Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 125/18.06.2012г.

Решение по жалба рег. № Ж 125/18.06.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 125/2012г.
София, 15.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж 125/18.06.2012г., подадена от З.А.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
З.А.А. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 08.05.2012г. е получила обаждане на личния си мобилен номер, с което е била уведомена от „С.Г.Г.” ООД, че има неизплатено парично задължения към „К.Б.М.” ЕАД ‘’. Вследствие на което обаждане, за да получи повече информация г-жа З.А.А. посетила офис на „Г.Т.-Б.” ЕАД, находящ се в гр. К. З.А.А. била уведомена, че има старо задължение в размер на 160.20 лв., а така също и, че е титуляр на договор сключен с мобилния оператор за две СИМ карти, с номера ***** и *****. Като по получената от г-жа З.А.А. информация, договорът е бил автоматично прекратен през октомври 2005г.
Жалбоподателката излага аргументи, че не е подписвала подобен договор и оспорва направеното потребление на мобилни услуги и съответно начисленото парично задължение. Госпожа З.А.А. счита, че личните й данни са обработени неправомерно и нецелесъобразно.
З.А.А. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на ЗЗЛД.
Към жалбата е приложена като доказателство – копие от Молба с вх. № 587-1408834702/09.05.2012г. на „К.Б.М.” ЕАД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
„С.Г.Г.” ООД представя своето становище с писмо вх. № С260/10.07.2012г.
В същото се сочи, че на 17.09.2009г. „С.Г.Г.” ООД е сключило договор с „К.Б.М.” ЕАД, съгласно който на дружеството за събиране на вземания е възложено събирането на неизплатени суми по договори с мобилния оператор. Във връзка с който договор, мобилният оператор е предоставил личните данни на г-жа З.А.А. на „С.Г.Г.” ООД, като длъжник по Договор № М00684845 и акаунт № 00694036.001, с неизплатена сума в размер на 160.20 лв.
Дружеството за събиране на вземания заявява, че на госпожа З.А.А. е било изпратено уведомително писмо, за наличието на неизплатено задължение към „К.Б.М.” ЕАД.
На 17.07.2012г. е постъпило становище с относими по жалбата доказателства от „К.Б.М.” ЕАД.
„К.Б.М.” ЕАД уведомява Комисията, че г-жа З.А.А. е страна по Договор за мобилни услуги № 1003950 за СИМ карти с мобилни номера: ***** и *****.
„К.Б.М.” ЕАД заявява, че поради липсата на постъпили плащания по по-горе цитираният договор, вземането е прехвърлено на „С.Г.Г.” ООД, съгласно Договор за цесия от 17.09.2009г.
Мобилният оператор отбелязва, че съгласно т.13 от Договора за мобилни услуги потребителката е декларирала, че е запозната с Общите условия, неразделна част от договора. Съгласно, които общи условия потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събиране на вземания.
Към становището са приложени следните доказателства: Пълномощно за представителна власт пред КЗЛД; Договор за мобилни услуги № 1003950 (с неразчетима дата); Приложение към Договор за мобилни услуги № 1003950 (с неразчетима дата) и Договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 17.09.2009г.
На 17.07.2012г. е осъществен телефонен разговор със З.А.А. В същия г-жа З.А.А. е уведомила Комисията, че по същия повод, по който е сезирала Комисия за защита на личните данни е сезирала и Районна прокуратура – гр. К., като жалбата й е заведена с вх. № 1162/18.06.2012г. В тази връзка, З.А.А. е уведомена в случай, че се установи наличието на образувано досъдебно производство, административното производство ще бъде спряно до отпадане на основанията за спирането му.
За осъществения разговор е съставен Протокол с дата 17.07.2012г.
На 06.08.2012г. е постъпило писмо от Районна прокуратура – К., с което Комисията е уведомена за възложена проверка за престъпление по чл.309, ал.1 от НК, по повод подадената от З.А.А. жалба.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че г-жа З.А.А. е сезирала Районна прокуратура – К. с жалба за извършено документно престъпление – подправяне на подписът й, положен под договори, сключени с „К.Б.М.” ЕАД.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. След извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че мобилния оператор и дружеството за събиране на вземания са подали заявление за регистрация пред Комисията.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Съгласно чл.54 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл.54, ал.1, т.3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка, от Районна Прокуратура - К. могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията административно производство и в последствие за постановяването на административен акт от Комисия за защита на личните данни. В зависимост резултатите предприетите от разследващите органи и установяването на инкриминирано деяние и извършителят му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл.1, ал.5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК. Това следва и от разпоредба на чл.33, ал.1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
Съставянето и използването на неистински официален документ, както и удостоверяването на неверни обстоятелства в него съставляват документи престъпления по смисъла на чл.311 във вр. с чл.309 от НК. В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел, са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на Наказателно – процесуалния кодекс.
С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал.1, т.3 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба с рег. № Ж 125/18.06.2012г., подадена от З.А.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД, до отпадане на основанията за спирането му.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 125/18.06.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings