Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 572/ 03.02.2012 г.

Решение по жалба рег. № 572/ 03.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 572
гр. София, 16.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав- членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10 ал.1 т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от АПК към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба с рег. № 572/03.02.2012г. от С.Т.Т. от гр. П. срещу „Ч.Р.Б.” АД за нарушения на Закона за защита на личните данни.
На 03.02.2012г. С.Т.Т. сезира КЗЛД с жалба срещу „Ч.Р.Б.” АД с твърдения за неправомерно обработване на личните му данни, изразяващо се в тяхното предоставяне на трети лица, с които той не е в договорни отношения.
За целта с допълнително с писмо вх. № СЛ1/27.03.2012г. се предоставя писмени доказателства в подкрепа на твърденията, а именно- покана от Е.М. за доброволно изпълнение на възникнало спрямо енергийното дружество задължение, снимков материал с надписи на имена на фирми върху МПС, ел. табло, инфоброшура.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П2088/04.06.2012г. от „Ч.Р.Б.” АД е изискано становище по жалбата.
С писмо вх. № П2393/14.06.2012г. от страна на енергийното дружество излагат мотиви за недопустимост и неоснователност на жалбата, сочейки, че жалбоподателят не е клиент на дружеството в качество на физическо лице и че в техните системи не е регистриран като битов потребител, както и че предоставяните на трети лица данни не са лични данни по смисъла на закона, тъй като касаят технически параметри на обекти, обслужването на които е негов предмет на дейност.
С писмо изх. № П3312/19.07.2012г. е изискано становище от “Ч.Е.Б.“ АД.
С писмо вх. № П3608/30.07.2012г. от страна на дружеството изразяват становище за неоснователност на жалбата, излагайки мотиви сходни с тези на „Ч.Р.Б.” АД.
Жалбата се явява процесуално недопустима по следните съображения:
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата е подадена от г-н С.Т.Т. в качеството му на физическо лице и според неговите изявления- като битов потребител, което не отговаря на правоотношенията му с „Ч.Р.Б.” АД. На посочения адрес в гр. П., ул. *** като битов потребител в системата на ЧЕЗ фигурира трето лице. В тежест на жалбоподателя е да докаже обстоятелствата по жалбата, включително от тези, от които извлича легитимацията си на заинтересовано лице в административното производство, което не е сторено, въпреки дадените му указания.
В случая данните на жалбоподателя се обработват в качестово му на управител на юридическо лице – “С.Н.-ООД“ ЕООД с доставяне на ел.енергия за стопански нужди на адрес гр. П., ул. *****. В подкрепа на този извод са и приложените от самия жалбоподател писмени доказателства, а именно- в уведомителното писмо за доброволно изпълнение на вземане от Е.М. ООД.
От така установените факти се налага извода, че не е налице правен интерес за лицето от настоящата жалба. Такъв би бил налице, ако се обработваха негови лични данни като физическо лице. Тъй като липсват нарушени права, жалбоподателят не е посочил дори и каква защита очаква да получи от КЗЛД.
С оглед гореизложеното ина основание чл.27, т.5 от АПК,Комисията:
РЕШИ:
Прекратява административното производство по жалба с рег. № 572/03.02.2012г. от С.Т.Т. от гр. П. срещу „Ч.Р.Б.” АД.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд- София град чрез КЗЛД в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 572/ 03.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings