Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 34/ 19.04.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 34/ 19.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 34/2012 г.
София, 12.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Красимир Димитров и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж 34/19.04.2012г., подадена от М.Д.П. срещу НАП.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
М.Д.П. сезира :КЗЛД с жалба, в която излага твърдения, че при упражняване на свободната си професия, като нотариус ежедневно разкрива личните си данни, вписвайки във фактурите които издава единният си граждански номер, който представлява регистрацията й по Закона за данък добавена стойност. Жалбоподателката твърди, че има регистрация, направена към 2000 г. по БУЛСТАТ, който не пресъздава единният и граждански номер. В жалбата се излага още, че госпожа М.Д.П. е водила съдебни дела срещу регистрацията й по БУЛСТАТ, която инкорпорира ЕГН-то, както и че жалбата, с която сезира Комисията, да се счита за заявление с правно основание чл.28а от ЗЗЛД.
М.Д.П. иска от Комисията да издаде задължително предписание на НАП, с което да я задължи агенцията да преустанови неправомерното обработване на личните й данни, а именно регистрацията й по ЗДДС да възпроизвежда единният й граждански номер.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на постъпилата в комисията жалба, по отношение на съответствието й с изискванията на АПК и Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация е констатирано, че жалбата е подадена по електронен път, но не е подписана с електронен подпис. С писмо на Председателя на КЗЛД, госпожа М.Д.П. е уведомена, че жалбата й страда от пороци, указан е срок за отстраняването им, както и последствията от неизпълнение на дадените с писмото указания.
На 07.05.2012г. е постъпила в деловодството на комисията жалба от М.Д.П., отговаряща не всички законови изисквания, ведно с приложени относими доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на доказателства от Национална агенция за приходите.
Ответната страна в административното производство е уведомило писмено Комисията, че от 21.02.2012г., лицата упражняващи свободни професии, вписани в регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС. Правото на избор се осъществява посредством подаването в съответната териториална дирекция на НАП на писмена декларация. По административната преписка са приложени доказателства, от които се установява по безспорен начин, че от жалбоподателката е поискано да попълни и подаде пред съответната териториална дирекция на НАП декларация за избор на идентификационният им номер за целите на ДДС.
Госпожа М.Д.П. на 08.08.2012г. е уведомила Комисията, че е подала пред НАП декларация за промяна на идентификационния й код по ЗДДС, като в тази връзка намира за уместно, производството образувано по повод жалбата й да бъде спряно до момента, в който упражненото й право на избор пред НАП доведе до желаният от нея резултата. Като аргумент на исканото спиране на производството е посочено, че в случай, че желанието й за промяна на кода не бъде удовлетворено, а административното производство пред Комисията бъде прекратено, това ще наложи подаването на нова жалба.
На 22.08.2012г. Национална агенция за приходите в писмо сочи, че на основание подадената от жалбоподателката декларация в Регистъра на регистрираните по ЗДДС лица, идентификационният й номер е променен от единния й граждански номер, пред който е поставен знакът „BG”, на единният й идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG”. В писмото се твърди още, че е издадено ново удостоверение за регистрация по ЗДДС с промененият идентификационен номер, което е връчено на госпожа М.Д.П. на 10.08.2012г.
Като доказателство към писмото е приложено копие на удостоверение за регистрация от 09.08.2012г. на лицето М.Д.П.. На удостоверението има отбелязване на ръка, че същото е връчено лично срещу подпис на 10.08.2012г.
Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация, Комисията се произнася с решение по квалификацията на постъпилото пред нея искане, както и по неговата допустимост.
Предпоставките, по които се извършва проверка по допустимостта на жалбата са разписани в чл.27, ал.2 от АПК.
Видно от събраните по административната преписка доказателства се установява, че декларацията, с която госпожа М.Д.П. е поискала от териториалната дирекция на НАП промяна на идентификационния й код по ЗДДС е удовлетворена. В Регистъра на регистрираните по ЗДДС лица, идентификационният й номер е променен от единния й граждански номер, пред който е поставен знакът „BG”, на единният й идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG”. Издадено е ново удостоверение за регистрация по ЗДДС с промененият идентификационен номер, което е връчено на госпожа М.Д.П. на 10.08.2012г.
При така изложената фактическа обстановка следва да се направи обоснован извод, че твърдяното от М.Д.П. неправомерно обработване на свързаните с нея лични данни, а именно възпроизвеждането на единния й граждански номер като идентификационен код е преустановено от страна на НАП. Номерът й е променен, като това е отразено в регистъра и е издадено ново удостоверение, то което следва, че молбата й за промяна е уважена.
В тази връзка Комисията приема, че за М.Д.П. от 10.08.2012г. липсва правен интерес да иска установяването нарушение на правата й по ЗЗЛД. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за по нататъшното развитие на образуваното административно производство.
Следва да се отбележи, че от събраните по преписката доказателства се установява, че наличието твърдяното нарушение, частично се е дължало на несвоевременно предприемане на действия от страна на жалбоподателката, а именно неподаването на декларация за промяна на идентификационният й номер.
На основание чл.38, ал.2 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл.27, ал.2, т.5 от АПК, Комисията,
РЕШИ :
Обявява жалба рег.№ Ж 34/19.04.2012г., подадена от М.Д.П. срещу НАП за недопустима и прекратява образуваното административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 34/ 19.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings