Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 3-41/ 04.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № 3-41/ 04.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 3-41/2012г.
София, 15.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № 3-41/04.06.2012г., подадена от Я.С.Г. срещу „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.  
Я.С.Г. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че през месец януари е получил писмо от „Ф.И.”АД, с което дружеството го е уведомило, за дължима сума по договор сключен с „М.” ЕАД, в размер на 68.61 лв. Във връзка с което писмо, г-н Я.С.Г. е изплатил дължимата сума.
Я.С.Г. заявява, че в един последващ момент е разбрал, че това искане от страна на „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД е неправомерно.
Я.С.Г. уточнява, че е разбрал за злоупотребата с личните му данни от публикация във вестник „Т.” от 29.05.2012г.
Жалбоподателят счита, че личните му данни са предоставени на „Ф.И.”АД от страна на „М.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно.
Я.С.Г. иска от Комисията да се извършени проверка и да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от Я.С.Г. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „М.” ЕАД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с идент. № 50151, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н Я.С.Г., изразяваща се в неправомерното им предоставяне от „М.” ЕАД на „Ф.И.”АД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, с писма изх. № П 2430/18.06.2012г. и № П 2424/15.06.2012г. е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД.
На 28.06.2012г. е постъпило писмено становище от „Ф.И.”АД. В същото дружеството уведомява Комисията, че има сключен договор с „М.” ЕАД от 01.10.2011г. за събиране на вземания от длъжници на мобилния оператор. По силата на който договор „М.” ЕАД, изпраща в електронен формат списък с длъжници, които имат задължения към мобилният оператор.
„Ф.И.”АД заявява, че съгласно по-горе цитираният договор, дружеството за събиране на вземания има задължение единствено и само да събира просрочени вземания, чрез осъществяване на контакт и/или писмена кореспонденция.
В тази връзка на 17.01.2012г., „М.” ЕАД е възложил случая на г-н Я.С.Г. на „Ф.И.”АД.
Дружеството за събиране на вземания уточнява, че Я.С.Г. е погасил задълженията си и на 09.04.2012г., в резултат на което са били преустановени всички предприети действия по случая.
„Ф.И.”АД оспорва твърденията от страна на г-н Я.С.Г., за наложен ‘’системен тормоз’’ върху него и заявява, че същия е бил единствено информиран за дължимата сума и срока в който може да бъде платено доброволно задължението.
„М.” ЕАД депозира своето становище с писмо вх. № С 224/26.06.2012г.
Мобилният оператор уведомява Комисията, че г-н Я.С.Г. е бил страна по Договор № Г0002189 от 28.07.2010г., сключен с „М.” ЕАД за номер *****, към който е относима жалбата. Цитираният номер е пренесен в мобилната мрежа на „К.Б.М.” ЕАД, като договорът с г-н Я.С.Г. по отношение на този номер е прекратен.
„М.” ЕАД уведомява Комисията, че г-н Я.С.Г. е спазил изискването на чл.34а от Общите условия, като към датата на подаване на заявлението за пренос на мобилния номер, е заплатил всички текущи задължения, относими към пренесения номер. След датата на подаване на заявлението за пренос и преди извършването на преноса, г-н Я.С.Г. е ползвал услуги от номера съгласно действащия му договор за услуги от номера.
За ползваните услуги от номер ***** са издадени следните фактури: Фактура № 0230924758, издадена на 05.07.2012г. с период на фактуриране от 28.05.2011г. до 27.06.2011г., на обща стойност 76.45 лв. с ДДС и Фактура № 0233050470, издадена на 01.08.2012г. с период на фактуриране от 28.06.2011г. до 27.07.2011г., на обща стойност 3.37 лв. с ДДС.
Във връзка с така цитираните вземания, мобилният оператор е предприел действия по събиране на дължимите ликвидни и изискуеми вземания.
Относно предоставянето на свързаните с г-н Я.С.Г. лични данни на „Ф.И.”АД, мобилният оператор уведомява, че има сключен договор с дружеството за събиране на вземания от 01.10.2012г.
Към становището са приложени като доказателства: копие на Договор № Г 0002189 от 14.07.2010г.; копие на Договор № Г0002189 от 14.07.2010г.; копие на Заявка – Декларация от 14.07.2010г.; копие на Фактура № 0230924758, издадена на 05.07.2012г.; копие на Фактура № 0233050470, издадена на 01.08.2012г.; копие на Договор от 01.10.2010г. сключен между „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД и копие на пълномощно от 28.02.2011г. с рег. № 1968/2011г.
В редовно заседание проведено на 18.07.2012г., Комисията взема решение с което обявява жалба с рег. № З - 41/04.06.2012г., подадена от Я.С.Г. срещу „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
Страните са редовно уведомени за откритото заседание, на което жалбата ще бъде разгледана по същество.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че Я.С.Г. е бил страна по договор сключен с „М.” ЕАД, а именно Договор № Г0002189 от 28.07.2010г. за мобилен номер *****. Като към настоящия момент договорът е прекратен и цитирания номер е пренесен в мобилната мрежа на „К.Б.М.” ЕАД.
Във връзка с пренасянето на мобилния номер следва да се отбележи, че съгласно чл.34.а. от Общите условия за взаимоотношенията между „М.” ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „М.” ЕАД по стандарти ‘’GSM и UMTS’’ (‘’Общите условия’’), към момента на пренасяне на номера, абонатът е длъжен да заплати всички текущи задължения към „М.” ЕАД, които са пряко свързани с пренасяния номер и услугите ползвани чрез него, които са с настъпил падеж преди датата на подаване на заявлението.
На следващо място в чл.34.в. от ‘’Общите условия’’ е предвидено, че абонатът, който е подал заявление за пренасяне на номера е длъжен да заплати на „М.” ЕАД и всички задължения, свързани с ползването на пренасяния номер, които са възникнали или са станали изискуеми след подаване на заявлението за пренасяне на номера до прекратяване на договорните отношения.
Видно от приложените като доказателства от „М.” ЕАД фактури и изразените в становището твърдения, Я.С.Г. е спазил изискванията на чл.34.а. от ‘’Общите условия’’, като към датата на подаване на заявлението за пренос е заплатил всички текущи задължения относими към преносния номер. След датата на подаването на заявлението за пренос и преди извършването на преноса, г-н Я.С.Г. е ползвал услуги от номера съгласно действащият му договор. За ползваните услуги от номер ***** са били издадени следните фактури: Фактура № 0230924758, издадена на 05.07.2012г. с период на фактуриране от 28.05.2011г. до 27.06.2011г. на обща стойност 76.45 лв. с ДДС и Фактура № 0233050470, издадена на 01.08.2012г. с период на фактуриране 28.06.2011г. – 27.07.2011г. на обща стойност 3.37 лв.
В чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни е уредена хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно в случай, че обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „М.” ЕАД. В конкретния случай „Ф.И.”АД, е обработвал личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружеството за събиране на вземания е обработващ лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че „Ф.И.”АД на собствено основание е регистрирано като администратор на лични данни.
Съгласно т.4.5 от приложения Договор № Г0002189/14.07.2010г., абонатът предоставя доброволно на мобилния оператор необходимите лични и други данни и се съгласява същите да бъдат обработвани с цел събиране на вземания, дължими по договори.
Видно от жалбата, г-н Я.С.Г. не оспорва истинността на положените подписи върху по-горе цитираният договор, от което следва, че подписвайки го, той е дал своето изрично съгласие свързаните с него лични данни да бъдат обработени във връзка с неизплатени задължения по същия.
Във връзка с изложеното, следва да се направи обоснован извод, че е налице предпоставка за допустимост на обработване на личните данни на г-н Я.С.Г., а именно визираната в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД – лицето за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие.
Следва да се отбележи, че по силата на договор от 01.10.2011г., сключен между „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД, на дружеството за събиране на вземания е възложено да събира от името и за сметка на мобилния оператор, неизплатени суми от неизрядни абонати – длъжници. В договора, администратора на лични данни изрично е определил обема лични данни на клиентите, който ще бъде предоставен на дружеството, както и целите на обработването им.
В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-н Я.С.Г. лични данни на „Ф.И.”АД, от страна на „М.” ЕАД не представлява нарушени на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 3-41/04.06.2012г., подадена от Я.С.Г. срещу „М.” ЕАД и „Ф.И.”АД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 

РЕШЕНИЕ
№ 3-41/2012 г.
София, 07.01.2013 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г. на Комисия за защита на личните данни

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 05.12.2012 г., на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), разгледа Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г., постановено по жалба подадена от Я.С.Г. срещу „М.” ЕАД и „Ф.И.” АД и Предложение по същото с рег. № ПРЕД-7/30.11.2012 г. от отдел „Правни производства и процесуално представителство”, към дирекция „Правни производства и надзор” в КЗЛД.
Комисията разгледа направеното предложение за поправка на очевидна фактическа грешка и взе настоящото решение, като се съобрази със следната фактическа обстановка:
Я.С.Г. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД и „Ф.И.” АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни. Видно от жалбата, същата е депозирана от лицето Я.С.Г., с адрес по местоживеене: гр. София, ****.
Следва да се отбележи, че във всички събрани от страните по административната преписка доказателства, адресат е Я.С.Г.
Очевидно е, че фактическата грешка не съответства на действителната воля на административния орган и нейното изразяване в Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г. на КЗЛД. Видно е, че е допусната техническа грешка, като вместо Я.С.Г., е изписано Я.С.Р.
Комисията служебно установи, че е налице допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г. на КЗЛД.
 
Предвид изложеното, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Комисия за защита на личните данни,
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в постановеното от Комисията за защита на личните данни решение по жалба с рег. № 3-41/04.06.2012 г. подадена от Я.С.Г., както следва:
В Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г. на Комисия за защита на личните данни, на страница първа, абзац първи, както и в диспозитива от него вместо „Я.С.Р.”, да се чете „Я.С.Г.”.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 3-41/ 04.06.2012 г.
Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3-41/2012 г. от 15.10.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings