Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по искане с рег. № Ж 192/ 16.07.2012 г.

Решение по искане с рег. № Ж 192/ 16.07.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 192/2012г.
София, 15.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № Ж 192/16.07.2012г., подадено от М.И.К. срещу „БТК” АД (‘’БТК’’АД).
М.И.К. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че през 2010г. сключила договор за една година с ‘„БТК” АД(‘’БТК’’АД), за пакет услуги – интернет, кабелна телевизия и мобилен номер.
След като получила първите си месечни сметки г-жа М.И.К. се усъмнила, че сумите са надвишени и подала две жалби до „БТК” АД. М.И.К. заявява, че не е получила удовлетворителен отговор на така подадените от нея жалби.
Госпожа М.И.К. заявява, че след кратък период от време, по повод неизплатени задължения към ‘’БТК’’ АД е получила заплашителни писма и телефонни обаждания от „С.Г.Г.” ООД.
М.И.К. счита, че личните й данни са предоставени неправомерно на „С.Г.Г.” ООД от страна на ‘’БТК’’ АД.
Като доказателство към жалбата е приложено копие от Извънсъдебна покана за доброволно изпълнение на „С.Г.Г.” ООД.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1, т.2 от ПДКЗЛДНА, респективно дали е с предмет неправомерно начислени суми по договор сключен с ‘’БТК’’ АД.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № П3571 от 27.07.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-жа М.И.К. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да конкретизира естеството на искането си.
Видно от съобщение за доставка, писмото с указанията е получено от г-жа М.И.К. на 27.07.2012г.
М.И.К. не е изпълнила указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „БТК” АД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД.
Искането, подадено от М.И.К. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
От така изразените твърдения, не може да се определи еднозначно естеството на искането.
Жалбоподателката е уведомена на предпочитания от нея начин за контакт, а именно електронен адрес: *****, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите по жалбата не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок М.И.К. не конкретизира естеството на искането си.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1, т.2 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
 С оглед гореизложеното, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж 192/16.07.2012г., подадено от М.И.К. срещу „БТК” АД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по искане с рег. № Ж 192/ 16.07.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings