Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с рег. № П2100/ 04.06.2012 г.

Решение по искане с рег. № П2100/ 04.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П2100/2012г.
София, 22.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № П2100/04.06.2012г., подадено от С.Т.Н. срещу „БТК” АД.
С.Т.Н. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК” АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на 29.03.2012г. е получил кратко текстово съобщение от мобилния оператор на който е абонат, с текст: „Ако си получил този СМС си късметлия! Печелиш 5 ваучера за онлайн пазаруване и 7 дни безплатен достъп за Вива Блиц! Вземи със СМС на 1336/0.15 лв.; vivacom.bg.”
С.Т.Н. заявява, че така полученото от негова страна кратко текстово съобщение е нежелано.
С.Т.Н. добавя, че на 31.01.2012г. при подписване на договора с „БТК” АД, в офис находящ се в гр. Б. му е било направено копие от документа за самоличност.
Жалбата е препратена по компетентност от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), като същата не е подписана с електронен подпис.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА), липсват основни реквизити.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № П3371 от 20.07.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-н С.Т.Н. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да подпише надлежно подаденият сигнал.
На 27.07.2012г. писмото с указанията адресирано до г-н С.Т.Н. се е върнало в КЗЛД, с отбелязване на пощенското клеймо „Получателят отсъства в чужбина”.
Господин С.Т.Н. е търсен неколкократно на оставения от него телефонен номер за контакт, но разговор не е осъществен. За телефонните прозвънявания са съставени протоколи с дати 20.08.2012г. и 04.09.2012г.
С оглед неуспешните опити за връзка с г-н С.Т.Н., същият е уведомен по реда на чл.61, ал.3 от АПК, във връзка с чл.30, ал.2 от ПДКЗЛДНА, че е необходимо в 3-дневен срок от получаване на съобщението да потвърди и подпише жалба с рег. № П2100/04.06.2012г.
С.Т.Н. не е изпълнил указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „БТК” АД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД.
Искането, подадено от С.Т.Н. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Искането не е подписано и не може еднозначно да се установи еднозначно от кого произхожда.
На С.Т.Н. е разяснено, в случай, че искането е подадено по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. На г-н С.Т.Н. е съобщено в случай, че поддържа искането си, следва да го подпише.
Жалбоподателят е уведомен, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок С.Т.Н. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от АПК, Комисията
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № П2100/04.06.2012г., подадено от С.Т.Н. срещу „БТК” АД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с рег. № П2100/ 04.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings