Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 143/ 27.06.2012г.

Решение по жалба рег. № Ж 143/ 27.06.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 143/2012г.
София, 30.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание проведено на 17.10.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж 143/27.06.2012г., подадена от А.Г.К. срещу БТК АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес, поради което е обявена за процесуално допустима с решение на КЗЛД от 19.09.2012г.
А.Г.К. сезира КЗЛС с жалба, в която сочи, че е сключила договор за фиксирана гласова услуга и интернет с БТК АД. Предоставяните услуги не били на нужното ниво, поради което жалбоподателката решила да се възползва от правната възможност едностранно да прекрати договора. След прекратяването на договор е получила извънсъдебна покана от „С.Г.Г.” ООД. С нея, жалбоподателката е поканена доброволно да погаси задължението си към мобилният оператор. При опит от страна на госпожа А.Г.К. да разбере, от какво произтича исканата от нея сума, след като е заплатила всички задължения за предсрочното прекратяване на договора, не получава адекватен отговор.
А.Г.К. е възмутена от действията на мобилния оператор, който е предоставил свързаните с нея лични данни на фирма за събиране на вземания. Допълва още, че в сключеният договор не се съдържа клауза, която да дава право на БТК АД да предоставя личните й данни.
Към жалбата като доказателства се прилагат: копие от общите условия на БТК АД, копие от допълнително споразумение между БТК АД и жалбоподателката, копие от извънсъдебна покана от „С.Г.Г.” ООД, копие от жалба до КРС, отговор на КРС и копие от фискален бон.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от мобилният оператор и фирмата за събиране на вземания.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че госпожа А.Г.К. е сключила договор с БТК АД за пакетна услуга VIVACOM Duo Fix +Net на 12.01.2011г. с минимален срок 12 месеца. В сключеният договор се съдържа клауза, която гласи, че с подписването на договора, абонатът декларира, че е информиран, че част от свързаните с него лични данни, които предоставя ще бъдат обработвани от мобилният оператор. Предоставянето на личните данни се извършва доброволно от физическото лице, за което се отнасят те, като същото дава съгласието си същите да бъдат обработени за целите на сключените договори, както и БТК АД да ги предостави на компетентните държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предостави на трето лице, в това число на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания. Предоставянето на личните данни на абоната се извършва за реализиране на права и интереси на мобилния оператор, а именно събирането на неизплатени вземания по сключените договори.
На дати 13.11.2011г., и 29.11.2011г. отдел „Кредит и събираемост” на БТК АД е уведомило госпожа А.Г.К. за наличието на дълг, точният му размер и от кои ползвани от нея услуги той е натрупан. Конкретизиран е и крайният срок за доброволно изпълнение на задължението, като след изтичането му, в случай че дълга не е заплатен, дейността по събирането ще бъде възложена на фирма за събиране на вземания.
Натрупаният от госпожа А.Г.К. дълг е за периода 15.08.2011г. – 14.11.2011г. и е в размер на 90.20 лв. за дължимите суми има издадени три броя месечни сметки.
На 19.12.2011г.за натрупаните от А.Г.К. задължения, личните й данни са предадени на агенция за извънсъдебно събиране на вземания.
В становището се сочи, че между БТК АД и „С.Г.Г.” ООД има действащ договор, с предмет извънсъдебно събиране на вземания.
Към становището са представени, като доказателства: договор за пакетна услуга, три броя месечни сметки, извадка от договора и сключения между БТК АД и „С.Г.Г.” ООД.
За откритото заседание на Комисията, на което жалбата е разгледана по нейното същество, страните са редовно призовани. Жалбоподателката не се явява и не се представлява. БТК АД се представлява от юрисконсулт Б.И., „С.Г.Г.” ООД не се представлява.
На 16.10.2012г. е постъпило писмено становище от жалбоподателката. В него се посочва невъзможността да присъства на отритото заседание на КЗЛД. Изчерпателно от фактологическа страна се излагат твърдения за предприетите действия от страна на жалбоподателката за прекратяването на договорните си взаимоотношения с мобилният оператор и липсата.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
Правомощието на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
Правомерното обработване на лични данни от страна на администраторите на лични данни, съгласно ЗЗЛД следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Наред с това законодателят е предоставил възможност, от една страна, на администраторите сами да определят целите и обема на обработваните данни, а от друга страна – на физическите лица правото да изразят свободната си воля за обработването на техните лични данни.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, жалбата е насочена срещу БТК АД, в качеството му на администратор на лични данни.
Жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е БТК АД. „С.Г.Г.” ООД е администратор на лични данни на собствено основание, но в конкретния случай е обработващ лични данни, тъй като е обработил свързаните с А.Г.К. лични данни от името и за сметка на мобилният оператор. Администраторът и обработващия лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрацията им като администратори на лични данни и са регистрирани като такива.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установи следната фактическа обстановка:
А.Г.К. е сключила договор за пакетна услуга VIVACOM Duo Fix +Net на 12.01.2011г. с минимален срок 12 месеца. В жалбата, госпожа А.Г.К. не оспорва наличието на договорни отношения с мобилният оператор, от което може да се направи обоснован извод, че този факт не е спорен.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни и физическото лице, чиито лични данни се обработват е условие за допустимост при обработването на личните данни.
Налице е още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните. В сключените договори е уговорено, че госпожа А.Г.К. изразява съгласието си мобилният оператор да обработва свързаните с нея лични данни за целите на сключените договори, както и да ги предоставя на трети лица, с цел реализиране на законите си интереси - събиране на неплатени парични задължения по сключените договори с абонатите. Цитираната клауза от договора е т.22. С подписването на договорите, жалбоподателката е декларирала, че е запозната и е съгласна с Общите условия на дружеството.
В раздел XI от Общите условия на БТК подробно са разписани целите, за които ще се обработват личните данни на абонатите на дружеството, както и случаите при които те ще бъдат предоставяни на трети лица, различни от администратора на лични данни.
Във връзка с изложеното следва, че личните данни на А.Г.К. са обработени от администратор на лични данни при наличието на две от условията за допустимост при обработване на лични данни, изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Личните данни се обработени при спазване на принципите, на които следва да се основава обработването, от което следва, че няма извършено административно нарушение на закона от страна на мобилният оператор.
На следващо място, свързаните с жалбоподателката лични данни са обработени и от обработващ лични данни – „С.Г.Г.” ООД. Обработването е извършено на правно основание, сключен договор между мобилният оператор и дружеството за събиране на вземания с предмет – организирането с различни законосъобразни средства на събирането на неизплатени суми на абонати на мобилният оператор.
Администраторът на лични данни е изпълнил задължението му, вменено с чл.24, ал.4 от ЗЗЛД. С цитираната правна норма, законът изисква, в случаите на обработване на личните данни от обработващ лични данни, отношенията между администратора и обработващия да бъдат писмено регламентирани, като се определи обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия лични данни.
Обработването, чрез предоставянето на личните данни на жалбоподателката на трето лице, различно от администратора на лични данни е извършено при наличието на изразено съгласие, което е обективирано в сключения индивидуален договор за предоставяне на интернет, както и в Общите условия на оператора.
За обработващия лични данни е наличие и още едно от условията за допустимост при обработването на лични данни, а именно: за реализиране на законни интереси /чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД/. Наличието на законни интереси на дружеството за събиране на вземания произтича от сключения с БТК АД договор.
По наведените доводи от страна на госпожа Касабов в писменото й становище по съществото на спора, относно заявената от нея воля за прекратяване на договорните отношения с БТК АД, Комисията няма да се произнесе, тъй като този въпрос е извън нейните компетенции. При сключването на договора с БТК АД жалбоподателката е получила екземпляр от договора, в който е посочено начина за прекратяването му, съответно тежестите /неустойките/, които следва да се заплатят при предсрочното прекратяване. Неспазването на договорните клаузи по отношение на прекратяването на договорните отношения не е основание да се приеме, че същият е прекратен към 15.08.2011г. От приложеният към становището приемо-предавателен протокол за връщане на оборудване е видно, че чак на 01.10.2012г. госпожа А.Г.К. е изпълнила задължението си да върне предоставяният й по повод сключеният договор модем за интернет.
Във връзка с изложеното, Комисията приема, че жалбата на А.Г.К. е неоснователна и извършеното обработване на свързаните с него лични данни от страна на администратора на лични данни – БТК АД чрез предоставянето им на фирма за събиране на вземания – „С.Г.Г.” ООД, с която има сключен договор, съгласно изискването на чл.24, ал.4 от ЗЗЛД е извършено на правно основание, при наличие на условия за допустимост при обработването и при съблюдаване на принципите залегнали в чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
С оглед изложеното и на основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Оставя без уважение жалба с Ж 143/27.06.2012г., подадена от А.Г.К. срещу БТК АД., като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 143/ 27.06.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings