Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. № Ж181/ 10.07.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж181/ 10.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 181
гр. София,23.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно закрито заседание, проведено на 10.10.2012г., на основание чл.10 ал.1 т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж181/10.07.2012г. от В.С. срещу МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД за нарушения по Закона за защита на личните данни.
В.С. сезира КЗЛД с жалба, в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните данни на майка му от МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД по повод записването на единния й граждански номер при запазване на час преглед. От фактическа страна се излагат следните факти:
На 13.06.2012г. жалбоподателят се обажда по телефона в МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД, за да запише час за преглед на майка си, като служител от регистратурата изисква информация относно ЕГН на пациента. Обяснението е, че това е обичайна практика.
В.С. изпраща оплакване до директора на болницата по електронен път. В отговор получава писмо, с което е уведомен, че това е практика, съобразена с редица нормативни актове.
Жалбоподателят счита, че записване на час за преглед е административна, а не лечебна процедура, с оглед на което изискването на информация за ЕГН на лицата подлежащи на преглед се явява нарушение на чл.2, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗЛД. Изразено е становище, че лицата придобиват качество на пациенти от момента, в който започне консултацията с лекар и че до възникването й не следва да се прилагат нормативните актове, регулиращи процеса на обработване на информацията за лекуваните лица.
В жалбата се настоява Комисията в рамките на законовите й правомощия да предприеме необходимите мерки за преустановяване практиката на МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД по събиране на информация за ЕГН при записване на час за преглед, както и да се наложат санкции на длъжностните лица, допуснали утвърждаването й.
Към жалбата се прилага кореспонденцията на жалбоподателя с МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД по повод гореизложения проблем.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № П3434/24.07.2012г. от МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД е изискано становище по случая.
С писмо вх. № С362/01.08.2012г. в указания срок от страна на болницата изразяват становище по жалбата на В.С., като излагат мотиви за нейната недопустимост и неоснователност. Като мотив за обработване на информация относно ЕГН на лицата при записването на час за преглед се сочи обстоятелството, че съществуват случаи, при които трите имена на лицата не са достатъчни за тяхната безспорна идентификация. Посочва се, че лицата, които не желаят да предоставят тази информация имат възможност да се явят за преглед по общия ред и в този случай прегледът ще бъде извършен когато има на разположение свободен медицински специалист. В становището се изразява готовност по преценка на Комисията да се преустанови записването на ЕГН за час за преглед, с което болницата ще прекрати и дейността си по работа с предварително записване, което ще бъде в ущърб единствено на пациентите.
С писмо изх. № П3888/13.08.2012г. на жалбоподателя са дадени указания относно отстраняване нередовностите на жалбата му до КЗЛД. На лицето е съобщено, че в 3-дневен срок следва да представи доказателства /пълномощно/ за представителната си власт по отношение на майка си, както и информация дали същата е пациент, ползващ услугите на МБАЛ “НКБ“ ЕАД.
Г-н В.С. е уведомен, че в случай на неотстраняване нередовностите на жалбата, то тя няма да бъде разгледана и административното производство по нея ще бъде прекратено.
Видно от обратната разписка писмото е връчено на 15.08.2012г., след което не са предприети указаните действия, свързани с отстраняването на нередовностите по жалбата.
Жалбата е нередовна и респ. процесуално недопустима, по следните съображения:
Правомощията на КЗЛД по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон. Предмет на административното производство по разглеждане на жалби следва да бъдат искания, които да бъдат редовни и допустими, реквизитите за които са определени в ПДКЗЛДНА и АПК.
Така подадената жалба е недопустима, тъй като не изхожда от лицето, чийто права са засегнати. Една от предпоставките за допустимост на искането съгласно чл.27, ал.2, т.5 от АПК е наличие на правен интерес на заявителя, който в конкретния случай не се доказва по безспорен начин с оглед на факта, че не се представят доказателства за представителната власт на жалбоподателя спрямо лицето, чийто засегнати права се претендират в жалбата.
В чл.27, ал.2, т.5 от АПК законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането наличие на правен интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации. В случая видно от гореизложената установена фактическа обстановка по случая, правният интерес за жалбоподателя не е удостоверен по надлежния ред.
С оглед гореизложеното, на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА поради липса на доказан правен интерес, Комисията
РЕШИ:
Прекратява производството по жалба с рег. № Ж181/10.07.2012г. от В.С. срещу МБАЛ “Н.К.Б.“ ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град чрез КЗЛД в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж181/ 10.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings