Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 64/ 16.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 64/ 16.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 64/2012г.
София, 22.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков – членове на КЗЛД, в заседание, проведено на 19.09.2012г. (Протокол № 35), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № Ж 64/16.05.2012г., подадена от З.П.М. срещу „Г.Б.Г.” ООД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че на 19.12.2011г. е прекратила трудовото си правоотношение с фирма „М.Е.” ЕООД и след регистрирането си в Районно управление „Социално осигуряване” като безработна е узнала, че има действащ трудов договор, сключен на 17.09.2011г. с „Г.Б.Г.” ООД, в което дружество никога не е работила. След подадена от З.П.М. жалба в ОД на МВР – гр. М., по случая е извършена проверка, от която е установено, че договорът не е подписан от нея, а личните й данни са предоставено от „Ж.” ООД, с която фирма е прекратила трудово правоотношение през м. юни 2011г.
Г-жа З.П.М. е обезпокоена и счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни, изразяваща се в подписването и декларирането на трудов договор без знанието и съгласието й и моли КЗЛД за съдействие с оглед правомощията си.
Към жалбата не са приложени доказателства.
С писма с изх. № П1893/23.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс, дружествата „Г.Б.Г.” ООД и „Ж.” ООД са уведомени за образуваното в КЗЛД административно производство и на основание чл.36 от АПК е указано в срок да предоставят писмени становища по жалбата, договори сключени с жалбоподателката, както и относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № П 2076/04.06.2012г. от „Ж.” ООД е получено становище, в което се сочи, че З.П.М. е била служител на фирмата, назначена на длъжност „техник” с Трудов договор № 139/09.03.2010г., прекратен със Заповед № 238/01.06.2011г. От дружеството се твърди, че личните данни на жалбоподателката не са предоставяни на никоя държавна, общинска или частна организация. Посочва се, че фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите в Република България и е участвала в изпълнението на много строителни обекти, като за целта от фирмата са подавани оферти, съдържащи лични данни, за много поръчки.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, с писмо с изх. № П1891/21.05.2012г. и повторно с писма с изх. № П 3102/01.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, от ОД на МВР – гр. М. е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхна страна действия по жалбата.
С писмо, с вх. № П3407/23.07.2012г., от ОД на МВР – гр. М. уведомяват Комисията, че в сектор ПИП към ОД на МВР – гр. М. е образувана преписка № 2849/02.02.2012г. При извършена проверка е установено, че осигурителят „Г.Б.Г.” ООД е заявил в НАП – гр. В. сключен трудов договор с лицето З.П.М. Посочва се, че реално договор не е бил изготвян и подписван от двете страни. По време на проверката договорът е бил заличен. Посочва се, че материалите от проверката са изпратени на Районна прокуратура – гр. М. за вземане на отношение по компетентност. Съобщава се, че с рег. № 790/2012г. на 05.04.2012г. преписката е изпратена по компетентност на РП – гр. В.
В условията на служебното начало, на основание чл.36 от АПК, от Националния осигурителен институт, както и от Националната агенция за приходите са изискани становища и информация за прекратени и настоящи трудови договори на името на З.П.М.
С писмо с вх. № П 2148/06.06.2012г. от Националния осигурителен институт уведомяват Комисията, че НОИ поддържа регистър „Трудови договори”, който съдържа единствено предоставени от НАП лични данни за трудовата дейност, физическата и икономическата идентичност на работещите по трудов договор лица, за които са подадени уведомления по реда на чл.62, ал.3 от КТ. Към писмото да приложени: извлечения от регистъра за актуално състояние на трудовите договори на З.П.М. и справка за всички подадени уведомления по реда на чл.62, ал.3 от КТ за З.П.М.
С писмо с вх. № П 3844/03.08.2012г. жалбоподателката депозира ксерокопия на: писмо с рег. № 7982/03.04.2012г. от ОД на МВР до г-жа З.П.М.; Справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори за лицето З.П.М. и Писмо с изх. № У-111-132-1/01.02.2012г. от НОИ.
Жалбата, подадена от З.П.М. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата не е посочена точната дата на твърдяното нарушение, но от изложените факти може да се направи извод, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
В чл.27, ал.2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на ЗЗЛД.
Дружествата „Г.Б.Г.” ООД и „Ж.” ООД притежават качеството администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни. При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че на „Ж.” ООД е издадено Удостоверение № 2373 и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД. От „Г.Б.Г.” ООД е подадено Заявление с вх. № 1299984 и е със статут „За редакция”.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните данни на г-жа З.П.М., изразяваща се в декларирането на трудов договор без знанието и съгласието й. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” е действие по обработване на лични данни.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо, вх. № П3407/23.07.2012г., от ОД на МВР – гр. М., в сектор ПИП към ОД на МВР – гр. М. е образувана преписка № 2849/02.02.2012г., изпратена по компетентност на РП – гр. В.
От събраните към административната преписка доказателства е установено, че по случая са сезирани органите на МВР, както и прокуратурата.
Съгласно чл.54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания.
Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство по жалбата, така и с оглед защита на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на З.П.М. може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, чл.27, ал.2 и чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № Ж 64/16.05.2012г., подадена от З.П.М. срещу „Г.Б.Г.” ООД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката З.П.М. и ответна страна - „Г.Б.Г.” ООД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна -  „Ж.” ООД.
3. Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 64/ 16.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings