Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с вх. № Ж 164/ 02.07.2012 г.

Решение по искане с вх. № Ж 164/ 02.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 164/2012 г.
София, 31.10.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 19.09.2012г.(Протокол № 35), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № Ж164/02.07.2012 г., подадено от Н.Ц.Д.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят Н.Ц.Д. сочи, че през пролетта на 2005г.с цел кредитно финансиране е обсъдил със свой познат възможността за регистриране във фирмата на неговия баща. Н.Ц.Д. твърди, че е попълнил необходимите документи за постъпване на работа и ги е предоставил на лицето В.Д., за да ги съхранява. Впоследствие жалбоподателят се е отказал да изтегли кредит и е прибрал документите си, ведно с документите на своя приятелка. След време, при извършена проверка в системата на НОИ се е оказало, че е здравно осигурен. Твърди, че от Националната агенция за приходи е уведомен, че се води на работа в ЕТ „ М.-С.К.”.
В Допълнение към жалбата с вх. №  П 2925/05.07.2012 г., Н.Ц.Д. заявява, че не е подписвал трудов договор с ЕТ „ М.-С.К.”, поради което следва личните му данни да бъдат заличени.
Моли да се извърши проверка по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С писмо с изх. № П 3204/13.07.2012г.на Председателя на КЗЛД, с оглед конституирането на ответна страна в административното производство, от Н.Ц.Д. е изискана информация относно седалище и актуален адрес за кореспонденция на посочената в жалбата фирма, както и данни за управителя. Във връзка с изложените твърдения за извършени справки в НАП и НОИ в гр. П., както и в гр. П., изискани са копия на резултатите от извършените проверки.
Повторно с писмо с изх. № П 3933/15.08.2012г.на Председателя на КЗЛД, както и със Съобщение с изх. № СЩ 90/16.08.2012г.по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от г-н Н.Ц.Д. е изискано да предостави информация, ведно с относими доказателства към случая. Разяснено е, в случай, че не предостави изисканата по надлежния ред информация, на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА административното производство пред КЗЛД ще бъде прекратено. Отговор от Н.Ц.Д. не е депозиран в деловодството на КЗЛД.
На основание чл.26 от АПК, с писмо с изх. № П 3206/13.07.2012 г., повторно с писмо с изх. № П3934/15.08.2012г.на Председателя на КЗЛД, както и със Съобщение с изх. № СЩ 89/15.08.2012г.по реда на чл.61 от АПК, фирма ЕТ „ М.-С.К.” е уведомена за откритото административно производство по жалбата и на основание чл.36 от АПК е изискано становище и относими доказателства. Отговор не е депозиран в деловодството на КЗЛД.
Искането, подадено от Н.Ц.Д. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл.30, ал.1, т.2 от Правилника, искането трябва да съдържа данни за искателя. Жалбоподателят следва да конкретизира искането си, както и да посочи актуален администратор на лични данни, срещу когото подава искането. Въпреки дадените указания, не г-н Н.Ц.Д. не потвърждава своето искане, не предоставя доказателства в подкрепа на твърденията си.
Видно от известията за доставяне, посочените писма не са потърсени от получателя, предвид на което Н.Ц.Д. е уведомен и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.2 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни и чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява искане с вх. № Ж 164/02.07.2012 г., подадено от Н.Ц.Д. за нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с вх. № Ж 164/ 02.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings