Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с вх. № П 2408/ 15.06.2012 г.

Решение по искане с вх. № П 2408/ 15.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П 2408/2012г.
София, 31.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 19.09.2012г. (Протокол № 35), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № П 2408/15.06.2012г., подадено от Б.И.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило електронно писмо, съдържащо твърдения за злоупотреба с лични данни. Г-н Б.И. сочи, че на домашния си телефон, който е към мрежата на „М.” ЕАД, е получил обаждане от „С.Г.Г.” ООД. След запитване откъде имат личните му данни, след като не им ги е предоставил, служителят не е дал разумно обяснение. Б.И. е притеснен и моли Комисията за съдействие.
Към писмото не са приложени доказателства.
С писмо, изх. № П 2985/06.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, г-н Б.И. е уведомен, че съгласно чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. На Б.И. е разяснено качеството администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД, каквото качество безспорно притежават „М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД. Уведомен е за резултатите от извършената служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
На г-н Б.И. е обяснено, че с подписването на договор за предоставяне на услуги се приема, че физическото лице е изразило съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на договора. Наличието на съгласие е една от предпоставките за допустимост за обработване на лични данни. Неразделна част от всеки индивидуален договор са Общите условия за взаимоотношенията между М. и абонатите и потребителите. В т.69 от Общите условия потребителят декларира съгласие „М.” ЕАД да предоставя личните му данни с цел събиране на дължими от него суми. В тази връзка „М.” ЕАД предоставя на „С.Г.Г.” ООД информация за длъжници с оглед предприемане на действия за извънсъдебно събиране на техните задължения.
На г-н Б.И. са посочени правните възможности и мерки, които следва да предприеме,  ако счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени. Обяснен е реда за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни. Посочено е, че съгласно чл.29, ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), исканията се подават в деловодството на Комисията с писмо, по факса или по електронен път. В случай, че са подадени по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. От своя страна искането трябва да съдържа имена, адрес, телефон и електронен адрес на искателя, естеството на искането, подкрепено с друга информация или документи, дата и подпис. На г-н Б.И. е указано, че на основание чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от получаване на съобщението да потвърди искането си, като го изпрати по електронен път и го подпише с електронен подпис или да го депозира в писмен вид, подписано и съобразено с изискуемите законови реквизити, както и да приложи относими към случая доказателства (ако разполага с такива).
Искането, подадено от Б.И. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл.30, ал.1, т.4 от Правилника, искането трябва да съдържа подпис, който в конкретния случай липсва. Искането не е подписано и не може да са установи от кого изхожда. Разяснено е, в случай, че искането е подадено по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. От своя страна искането трябва да съдържа имена, адрес, телефон и електронен адрес на искателя, естеството на искането, подкрепено с друга информация или документи, дата и подпис, които в конкретния случай липсват. Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
Съгласно чл.30, ал.1 пр. 2 от АПК, при съмнение дали искането изхожда от посоченото в него лице, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. В рамките на указания срок Б.И. не потвърждава своето искане и не предоставя изисканата по надлежния ред информация.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни и чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация във връзка с чл.30, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
 РЕШИ:
Обявява искане с вх. № П 2408/15.06.2012г., подадено от Б.И. за нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с вх. № П 2408/ 15.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings