Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с рег. № 1798/ 15.03.2012 г.

Решение по искане с рег. № 1798/ 15.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1798/2012г.
София, 15.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10,ал.1,т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № 1798/15.03.2012г., подадено от М.М.Ж. срещу „Б.П.” ЕАД.
М.М.Ж. сезира КЗЛД с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „Б.П.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни. Жалбоподателката твърди, че във входа на жилищната сграда, в която живее, са разпространени точно адресирани писма, лични и служебни писма от страната и чужбина, известия, съобщения с обозначения „защитена информация” и друга кореспонденция, извън регламентираните за тази цел места – пощенските кутии.
М.М.Ж. заявява, че в жилищната сграда има 36 апартамента и всички пощенски кутии към тях са напълно изправни, обозначени и с осигурен достъп до тях.
Жалбоподателката квалифицира като практика на служителите на „Б.П.” ЕАД, разхвърлянето на лична кореспонденция във входа на жилищната сграда.
Жалбата е подадена на електронната поща на Комисия за защита на личните данни, като същата не е подписана с електронен подпис.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА, липсват основни реквизити.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № П2879 от 03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-жа М.М.Ж. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно с оглед конституирането на ответна страна в административното производство, да уточни дали подаденият от нея сигнал е насочен срещу на „Б.П.” ЕАД или друг администратор на лични данни, тъй като не всички пощенски писма и пратки се доставят от това дружество. На жалбоподателката е указано и да подпише надлежно подаденият сигнал.
Видно от Известие за доставка (обратна разписка) R № П2879/03.07.2012г., писмото с указанията на Комисията, е получено от г-жа М.М.Ж. на 07.07.2012г.
М.М.Ж. не е изпълнила указанията на Комисията в определеният 3-дневен срок. Във връзка с което до г-жа М.М.Ж. е изготвено и съобщение по реда на чл.61,ал.3 от АПК, във връзка с чл.26,ал.2 от АПК, с което е уведомена да отстрани нередовностите по подадения от нея сигнал.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „Б.П.” ЕАД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД. Регистрирано е под Идент. № 18416, със заявени 5 броя регистри.
Следва да се отбележи, че с писмо изх. № П541/12.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, е изискано изразяването на становище и представяне на относими по жалбата доказателства от „Б.П.” ЕАД.
На 25.04.2012г. е постъпило писмено становище от „Б.П.” ЕАД. В същото, дружеството уведомява Комисията, че на г-жа М.М.Ж. е отговорено с писмо изх. № 05-0016-2/06.04.2012г., във връзка с постъпила в „Б.П.” ЕАД чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения жалба от нейна страна. Във връзка с жалбата, е била извършена и проверка от специалисти към Областна пощенска станция гр. Варна на адрес *****. Установено е, че има осигурен достъп до пощенските кутии и домофонната уредба. По време на проверката не е било констатирано наличие на кореспондентски пратки, служебни известия и рекламни брошури, доставяни от „Б.П.” ЕАД извън пощенските кутии.
„Б.П.” ЕАД уведомява Комисията, че от страна на ръководството на Областна пощенска станция Варна е обърнато внимание на всички пощенски служители от пощенска станция Варна 23, да изпълняват своите задължения с необходимия професионализъм при предоставяне на пощенски услуги на потребителите.
С писмо изх. № П2879/03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, изразеното от „Б.П.” ЕАД становище е препратено на г-жа М.М.Ж.
Искането, подадено от М.М.Ж. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Искането не е подписано и не може еднозначно да се установи срещу кого е насочено.
На г-жа М.М.Ж. е разяснено, в случай, че искането е подадено по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. На г-жа М.М.Ж. е съобщено в случай, че поддържа искането си, следва да го подпише.
Жалбоподателката е уведомена, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок М.М.Ж. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл.56,ал.2 във връзка с чл.30,ал.1 от АПК и чл.30,ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30,ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30,ал.2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № 1798/15.03.2012г., подадено от М.М.Ж. срещу „Б.П.” ЕАД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по искане с рег. № 1798/ 15.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings