Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 68/18.05.2012г.

Решение по жалба рег. № Ж 68/18.05.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 68/2012г.
София, 15.10.2012г.

 

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа редовността на искане с рег. № Ж 68/18.05.2012г., подадено от А.К.Р. срещу „М.” ЕАД.
В Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпила жалба, препратена по компетентност от Комисия за защита на потребителите (КЗП), в която А.К.Р. изразява твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 15.06.2010г. при заплащане на месечната си сметка по Договор № Р0174021/21.10.2008г., сключен с „М.” ЕАД е получила предложение за смяна на използваният от нея тарифен план, от служител на търговския представител на мобилния оператор – „Х.-Т.” ЕООД. Госпожа А.К.Р. заявява, че не се е възползвала от така направеното предложение. На 29.07.2011г. след като телефонът на г-жа А.К.Р. бил спрян, тя разбрала, че е страна по друг договор сключен с мобилния оператор, а именно Договор № Р1031701/15.06.2010г., за който се дължи сумата в размер на 341.55 лв.
А.К.Р. не отрича да е подписвала спорният договор, като в същото време сочи за проблем, че мобилния оператор не я е уведомил чрез съобщения и известия, че е страна и по друг договор.
А.К.Р. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да бъдат наложени съответните санкции.
Към жалбата е приложено като доказателство копие от Договор № Р1031701/15.06.2010г.
Жалбата е подадена на електронната поща на КЗП, като същата не е подписана с електронен подпис.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА, липсват основни реквизити.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № П2479 от 19.06.2012г. на Председателя на КЗЛД е изискано от г-жа А.К.Р. да отстрани нередовностите по жалбата си, а именно да я потвърди и подпише надлежно.
Видно от Известие за доставка (обратна разписка) - R № П2479/19.06.2012г., писмото с указанията на Комисията, адресирано до г-жа А.К.Р., се е върнало обратно в КЗЛД с отбелязване на пощенското клеймо ‘’Пратката не е потърсена от получателя’’. Във връзка с което е потърсена на оставения от нея телефонен номер за контакт. В така проведеният телефонен разговор, г-жа А.К.Р. иска от Комисията писмо № П2479/ 19.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, да й бъде изпратено повторно на електронната й поща. А.К.Р. заявява, че ще сезира Комисия за регулация на съобщенията, по същия повод, по който е сезирала КЗЛД. Във връзка с което моли, в случай, че Комисията не получи нейното потвърждение в срок, да приеме това нейно бездействие за отказ от подадената жалба.
За разговора с А.К.Р. е съставен Протокол с дата 24.07.2012г.
Във връзка с изразената, в телефонния разговор молба, на г-жа А.К.Р. с писмо изх. № П3467/24.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, е препратено писмо с изх. № П2479/19.06.2012г. на Председателя на КЗЛД.
А.К.Р. не е изпълнила указанията на Комисията в определения 3-дневен срок.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че дружеството „М.” ЕАД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД.
Искането, подадено от А.К.Р. не е съобразено с изискванията на чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и не съдържа необходимите нормативно определени реквизити.
Искането е подадено на електронната поща на Комисия за защита на потребителите и не е подписано с електронен подпис.
На г-жа А.К.Р. е разяснено, в случай, че искането е подадено по електронен път е необходимо подателят да притежава електронен подпис, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. На г-жа А.К.Р. е съобщено в случай, че поддържа искането си, следва да го подпише.
Жалбоподателката е уведомена, че при неизпълнение на дадените указания и нередовностите не бъдат отстранени, административното производство ще бъде прекратено.
В рамките на указания срок А.К.Р. не потвърждава своето искане и не подписва своята жалба.
Съгласно чл.56, ал.2 във връзка с чл.30, ал.1 от АПК и чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, ако в искането има нередовности, на искателя се изпраща съобщение да ги отстрани в посочения законоустановен срок. При неизпълнение, административното производство се прекратява.
С оглед гореизложеното, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация във връзка с чл.30, ал.2 от АПК,  Комисията,
РЕШИ:
Обявява искане с рег. № Ж 68/18.05.2012г., подадено от А.К.Р. срещу „М.” ЕАД за нередовно и прекратява административното производство.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
  ЧЛЕНОВЕ:

 

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 68/18.05.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings