Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба с рег. № Ж178/ 09.07.2012 г.

Решение по жалба с рег. № Ж178/ 09.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 178
гр. София,23.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров и Валентин Енев на редовно закрито заседание, проведено на 04.10.2012г., на основание чл.10 ал.1 т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж178/09.07.2012г. от К.Д.- управител на “П.“ ЕООД от гр. В. срещу ДФ „З.”- Разплащателна агенция.
В качеството си на управител на “П.“ ЕООД- гр. В. К.Д. сезира КЗЛД с жалба относно неправомерното обраотване на личните му данни от ДФ „З.”- Разплащателна агенция, като фактическата обстановка съгласно изложеното в жалбата е следното:
На 02.04.2012г. жалбоподателят се явява лично в общинска служба по земеделие (ОЗС) за подаване на Заявление за регистрация за подпомагане на земеделски производител за 2012 (по образец). При приемането на заявлението, служителката, обработваща документите към заявлението му изисква да приложи и заверено копие от личната му карта, което лицето отказва да предостави, считайки че не е налице правно основание за това. След получен отказ от приемане на документите К.Д. се съгласява да предостави копие от личната си карта, от което заличава снимката, номера и подписа в нея.
На 26.05.2012г. г-н К.Д. е уведомен от Областна дирекция на ДФ „З.”, че без предоставяне на чисто копие от личната карта, процесът по регистрация му като земеделски производител, кандидатстващ за подпомагане, не може да завърши успешно. С оглед на така поставеното условие и при реалната възможност да пропусне сроковете за регистрация, на 28.05.2012г. жалбоподателят прилага към документите и чисто копие от личната си карта.
Жалбоподателят изразява становище, че изискването на ДФ „З.”- Разплащателна агенция за събиране на копия от личните карти на лицата, кандидатстващи за подпомагане на земеделските производители, е незаконосъобразно и надхвърлящо целите, с оглед на които данните се обработват. Изразява опасения за създаване на предпоставки за бъдещи злоупотреби с така съхраняваната информация.
В жалбата К.Д. настоява за извършване на проверка по случая, след което Комисията да се произнесе относно законосъобразността на обработване на личните данни от страна на ДФ „З.”- Разплащателна агенция във връзка с изискването и съхранението на копия от лични карти на лицата, регистриране за получаване на земеделски помощи. Поставя въпрос относно регистрацията на ДФ „З.”- Разплащателна агенция като администратор на лични данни, както и предприетите от нея мерки, гарантиращи правомерното обработване на събраната за лицата информация.
Към жалбата се прилагат 4 бр. документи, свързани с извършената от жалбоподателя регистрация за подпомагане на земеделски производител в ДФЗ- РА.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № П3472/24.07.2012г. от ответната страна е изискано да предостави становище по жалбата.
С писмо вх. № С377/08.08.2012г. от страна на ДФ „З.” изразяват мотиви за недопустимост и неоснователност на жалбата, като прилагат нужните за целта писмени доказателства. Прилага се копие от Заявление за регистрация за 2011г. (“Форма за юридически лица“), с което жалбоподателят в качеството му на управител на “П.“ ЕООД, е заявил желание за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ за кампания 2011г. Заявлението за регистрация е входирано под № 16748738 в Областна дирекция- гр. В. към ДФ „З.” на 11.05.2011г. На 12.05.2011г. законният представител на кандидата подава коригиращо Заявление за регистрация за 2011г., с което извършва редакция на парцели/схеми/животни (видно от извършеното отбелязване на стр. 1 от заявлението). Заявленията за регистрация се подават по образец, съгласно Приложение № към чл.2, ал.2 от приложимата към схемите и мерки за директни плащания на площ Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. В него е посочено (на стр. 2- “Общи документи за юридическите лица“), че задължителната част на документите, представяни от юридическите лица-кандидати за подпомагане, представлява копие от личната карта/паспорт на управляващия юридическото лице. Като потвърждение за физическото прилагане на изискуемите документи към заявлението, управляващият юридическото лице удостоверява чрез отбелязване със знака “Х“ факта, че прилага съответния документ. В конкретния случай, това е извършил жалбоподателя, като видно от приложените към заявлението за 2011г. документи, същият е приложил копие на личната си карта, заверено вярно с оригинала.
Жалбата се явява процесуално недопустима по следните съображения:
Правомощие на Комисията по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Правото на всяко физическо лице да сезира КЗЛД за нарушаване на правата му по ЗЗЛД е едностранно субективно потестативно право, намерило израз в материалноправното разпоредба на чл.38, ал.1 от ЗЗЛД. В същата законодателят лимитира упражняването му в рамките на едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Изтичането му преклудира възможността на Комисията да се произнесе по искането, с което е сезирана. Видно от ангажирания по преписката доказателствен материал следва, че жалбоподателят е узнал за претендираната от него като “незаконосъобразна“ практика на ДФЗ- РА да изисква копие на лични карти на кандидатите най-късно на 11.05.2011г., когато за пръв път е подал заявлението за регистрация по схемите и мерките за директни плащания на площ на кампания 2011г. Видно от входящия регистрационен номер на жалбата, г-н К.Д. сезира КЗЛД на 09.07.2012г., т.е. след повече от една година от узнаване на претендираното нарушение на ЗЗЛД от страна на ДФЗ-РА, изразяващо се в изискване при кандидатстването да се представят заверени копия на личните карти от страна на бенефициентите.
Следва да се отбележи, че жалбата е подадена от г-н К.Д. не в качеството на физическо лице, а в качеството си на представляващ юридическо лице, което препятства Комисията да упражни правомощието си по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД.
С оглед гореизложеното и на основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, Комисията
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № Ж178/09.07.2012г. от К.Д.- управител на “П.“ ЕООД от гр. В. срещу ДФ „З.”- Разплащателна агенция.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град чрез КЗЛД в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж178/ 09.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings