Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 74/ 22.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 74/ 22.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 74/2012 г.
София, 12.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 10.10.2012 г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж 74/22.05.2012г., подадена от Р.П.Б. срещу отказ от достъп до лични данни на Министерство на правосъдието.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Р.П.Б. е сезирал КЗЛД с жалба срещу мълчалив отказ на Министерство на правосъдието. В жалбата се сочи, че на 23.04.2012г., господин Р.П.Б. е подал в Министерство на правосъдието молба, с което е поискал да му бъдат издадени заверени преписи от документи, съставени по повод образувано срещу него дисциплинарно производство, а именно: протокол от Агенция по вписванията, оплакване от работата му, сигнал на регионалната директорка на Агенция по вписванията гр. В. и докладна записка от главен специалист-М.Д. Правното основание, на което господин Р.П.Б. е поискал документите от МП е Закона за защита на личните данни.
Жалбоподателят твърди, че в 14-днвеният срок, министерството не е отговорило на молбата му за достъп до изисканите документи, което е и основание за сезира КЗЛД. Предмет на жалбата е отказа на МП да му предостави достъп до конкретно посочени документи.
Р.П.Б. иска от Комисията да задължи Министъра на правосъдието, да му предостави достъп до исканите от него преписи на документи.
Към жалбата като доказателства се прилагат: обяснения във връзка с писмо на МП с изх.№11-00-1403/10 от 21.01.2011г., копие от писмо на МП с изх.№11-00-1403/10 от 21.01.2011г., копие от жалба до ВАС, копие от известие за доставка, копие от решение №14231/03.11.2011г. на ВАС, копие от касационна жалба на МП до ВАС, копие от решение №3730/15.03.20112г. на 5 чл.състав на ВАС, копие от молба до МП за издаване на преписи от документи и копие от известие за доставяне и разписка с №1413/23.04.2012г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от Министерство на правосъдието.
Министерство на правосъдието е депозирало писменото си становище по жалбата на Р.П.Б., като счита жалбата за неоснователна. Твърди се, че в молбата си от 22.05.2012г. до МП, господин Р.П.Б. е поискал, като алтернативно, в случай че министерството не се съобрази с мотивите на съдебни решения постановени от ВАС да му предостави заверени преписи от документи на основание ЗЗЛД.
Министерството сочи още, че мотивите на съдебните решения са задължителни за всички адресати и несъобразяването с тях е основание за ангажиране на административна отговорност. Твърди се, че господин Р.П.Б. е следвало да се съобрази със съдебните мотиви и да поиска документите от министерството, по реда който е посочен в съдебното решение. Бездействието му в тази връзка и алтернативното му искане, визиращо друг специален ред, различен от реда по които е следвало да получи исканите документи, създава според ответната страна предпоставки за различно тълкуване възприемане на самото искане. Уточнява се, че господин Р.П.Б. е отправял няколко заявления за достъп до тези документи по реда на Закона за достъп до обществена информация.
МП пресъздава мотивите на съдебните решения на ВАС, в които е възприето, че Р.П.Б., като страна по образувано срещу него дисциплинарно производство може по реда на Закона за съдебната власт да поиска достъп до писмените доказателства, съдържащи се в дисциплинарната преписка. Наличието на специален ред, а именно ЗСВ изключва възможността да се прави искане за достъп до документите, съдържащи се в дисциплинарната преписка и по друг правен ред. Това е и основанието, ответната страна да възприеме жалбата, с която е сезирана КЗЛД за неоснователна.
Към становището като доказателства са приложени: заверено копие от молба с рег.№11-00-1403/24.04.2012г. до МП, заверено копие от докладна записка от Силвия Николова, временно изпълняваща длъжността ръководител на съдиите по вписванията при ВРС, заверено копие на писмо с изх.№4/06.01.2011г. от директора на Регионална дирекция В., заверено копие на докладна записка с изх.№1/03.01.2011г. от М.Д. и заверено копие на протокол 09.07.2010г.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е процесуално недопустима, поради следните съображения:
От приложените към жалбата доказателства се установява, че срещу Р.П.Б. е образувано дисциплинарно производство. Жалбоподателят е съдия по вписванията при район съд - В. В дадените писмени обяснения по дисциплинарното производство, жалбоподателят е направил искане и по реда на ЗДОИ да му се предоставят част от документите, въз основа, на които е инициирано дисциплинарното производство. След неполучаването на документите е подал жалба срещу мълчалив отказ на Министъра на правосъдието. С решение №14231/03.11.2011г. ВАС пето отделение е възприел, че е налице мълчалив отказ от достъп до обществена информация, поради, което го е отменил и е върнал преписката за ново произнасяне. ВАС 5 членен състав с Решение №3730/15.03.2012г. е обезсилил решението на ВАС пето отделение и вместо него е постановил решение, с което е оставил без разглеждане жалбата на Р.П.Б. срещу мълчалив отказ на МП и е прекратил производството по делото. Мотивите на ВАС 5 чл.състав са, че решението на ВАС е постановено при неправилно прилагане на материалния закон и същото е необосновано. По делото е установено, че по повод образувана преписка за налагане на дисциплинарно наказание на Р.П.Б., работещ като съдия по вписванията към Районен съд гр. В., на основание чл.313, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ му е изискано да даде писмени обяснения с писмо изх. № 11-00-1403/10 от 21.01.2011 г. на Министерството на правосъдието. По повод това писмо и в изпълнение на чл.313, ал.1 ЗСВ, той е дал писмени обяснения до министъра на правосъдието от 06.02.2011 г., в което се съдържат и четири искания, квалифицирани от него като такива по чл.24, ал.1 ЗДОИ, да му се издадат заверени преписи от писмени доказателства намиращи се в дисциплинарната преписка. ВАС е приел, че не е спорно, че в съответния 14-дневен срок по чл.28, ал.1 ЗДОИ не са му издадени исканите преписи.
Прието е също така, че като страна в дисциплинарно производство, Р.П.Б. е поискал издаване на писмени доказателства, съдържащи се в преписката, каквото право има с оглед организиране защитата си. С оглед на това, искането е направено в друго, специално производство - по реда на ЗСВ, изключващо това по реда на ЗДОИ за достъп до информация. Неправилно тричленният състав на ВАС е приложил Закона, като е приел, че по искане по реда на ЗДОИ е настъпил мълчалив отказ. ВАС 5 чл.състав възприема също така, че е без значение е обстоятелството, че искателят е квалифицирал искането си по чл.24, ал.1 ЗДОИ, след като това е направено в специално производство, в което на друго основание, като страна в административното правоотношение, той може да иска издаване на преписи от писмените доказателства, съдържащи се в дисциплинарната преписка. В тази връзка съдът е възприел, че вследствие на направеното искане в обяснението на Р.П.Б. не е настъпил мълчалив отказ за даване на обществена информация по реда на ЗДОИ, поради което не е налице предмет на оспорване пред съда и жалбата се явява процесуално недопустима. Като е приел обратното ВАС пето отделение и е постановил решение по нея, същото се явява недопустимо, като постановено по недопустима жалба поради липса на предмет на оспорване.
След постановяване на цитираните съдебни решения, господин Р.П.Б. отново на 22.04.2012г. е подал молба до МП с искане да му се предоставят заверени преписи от документи, съдържащи се в дисциплинарната преписка. Основание за искането са посочени съдебните мотиви на ВАС 5 чл.състав. Алтернативно е поискано, в случай, че министерството не възприеме за задължителни мотивите на съда, документите да бъдат предоставени по реда на ЗЗЛД. Видно от приложеното известие за доставка, молбата от 22.04.2012г. на жалбоподателят е получена от МП на 24.04.2012г. След неполучаване на отговор в законоустановения срок, господин Р.П.Б. сезира КЗЛД с жалба срещу мълчалив отказ от достъп до лични данни.
При извършена проверка на документите, които жалбоподателят иска от министерството се установява, че в тях се съдържа информация по отношение на работата му, като съдя по вписванията при РС-В. по конкретни случаи. В тази връзка не може да се възприеме, че информацията, достъп до която се иска съставлява лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.
На следващо място, по същия въпрос има произнасяне от страна на ВАС тричленен и петчленен състав, като е възприето, че като страна в дисциплинарно производство, Р.П.Б. следва да поиска издаването на заверени преписи копия от писмените доказателства, съдържащи се в преписка по реда на ЗСВ, като това право изключва да прави искания по реда на ЗДОИ. В тази връзка следва съдебното решение да се тълкува разширително и да се възприеме, че и искането по реда на ЗЗЛД е неприложимо.
Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация /ПДКЗЛДНА/, Комисията извършва проверка по допустимостта на жалбата. Производството по разглеждане на жалби пред Комисията се развива по реда на АПК, поради което проверката по допустимостта се извършва съобразно чл.27, ал.2 от АПК. В тази връзка, Комисията приема, че е налице процесуална пречка, посочена в разпоредбата на чл.27, ал.2, т.1 от АПК. В конкретният случай е налице влязъл в сила административен акт, в случая това е съдебен, които има същият предмет и страни.
След като не е получил от МП изисканите документи, господин Р.П.Б. е следвало да упражни правата си по ЗСВ, а не да сезира Комисията.
На основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.27, ал.2, т.1 от АПК, Комисията,
РЕШИ :
Обявява жалба рег. № Ж 74/22.05.2012г., подадена от Р.П.Б. срещу отказ от достъп до лични данни на Министерство на правосъдието за недопустима и прекратява образуваното административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 74/ 22.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings