпратен отговор, ведно с копие на договора.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Пълномощно на Л.К.; Договор за мобилни услуги № 0408195 от 21.05.2002г.; Жалба от 29.05.2012г. от Н.К.Р.; Отговор до Н.К.Р. от 21.06.2012г.; Данъчни фактури № 5001769620, № 5002035039, № 5002316631 и Договор за прехвърляне на вземания от 17.09.2009г.
Искането, подадено от Н.К.Р. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл.30, ал.1, т.2 от Правилника, искането трябва да съдържа естеството на искането, подкрепено с друга информация или документи. Искането трябва да съдържа дата и подпис, които в конкретния случай липсват, поради което не може да са установи от кого изхожда. Въпреки дадените указания, г-н Н.К.Р. не уточнява искането си към Комисията. В жалбата са наведени твърдения, без да се конкретизира администратор на лични данни. Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
Писмо с изх. № П 2953/05.07.2012г. на Председателя на КЗЛД е изпратено на посочения от жалбоподателя адрес. Видно от известието за доставяне, пратката е получена на 07.07.2012г., но в рамките на указания срок г-н Н.К.Р. не потвърждава своето искане и не предоставя изисканата по надлежния ред информация.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни и чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация във връзка с чл.30, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Обявява искане с вх. № Ж 89/01.06.2012г., подадено от Н.К.Р.за нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с вх. № Ж 89/ 01.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings