Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег.№ 1107/ 23.02.2012 г.

Решение по жалба с рег.№ 1107/ 23.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1107
гр. София, 23.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев на редовно закрито заседание, проведено на 04.10.2012г., на основание чл.10 ал.1 т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № 1107/23.02.2012г. от Т.К. срещу адв. Л.К.
Т.К. сезира КЗЛД с жалба срещу адв. Л.К. с твърдения за неправомерно обработване на личните й данни чрез предоставянето на достъп до тях на неограничен кръг лица, като фактическата обстановка по случая съгласно изложените твърдения е следната:
На 14.01.2012г. жалбоподателката получава Телепоща, която й е представена без плик срещу подпис за обратна разписка. Писмото е с подател адв. Л.К. и в него се съдържа информация за име и адрес и ЕГН на г-жа Т.К.
Жалбоподателката счита, че с действията си адв. Л.К. е нарушил правата й по ЗЗЛД, като е създал предпоставки нейните лични данни да станат достояние на трети лица.
Т.К. моли Комисията да вземе необходимите мерки срещу адв. Л.К., за което да бъде уведомена писмено.
Към жалбата се прилага копие от писмото от адв. Л.К. до жалбоподателката, изпратено чрез Телепоща.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № 1107/12/08.03.2012г. от адв. Л.К. е изискано становище по случая. Писмото се е върнало с отметка “непотърсен“. До лицето е отправено съобщение по реда на чл.61, ал.3 от АПК, което е публикувано на интернет страницата на КЗЛД за периода 04.05.2012г. – 29.05.2012г. Адв. Л.К. не взема участие в призводството по жалбата, не изразява становище, не ангажира доказателства.
С писмо изх. № 1107/12/08.03.2012г. от “Б.П.“ ЕАД е изискано стоновище по жалбата, свързано с доставката на приложеното към жалбата писмо.
С писмо вх. № 1107/12/26.03.2012г. от “Б.П.“ ЕАД поясняват, че телепощата с известие за доставяне № 4 с получател Т.К. е вложена в плик с баркод номер PSI220003XDZY и е предадена за доставка на адрес, като известието за доставянето й е от 16.01.2012г. Пояснява се, че съгласно вътрешна инструкция за работа при предоставянето на неуниверсалната пощенска услуга “Телепоща“, служител на приемащата пощенска станция влага съобщението в плик, попълва адресите на подател и получател, залепва баркод номер на пратката и я предава за доставяне.
В жалбата си до КЗЛД Т.К. възразява срещу начина, по който личните й данни се обработват от адв. Л.К. по повод изпратено от него до нея съобщение чрез Телепоща, в което се съдържат нейни лични данни. Жалбоподателката твърди, че е получила писмото без плик, поради което съдържанието е било очевидно за трети лица.
Така изложени претенции за нарушение на правата на жалбоподателката следва да се съотнесат към изискването за администраторите на лични данни съгласно чл.23 от ЗЗЛД да осигурят необходимите техническите и организационни мерки за защита на информацията от неправомерен достъп, а в конкретния случай тези мерки следва да се предприемат от “Б.П.“ ЕАД. Според изложената в становището от негова страна информация не са налице данни за извършено нарушение по повод извършената доставка на телепоща с адресат жалбоподателката. Телепощата е била доставена по утвърдения за целта ред, в запечатан плик.
В тежест на г-жа Т.К. е да докаже, че доставката на писмото от адв. Л.К. е доставено без плик. Тъй като не са предприети действия в тази насока, то за лицето не налице доказан правен интерес.
С оглед гореизложеното и наоснование чл.27, ал.2, т.5 от АПК, Комисията
РЕШИ:
Прекратява производството по жалба с рег. № 1107/23.02.2012г. от Т.К. срещу адв. Л.К.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град чрез КЗЛД в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег.№ 1107/ 23.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings