Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 114/ 13.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 114/ 13.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 114/2012г.
София, 08.11.2012г.

 
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 10.10.2012г. (Протокол № 37), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 114/13.06.2012г., подадена от В.Г.П. срещу „К.Б.М.” ЕАД (Г.).
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят сочи, че на 01.05.2009г. е сключил договор за мобилни услуги с „К.Б.М.” ЕАД. Посочва, че поради материални затруднения, през м. февруари 2011г. не е заплатил месечната си сметка за ползваните услуги. При посещение на офис на Г. е уведомен, че договорът му е продължен с нов срок и задължението му е в размер на 495.28 лв. Въпреки, че е започнал да погасява задължението си ежемесечно на вноски, от „К.Б.М.” ЕАД са предоставили личните му данни на фирмата за събиране на вземания „С.Г.Г.” ООД. Г-н В.Г.П. е обезпокоен и счита тези действия за злоупотреба с личните му данни, тъй като в договора, както и в Общите условия не се съдържа клауза за съгласието му операторът да предоставя личните му данни на трети лица. Моли Комисията да предприеме съответни действия с оглед правомощията си.
Към жалбата са приложени ксерокопия на Извънсъдебна покана за доброволно плащане и Допълнително споразумение от 01.05.2009г.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „К.Б.М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 28772. Заявени са три регистъра: “Персонал”, “Потребители” и “Видеонаблюдение”. На „С.Г.Г.” ООД е издадено Удостоверение № 52178. Заявени са три регистъра: “Персонал”, „Длъжници” и “Клиенти. Двете дружества са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 19.09.2012г. (Протокол № 35), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 10.10.2012г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя В.Г.П., ответна страна - „К.Б.М.” ЕАД и заинтересована страна - „С.Г.Г.” ООД.
В условията на служебното начало, с писма с изх. № П 2945/05.07.2012г. и № П 2946/05.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружествата „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са уведомени за образуваното административно производство и на основание чл.36 от АПК са изискани становища и относими доказателства към жалбата.
В отговор, с писмо с вх. № С 309/17.07.2012г., от Г. е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателят е страна по Договор за мобилни услуги от 25.04.2008г., Договор за лизинг от 01.05.2009г. и Допълнително споразумение по програма „Заедно” от 01.05.2009г., сключени с оператора. На 21.06.2011г. са ограничени входящите и изходящите обаждания на СИМ картата на жалбоподателя поради неплащане на месечните задължения за ползвани услуги, като е начислена и неустойка. Посочва се, че съгласно т.43 от Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД, които са неразделна част от индивидуалния договор, потребителят декларира съгласието си личните му данни да бъдат предоставяни на други физически или юридически лица за целите на събиране на вземанията. На правно основание сключен на 30.07.2009г. договор, Г. възлага на „С.Г.Г.” ООД да организира с различни законосъобразни средства събирането на неизплатени суми от абонати, в т.ч. и на В.Г.П.
Към становището са приложени: Пълномощно от 20.01.2011г.; Пълномощно на Л.К.; Договор за лизинг от 01.05.2009г.; Допълнително споразумение от 01.05.2009г.; Договор за мобилни услуги от 25.04.2008г.; Фактури № 7156359091, № 7143458278, № 7144818053 и № 7161547521; Покана за доброволно изпълнение от 01.07.2010г.; Кредитно известие № 7147343474; Договор от 30.07.2009г. със „С.Г.Г.” ООД и Анекс № 2 от 17.07.2010г. към него.
С писмо с вх. № С 274/13.07.2012г., от „С.Г.Г.” ООД е получено становище, в което се посочва, че по силата на сключен договор с „К.Б.М.” ЕАД, на дружеството е възложено събирането на неизплатени суми по договори за мобилни услуги. За целите на договора, от Г. се предоставя информация в електронна форма за взаманията от абонати на мобилния оператор. За съществуващо задължение В.Г.П. е уведомен с писмо на посочен от него адрес.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 10.10.2012г. (Протокол № 37), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява. От „К.Б.М.” ЕАД не изпращат процесуален представител. За „С.Г.Г.” ООД се явява юрк. Е.К.М. с пълномощно по жалбата. Юрк. Е.К.М. заявява, че счита жалбата за неоснователна, тъй като дружеството „С.Г.Г.” ООД обработва лични данни по договор с Г. за извънсъдебно събиране на просрочени задължения.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
Жалбата е насочена срещу разпространяването на личните данни на В.Г.П. от „К.Б.М.” ЕАД на трети лица. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД “разпространяване” представлява обработване на лични данни.
В чл.4 от ЗЗЛД законодателят е указал основанията за допустимост за обработване на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона. Видно от Договор за мобилни услуги от 25.04.2008г., Допълнително споразумение от 01.05.2009г. и Договор за лизинг от 01.05.2009г., между жалбоподателя и „К.Б.М.” ЕАД са налице валидни правоотношения. Г-н В.Г.П. е предоставил доброболно личните си данни с оглед сключените договори. Този факт не се оспорва от жалбоподателя. От изложеното следва извода, че е налице изричното съгласие на физическото лице по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД „К.Б.М.” ЕАД да обработва личните му данни.
От събраните към жалбата писмени доказателства е установено, че е налице обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на свързаните с жалбоподателя лични данни от администратора на лични данни във връзка сключените договори.
Неразделна част от всеки индивидуален договор са Общите условия на Г. за взаимоотношения с потребителите. В т.2 от Допълнителното споразумение, както и в т.11 от Договора за мобилни услуги, подписани от г-н В.Г.П., се съдържа текст, съгласно който с подписването им абонатът декларира, че е получил екземпляр от Общите условия.
В т.43 от Общите условия, се съдържа текст, съгласно който потребителят се съгласява „К.Б.М.” ЕАД да предоставя личните му данни на други физически или юридически лица за целите на събиранията на вземанията, както и за изготвяне на кредитна оценка.
За ползвани услуги жалбоподателят не е заплатил задължения по Фактури № 7156359091, № 7143458276, № 7144818053 и № 7161547521. В жалбата г-н В.Г.П. потвърждава, че не е изпълнявал договорните си задължения и не е плащал редовно дължимите суми за ползвани мобилни услуги. На правно основание сключен със „С.Г.Г.” ООД на 30.07.2009г. договор, чийто срок е удължен с Анекс № 2 от 17.07.2010г., мобилният оператор възлага на „С.Г.Г.” ООД събирането на неизплатените задължения на г-н В.Г.П.. Нормата на чл.24, ал.1 от ЗЗЛД допуска възможността администраторът на лични данни да обработва данните чрез възлагане на обработващ данните. В конкретния случай, „С.Г.Г.” ООД въпреки самостоятелното си качество на администратор на лични данни, по отношение на „К.Б.М.” ЕАД има качеството обработващ лични данни по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ЗЗЛД.
От изложеното следва извода, че личните данни на В.Г.П. са обработени законосъобразно от страна на администратора на лични данни, в съответствие с императивните законови изискания.
Относно размера на дължимите суми, както и начислените неустойки касаят отношения, които не са включени в компетентността на административния орган.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 114/13.06.2012г., подадена от В.Г.П. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 114/ 13.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings