Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж5/ 28.03.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж5/ 28.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 5/2012г.
гр. София, 12.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател:  Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 17.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж5/28.03.2012г. от В.В.Г. срещу Министерство на вътрешните работи.
Жалбоподателят  В.В.Г. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че органите на МВР неправомерно обработват негови лични данни и съгласно твърденията и приложени писмени доказателства, фактическата обстановка по случая е следната:
Жалбоподателят съобщава, че има извършена полицейска регистрация по повод извършено деяние по чл.316 от НК. С решение от 12.11.2009г. по НАХД № 7443/2009г. лицето е освободено от наказателна отговорност като е наложена глоба в размер на 500 лв.
В.В.Г. подава искане за снемане на полицейската регистрация до ГД “Криминална полиция“ при МВР, във връзка с което е издадена заповед с рег. № З-2029/12.04.2010г. на зам.-директора на ГДКП, в която е разпоредено да се снеме полицейска регистрация № 4998/20.05.2009г., извършена в РУ 09 СДВР на името на жалбоподателя.
Спрян за рутинна проверка от патрул на МВР жалбоподателят установява от служителите на МВР, че МВР все още съхранява информация за него, която счита че е резултат от неизпълнена заповед за заличаване на полицейската му регистрация.
Жалбоподателят моли Комисията в рамките на предоставените й от закона правомощия да задължи МВР да заличи в информационните си масиви всички негови лични данни.
Към жалбата се прилагат копия от служебна бележка от НСС, че за лицето няма данни за образувани досъдебни производства или повдигнати обвинения, както и свидетелство за съдимост, удостоверяващо че лицето не е осъждано.
В условията на служебното начало с писмо изх. № П1582/ 15.05.2012г. е изискано становище от МВР относно визираните в жалбата факти, както и разпечатка от АИС “Централен полицейски регистър” за лицето В.В.Г.
С писмо вх. № П2050/01.06.2012г. от страна на МВР предоставят исканата информация като изразяват и становище за неоснователност на жалбата, излагайки мотиви в тази насока, сочейки, че в информационните масиви няма данни за полицейска регистрация за жалбоподателя, а съхраняваната за него информация се обработва законосъобразно.
Жалбата е насрочена за разглеждане по същество при редовно призоваване на страните за 19.09.2012г. На заседанието за министъра на вътрешните работи се явява юрисконсулт Б.И. с надлежно пълномощно рег. № I-18307 от 29.07.2009г. Произнасянето по същество е отложено за следващо заседание с оглед цялостната преценка на ангажираните доказателства.
Жалбата е редовна, подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което се явява процесуално допустима.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Законът за защита на личните данни урежда защита на правата на физическите лица при обработването на техните данни, дотолкова, доколкото обработването не се извършва за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство. В тези случаи, съгласно чл.1 ал.5 от ЗЗЛД, контролът по обработването се възлага на съответния държавен орган. В този смисъл Закона за МВР се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни, когато данните се обработват за целите на националната сигурност и обществен ред, а министърът на вътрешните работи следва да осъществява контрола по обработването на лични данни. От друга страна, законодателят в чл.165 от Закона за МВР предоставя контрола по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни на Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни. Правото на Комисията да анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни е закрепено и в чл.10, ал.1 от ЗЗЛД.
Задължение на администратора на лични данни при обработването на личните данни е да спазва основните принципи, на които то следва да бъде подчинено и които са регламентирани в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. В чл.2, ал.2, т.4 изисква данните да се поддържат точни и актуални. В предоставената справка от АИС „Централен полицейски регистър” се съдържа информация за жалбоподателя относно заявителски материал № 077675/2007г., по който той има сатус на “потърпевш“, както и данни за водено наказателно производство по съдебно дело № 7443/2009г. на СРС, приключено с решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание “глоба“.
Извършените през 2011г. промени в Инструкция № Iз-2843/2010г. за организацията в работата в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер, повеляват начина, по който следва да бъдат заличавани личните данни обработвани във връзка със заявителски материали. В чл.32а, ал.3, т.3 от същата се предвижда заличаване на личните данни при наличието на две кумулативно дадени условия- освобождаване от отговорност и налагане на административно наказание от една страна и от друга страна- изтичане на абсолютната давност по чл.81, ал.3, във вр. с чл.80 от НК за престъпланието, за което лицето е освободено от наказателна отговорност.
В конкретния случай наказателното производство по НАХД № 7443/2009г. на СРС е водено за престъпление по чл.316, във връзка с чл.308, ал.1 от НК, за което предвиденото налагане на наказание е лишаване от свобода до три години. Абсюлютната давност се определя по правилата на чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.1, т.4 от НК и в случая се равнява на седем години и половина и още не е изтекла.
Към настоящия момент не са налице условията за приложение на чл.32а, ал.3, т.3 от Инструкция № Iз-2843/2010г., тъй като не е изтекъл предвиденият за престъплението давностен срок. Не са налице правните основания за приложение на чл.32, ал.4, във вр. с чл.28а, т.1 от ЗЗЛД и предприемане на действия от администратора на лични данни по заличаване на личните данни на В.В.Г., обработвани във връзка с НАХД № 7443/2009г. на СРС.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж5/28.03.2012г. от В.В.Г. срещу Министерство на вътрешните работи.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж5/ 28.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings