Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 161/ 02.07.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 161/ 02.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 161/2012г.
София, 30.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. № Ж161/02.07.2012г., подадена от Ц.В.М. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Ц.В.М. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че има сключен на 17.10.2011г. договор с БТК АД за „ползването на карта с минимална такса за охранителна система”. Госпожа Ц.В.М. сочи, че при сключването на договора, служител на мобилният оператор е преснел документа й за самоличност. След като е получила екземпляр на сключеният договор, жалбоподателката е установила, че вписаните й лични данни в него са стари. В жалбата се сочи още, че преди посоченият договор, госпожа Ц.В.М. е имала друг договор с БТК АД за ползването на услугата домашен телефон и интернет, от която услуга тя се е отказала. След прекратяването на договора за стационарния телефон, личната й карта е сменена и жалбоподателката изказва мнение, че след като са направили копие на новата и лична карта е следвало в новия договор да се впишат актуалните й лични данни. Госпожа Ц.В.М. търси отговор на въпроса, защо след като една година след смяната на документа й за самоличност, в сключеният договор с оператора са вписани старите и лични данни, като и защо те не са унищожени. Излагат се твърдения, че след като в договора не са вписани актуални данни на една от страните, то договора има невярно съдържание, което го прави невалиден.
Жалбоподателката сита също така, че личните й данни са неправомерно дадени на фирма за събиране на вземания, което нарушава правата й на личен живот и неприкосновеност.
Ц.В.М. иска от КЗЛД да й окаже съдействие за преустановяване на обажданията от фирмата за събиране на вземания – „Ф.И.” АД, прекратяване на действието на договора с БТК АД и унищожаване на личните й данни от системата на оператора.
Към жалбата не се прилагат доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се изразява молба, с която се иска от Комисията да укаже на жалбоподателката да посочи повече данни, с които да бъде идентифицирана в системата на дружеството, тъй като посочените от жалбата белези са недостатъчни. Сочи се, че жалбата съдържа само три имена и град, като с този обем от информация за подателя на жалбата не са изпълнени изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация. Цитираната разпоредба определя като реквизитите на искането, с което се сезира административния орган, наличието на: пълното име и адреса на лицето, от което изхожда, естеството на искането, телефон и електронен адрес /ако има такъв/, дата и подпис. В жалбата на госпожа Ц.В.М. не се съдържат тези минимално изискуеми се от закона реквизити. На следващо място, администраторът на лични данни сочи, че в жалбата се твърди, че е сключен договор на 17.10.2011г. за предоставяне на услугата „ползването на карта с минимална такса за охранителна система”. БТК АД заявява, че така посочената в жалбата услуга не е сред представяните услуги от дружеството. Мобилният оператор е телекомуникационна компания и предметът й на дейност не е предоставяне на услуги, свързани с охранителни системи.
Мобилният оператор изразява готовност след отстраняване на нередностите в жалбата и възможност от негова страна за индивидуализиране на жалбоподателката да предостави подробно становище във връзка със случая.
Във връзка с направеното искате от ответната страна за уточняване на жалбата, на госпожа Ц.В.М. е изпратено писмо, с което й е изпратено становището на БТК АД и е изискано да съобрази жалбата си с чл.30 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и на нейната администрация. Указано е също така, че в случай на неизпълнение на дадените указания, жалбата няма да бъде разгледана и административното производство ще бъде прекратено.
На 31.07.2012г., жалбоподателката е изпратила писмо, с което изразява несъгласието си с твърденията на БТК АД за невъзможността да бъде индивидуализирана. В тази насока, вместо да бъдат отстранени пороците на жалбата се задават риторични въпроси от страна на госпожа Ц.В.М. Изразява се мнение, че сключеният договор с мобилния оператор е с невярно съдържание и се поддържа искането към Комисията, да неговото прекратяване. Жалбоподателката иска свързаните с нея лични данни, независимо да ли са актуални или не да бъдат заличени от администратора на лични данни.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е нередовна, поради следните съображения:
В чл.30 от ПДКЗЛДНА са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането оправено до Комисията за защита на личните данни. Формата на искането за откриване на административно производство е определена и в чл.29, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс. Писменото искане трябва да съдържа пълното име и адреса на лицето, от което изхожда, естеството на искането дата и подпис.
Жалбата е подадена от Ц.В.М. не съдържа всички законово изискуеми се реквизити.
С оглед изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, с писмо изх. № П3456/24.07.2012г. на Председателя на КЗЛД на жалбоподателката е указано, че искането страда от пороци и на основание чл.30, ал.2 от АПК следва да ги отстрани в тридневен срок от получаване на съобщението за това.
В тази насока е направени възражение от ответната страна в административното производство, която заявява, че поради липсата на достатъчно информация за жалбоподателката не може да я индивидуализира, съответно да изрази становището си по жалбата.
От съдържанието на жалбата не може да се определи предмета на жалбата, както и подателят й. Въпреки дадените писмени указания, госпожа Ц.В.М. не е отстранила в срок пороците, от които страда жалбата й. Срокът за изпълнение на дадените указания е изтекъл и към настоящият момент не е получено в Комисията за защита на личните данни ново искане, което да отговаря на реквизитите посочени в чл.30 от ПДКЗЛДНА.
Искането на госпожа Ц.В.М., за оказване на съдействие от страна на Комисията за прекратяване на сключеният от нея договор с мобилния оператор не е в кръга от компетентности на Комисията. Възникналите отношения между тях са облигационни и прекратяването им би следвало да се извърши, съгласно уговореното между страните в договора или по реда на Закона за задълженията и договорите.
На основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД във връзка чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА във връзка с чл.30, ал.1 от АПК,
РЕШИ :
Обявява жалба рег. № Ж 161/02.07.2012г., подадена от Ц.В.М. срещу БТК АД за нередовна и прекратява образуваното административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 161/ 02.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings