Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с вх. № Ж 171/ 05.07.2012 г.

Решение по искане с вх. № Ж 171/ 05.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 171/2012г.
София, 02.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Красимир Димитров и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж 171/05.07.2012г., подадена от С.Н.П. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
С.Н.П. сезира КЗЛД с жалба, в която сочи, че на 29.05.2012г. е получил съобщение на мобилният си телефон, с което бил уведомен за неплатена сметка към БТК АД в размер на 54.86 лв. и помолен да издължи задължението си. Господин С.Н.П. заявява, че не е абонат на този мобилен оператор, поради което останал неприятно изненадан от полученото съобщения. Жалбоподателят набрал посочения в съобщението номер и узнал, че се е свързал с фирма „К.Р.М.”. След проведения телефонен разговор с фирмата за събиране на вземания се установило, че задължението се отнася за лицето В.П. С.Н.П. извършил проверка в офис на БТК АД, от която се установило, че на негово име няма сключен договор, а посоченият в съобщението абонатен номер се отнася за друго лице.
След първоначалното обаждане, от „К.Р.М.” още няколко пъти са потърсили на телефония номер на жалбоподателя, лицето В.П.
С.Н.П. счита, че свързаните с него лични данни са неправомерно обработени от администратор на лични данни и по конкретно, телефонният му номер.
Към жалбата не се прилагат доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че след направена проверка е установено, че С.Н.П. не фигурира в базите данни на БТК АД. Соченият от него телефонен номер, на който са изпращани съобщения, също на фигурира в базата данни. Мобилният оператор, категорично заявяват, че никога не са предоставяли информация по отношение на това лице и този номер на „К.Р.М.” ЕООД. Клиентският номер, посочен в жалбата не отговаря на името на жалбоподателя.
„К.Р.М.” ЕООД изразява становище по жалбата на С.Н.П., като уточнява, че след извършена проверка се е установило, че жалбоподателят не фигурира в системата на дружеството като задължено лице. Телефонният номер, на който е получил съобщенията не е подаван от БТК АД. В становището се сочи, че след получаване на информация от БТК АД се извършва ръчно обработване на данните на длъжниците на мобилният оператор и именно при това ръчно обработване е допусната техническа грешка. Грешката се изразява в това, че телефонният номер, който ползва жалбоподателят е бил записан като телефон за връзка с лицето В.П., подадена от мобилният оператор като абонат с просрочени задължения. Допусната техническа грешка е отстранена и номера на господин С.Н.П. е деактивиран от системата на фирмата.
Към становището като доказателства се представят сключеният договор между „К.Р.М.” ЕООД и БТК АД, както и разпечатка от системата на дружеството – експорт с данни.
С оглед изложените твърдения в становищата на БТК АД и „К.Р.М.” ЕООД, същите са изпратени на жалбоподателя за запознаването с тях и изразяване на мнение.
На 21.08.2012г., С.Н.П. във връзка с изисканото то КЗЛД уточнение дали поддържа жалбата си и с оглед събраната от КЗЛД информация по отношение на изложеният от него твърдения, заявява, че случая трябва „да бъде затворен”.
С молба от 21.08.2010г. С.Н.П. изразява волята си, случаят да бъде приключен, от което може да се направи обоснован извод, че волята му е да оттегли жалбата. Молбата за оттегляне на жалбите, съдържа всички законово изискуеми се реквизити и с нея е изразена безусловната воля за десезиране на Комисията. На основание изложеното, Комисията приема че е налице предпоставката на чл.56, ал.1 от АПК, за прекратяване на административното производство.
На основание чл.56, ал.1 от АПК, Комисията,
РЕШИ :
Прекратява административното производство, образувано по жалба с рег. № Ж 171/05.07.2012г., подадена от С.Н.П. срещу БТК АД, поради оттеглянето на жалбата.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с вх. № Ж 171/ 05.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings