Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег.№ Ж237/ 06.08.2012 г.

Решение по жалба с рег.№ Ж237/ 06.08.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 237
гр. София, 23.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав- членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави на разглеждане жалба с рег. № Ж237/06.08.2012г. от Г.А.Л. срещу “БТК“ АД.
Жалбоподателката Г.А.Л. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че личните й данни са неправомерно обработени от “БТК“ АД по повод регистриране на нейно име 22 бр. предплатени сим карти без нейно знание и съгласие.
Лицето съобщава, че по случая е сигнализирано 3-то РПУ на СДВР.
Г-жа Г.А.Л. моли Комисията да извърши проверка по случая и при констатиране на нарушение да санкционира виновните лица.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П3897/06.08.2012г. от “БТК“ АД е изискано да представи становище по жалбата и относимите към нея писмени доказателства.
В указания срок с писмо вх. № С413/23.08.2012г. от “БТК“ АД се представя изисканата информация, като се прилагат 5 бр. заявления за регистрация на 22 бр. предплатени карти на името на жалбоподателката с молба за спиране на административното производство пред КЗЛД, тъй като по същото е налице открито досъдебно производство.
С писмо изх. № П3896/13.08.2012г. от 3-то РПУ на СДВР е изискано да представи удостоверение за образувано производство по жалбата на Г.А.Л.
С писмо вх. № П4164/29.08.2012г. от 3-то РПУ на СДВР се съобщава, че по случая тече проверка, като предстои изготвяне на графологична експертна справка на подписите положение в оригиналите на Заявленията за регистрация на предплатените сим карти на името на жалбоподателката.
Жалбата се явява процесуално недопустима по следните съображения:
ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл.1, ал.5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК. Това следва и от разпоредба на чл.33, ал.1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл.311 във вр. с чл.308 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателката са обработвани с престъпна цел, респ. автентичността на положените подписи в Заявленията за регистрация на предплатени сим карти, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал.1, т.3 от АПК във връзка с чл.1 , ал.5 от ЗЗЛД, Комисията
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба с рег. № Ж237/06.08.2012г. от Г.А.Л. срещу “БТК“ АД.
Производството следва да се възобнови служебно или по искане на една от страните при отпадане на основанието за спирането му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег.№ Ж237/ 06.08.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings