Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 247/ 10.08.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 247/ 10.08.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 247/2012г.
София, 22.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев, в заседание, проведено на 04.10.2012г. (Протокол № 36), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж 247/10.08.2012г., подадена от Е.Й.Д. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателката твърди, че през м. февруари 2011г. е получила уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД с изписани телефони за контакти с фирмата за събиране на вземания. Г-жа Е.Й.Д. посочва, че преди около 10 години е била абонат на Г. за два мобилни номера, но твърди, че е погасила всичките си задължения и е прекратила договорните си отношения с мобилния оператор. След извършена справка по телефона, служител на мобилния оператор я е уведомил, че има задължения в размер на 214,80 лв., които жалбоподателката счита, че са погасени по давност, поради което неколкократно е подавала жалби до мобилния оператор. Въпреки известно бездействие от страна на „С.Г.Г.” ООД, на 08.11.2011г. е потърсена по телефона от съдебен изпълнител Т. – П.Т., със седалище гр. В., която е обяснила, че дължи на Г. сумата в размер на 107.39 лв., които следва незабавно да заплати. В противен случай, следват действия по запор на трудовото възнаграждение и имущество. Е.Й.Д. посочва, че на 14.11.2011г. е изпратила доказателствата, с които разполага и съдържащи личните й данни на посочения от съдебния изпълнител факс, но след направена справка по телефона се е усъмнила в легитимността на жената, с която е разговаряла. Счита, че е жертва на измама, поради което е сезирала Софийска районна прокуратура с жалба с вх. № 26320/12 от 08.08.2012г.
Жалбоподателката посочва, че от „С.Г.Г.” ООД и от името на съдебния изпълнител са престанали да я безпокоят, обаче на 06.12.2011г. по телефона отново е потърсена от мъж, представил се като служител на „С.Г.Г.” ООД, който я поканил в офиса на дружеството. На 11.06.2012г. Е.Й.Д. е посетила офис, находящ се на бул. „България” № 111, където от лицето Н.В. – представил се за управител, е получила предложение да заплати задължението си към Г. с отстъпка, но г-жа Е.Й.Д. не е приела.
Счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни, изразяваща се в предоставянето им от „К.Б.М.” ЕАД на трети лица. Моли Комисията за защита на личните данни с оглед своите правомощия да предприеме необходимите действия.
Към жалбата са приложени ксерокопия на: Уведомление за цесия от „С.Г.Г.” ООД; Жалба от 15.03.2011г.; Искане до Г. от 17.05.2011г.; Отговор на жалба от 07.04.2011г.; 2 бр. разпечатки от факс; Разписка № 00000018/14.11.2011г.; Жалба с вх. № 26320/12 от 08.08.2012г. до Софийска районна прокуратура.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо, изх. № П 4015/20.08.2012г. на Председателя на КЗЛД, от Софийска районна прокуратура е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхната институция действия по случая. В отговор, с писмо с вх. № П4294/10.09.2012г., от Софийска районна прокуратура уведомяват Комисията, че по повод жалбата, подадена от Е.Й.Д. е възложена проверка на СДВР, която към настоящия момент не е приключила.
С писма с изх. № П4011/20.08.2012г. и № П4013/20.08.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс дружествата „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД са уведомени за откритото административно производство и на основание чл.36 от АПК са изискани становища, заверени копия на прекратени и настоящи договори с жалбоподателката, както и други относими към жалбата доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С418/29.08.2012г. от Г. е получено становище, в което се посочва, че след извършена проверка е установено, че жалбоподателката е страна по договор с мобилния оператор за две СИМ карти. За ползвани от нея услуги са издадени месечни фактури. Тъй като дължимите суми не са заплатени в срок, мобилният оператор в качеството си на кредитор е предоставил задължението й за събиране на „С.Г.Г.” ООД, на правно основание – сключен на 17.09.2009г. Договор за прехвърляне на вземане (цесия).
Към писмото са приложени копия на: Пълномощно на Й.И.; Пълномощно на Л.К.; Жалба от 15.03.2011г.; Отговор от Г. от 07.04.2011г.; Договор за мобилни услуги № 0052237 от 30.10.2001г. и Приложение № 0052237 към него; Данъчни фактури с № 5000022847 от 20.11.2011г., № 5000077291 от 20.12.2001г., № 5000077292 от 20.12.2001г., № 50001669676 от 20.01.2002г., № 50001676966 от 20.01.2002г., № 5000273665 от 20.02.2002г., № 5000273666 от 20.02.2002г., № 5000394765 от 20.03.2002г. и № 5000525167 от 20.04.2002г. и Данъчно кредитно известие № 5000394766 от 20.03.2002г.
С писмо с вх. № П4166/29.08.2012г. от „К.Б.М.” ЕАД е предоставено заверено ксерокопие на Договор за прехвърляне на вземания от 17.09.2009г., сключен със „С.Г.Г.” ООД.
Жалбата, подадена от Е.Й.Д. срещу „К.Б.М.” ЕАД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложените факти следва извод, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
В чл.27, ал.2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „К.Б.М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 28772. Заявени са три регистъра: “Персонал”, “Потребители” и “Видеонаблюдение”. На „С.Г.Г.” ООД е издадено Удостоверение № 52178. Заявени са три регистъра: “Персонал”, „Длъжници” и “Клиенти. Двете дружества са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателката, изразяваща се в предоставянето им на трети лица без знанието и съгласието й. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД “разпространяване” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
От събраните към административната преписка доказателства е установено, че по случая г-жа Е.Й.Д. е сезирала Софийска районна прокуратура.
Съгласно изискванията на чл.54, ал.1, т.3 от АПК, административният орган спира административното производство при наличието на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. Резултатите и заключенията от образуваното производство в Софийска районна прокуратура могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са преюдициални към образуваното пред Комисията за защита на личните данни административно производство и са от значение за постановяване на Решение от КЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, чл.27, ал.2 и чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № 247/10.08.2012г., подадена от Е.Й.Д. срещу „К.Б.М.” ЕАД, за допустима.
2. Конституира ката страни в административното производство жалбоподателката Е.Й.Д., ответна страна - „К.Б.М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „С.Г.Г.” ООД.
3. Спира административното производство по жалбата до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 247/ 10.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings