Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с вх. № Ж 148/ 28.06.2012 г.

Решение по искане с вх. № Ж 148/ 28.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 148/2012г.
София, 31.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 19.09.2012г. (Протокол № 35), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа редовността на искане с вх. № Ж 148/28.06.2012г., подадено от С.С.
В Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпило електронно писмо, в което подателят посочва, че преди повече от 5 години е бил абонат на Г. Твърди, че е погасил „по-голяма” част от задълженията си и е прекратил взаимоотношенията си с мобилния оператор. През изминалия период не е уведомяван, нито търсен за дължими задължения, докато „наскоро” на личния си мобилен номер, който е към В., неколкократно започнал да получава обаждания от служители на”С.Г.Г.” ООД с покана за извънсъдебно погасяване на неизплатените към Г. суми. Излага съмнения, че телефонният му номер е предоставен от В. на фирмата за събиране на вземания. Г-н С.С. счита, че администраторът на лични данни неправомерно е предоставил неговите лични данни на трети лица без знанието и съгласието му. Моли да се извърши проверка по случая.
Към писмото не са приложени доказателства.
С писмо с изх. № П 3287/18.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, на С.С. е разяснено приложното поле на Закона за защита на личните данни по отношение действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, като са посочени и правомощията на Комисията за защита на личните данни. Обяснено е качеството „администратор на лични данни” по смисъла на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „К.Б.М.” ЕАД, БТК АД и „С.Г.Г.” ООД. Посочени са условията за допустимост за обработване на лични данни, съдържащи се в разпоредбата на чл.4 от ЗЗЛД, при наличие на поне едно от които е допустимо обработването на лични данни. Съобщено е, че с подписването на договор за предоставяне на мобилни услуги се приема, че физическото лице е изразило съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на договора.
Уведомен е за правните възможности и мерки, които следва да предприеме ако счита, че правата му по ЗЗЛД са нарушени и личните му данни са обработени незаконосъобразно. Обяснен е редът за подаване и разглеждане от КЗЛД на искания на физически лица във връзка с нарушени техни права по Закона за защита на личните данни.
От С.С. е изискано в случай, че поддържа жалбата си, да я депозира по указания начин, като я подпише и да приложи относими към случая доказателства (ако разполага с такива). Съобщено е, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
Искането, подадено от С.С. не е съобразено с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Съгласно чл.30, ал.1, т.1 от Правилника, искането трябва да съдържа данни за искателя. Писмото, с което е сезирана Комисията съдържа единствено електронен адрес, различен от името на подателя. Налице е съмнение, по смисъла на чл.30, ал.1 пр. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, дали искането изхожда от посоченото в него лице, поради което подателят не може еднозначно да бъде определен.
Съгласно чл.30, ал.1, т.4 от ПДКЗЛДНА искането следва да съдържа дата и подпис, които в конкретния случай липсват.
Писмо с изх. № П 3287/18.07.2012г. на Председателя на КЗЛД е изпратено на 19.07.2012г. на г-н С.С. на посочения от него електронен адрес. В рамките на указания срок С.С. не потвърждава своето искане и не предоставя изисканата по надлежния ред информация.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни и чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация във връзка с чл.30, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията
РЕШИ:
Обявява искане с вх. № Ж 148/28.06.2012г., подадено от С.С. за нередовно и прекратява административното производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с вх. № Ж 148/ 28.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings