Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 143/ 13.01.2012г.

Решение по жалба рег. № 143/ 13.01.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 143/12г.
София, 15.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., разгледа молба с рег. № М119/06.08.2012г., подадена от господин А.Г.
С решение № 143/12 от 29.06.2012г. КЗЛД е отхвърлила жалба рег. № 143/13.01.2012г., подадена от А.Г. срещу „Р.Б.” ЕАД, като неоснователена.
Смолба рег. № М119/06.08.2012г. жалбоподателят – господин А.Г., иска поправяне на явна фактическа грешка в Решение 143/12 от 29.06.2012г., в което е посочено, че откритото заседание на Комисията е проведено на 28 април 2012г., като видно от Протокол № 17 от 04 април 2012г., КЗЛД е провела откритото заседание по разглеждане на жалба рег. № 143/13.01.2012г. не на 28.04.2012 г., а на 04.04.2012 г.
Налице е очевидна фактическа грешка, която административният орган – Комисията за защита на личните данни, на самостоятелно правно основание – чл.62, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс може да поправи.
Предвид изложеното по-горе, Комисията за защита на личните данни, на основание чл.62, ал.2 от АПК,
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение 143/12 от 29.06.2012г.,постановеното по жалба рег. № 143/13.01.2012г., както следва:
На страница втора от Решението:
вместо “Жалба рег. № 143/13.01.2012г. е насрочена за разглеждане по същество на 28 април 2012г.” да се чете “Жалба рег. № 143/13.01.2012г. е насрочена за разглеждане по същество на 04 април 2012г.”.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № 143/ 13.01.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings