Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 79/28.05.2012г.

Решение по жалба рег. № Ж 79/28.05.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 79/2012г.
София, 26.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 01.08.2012г., на основание чл.10, ал.1, ал.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № Ж 79/28.05.2012г., подадена от Е.Г.С. срещу В.С.С. и Ч.П.С. в качеството му на адвокат, регистриран в Софийска адвокатска колегия.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Е.Г.С. сезира Комисия за защита на личните данни с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на В.С.С и адвокат Ч.П.С., неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързаните с нейната малолетна дъщеря К.Г.Г., лични данни.
Жалбоподателката твърди, че 21.05.2012г., когато излизала от апартамента си, заедно с нейната дъщеря, се е разминала с В.С.С. В.С.С извадила от чантата си лист хартия и започнала да го размахва пред лицето на детето. От своя страна, К.Г.Г. издърпала листа хартия от ръцете на В.С.С. и изтичала извън жилищната сграда. Настигайки дъщеря си, и взимайки листа хартия, майката видяла, че това е заверено ``Вярно с оригинала" и печат на адвокат Ч.П.С., копие от Удостоверението за раждане на К.Г.Г.
Е.Г.С. иска В.С.С. или адвокат Ч.П.С., да представят официален документ, който им е дал правото да се сдобият с Удостоверението за раждане на К.Г.Г., същото съдържащо, освен нейните лични данни, а така също и тези на нейните родители.
На следващо място г-жа Е.Г.С. иска В.С.С. или адвокат Ч.П.С., да предоставят за справка пред компетентните органи оригинала на Удостоверение зараждане на К.Г.Г. от 17.09.1998г., серия УС -О № 294818.
Към жалбата е приложено като доказателство - копие от Удостоверение за раждане на К.Г.Г. от 17.09.1998г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, с писма изх. № № П2417 и П2416 от 15.06.2012г., е изискано изразяване на писмени становища с представяне на относими по случая доказателства от В.С.С. и Ч.П.С.
Писмото с указанията, адресирано до В.С.С. се е върнало в КЗЛД, с отбелязване на пощенското клеймо "Пратката не е потърсена от получателя``. Във връзка с което, същата е била уведомена за образуваното административно производство, а така също и за необходимостта да изрази становището си по жалбата, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.
Писмото с указанията, адресирано до Ч.П.С., също се е върнало в КЗЛД, с отбелязване на пощенското клеймо "Пратката не е потърсена от получателя".
Следва да се отбележи, че след извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисия за защита на личните данни, е установено, че Ч.П.С., не е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, респективно не е подал заявление за регистрация пред Комисията като администратор на лични данни.
С писмо вх. № П3120/12.07.2012г., 03 Районно Управление "Полиция"` към Столична дирекция на вътрешните работи, във връзка с извършваща се проверка по прокурорска преписка вх. № 13126/2012г. по описа на СРП, относно жалба подадена от Е.Г.С., е изискала информация от КЗЛД, относно резултатите от предприетата от Комисията проверка, с оглед присъединяване на материалите към прокурорската преписка.
В отговор, с писмо изх. № П3387/20.07.2012г. административният орган, препраща заверени копия на всички събрани по преписката доказателства.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че г-жа Е.Г.С. е сезирала Районна Прокуратура - София по същия повод, по който е сезирала Комисия за защита на личните данни.
Съгласно чл.54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателствата по жалбата е налице хипотезата на чл.54, ал.1, ал.3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка от 03 Районно Управление "Полиция" към Столична дирекция на вътрешните работи, могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така и с оглед защитата правата на жалбоподателката и нейната дъщеря. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от Комисия за защита на личните данни. В зависимост резултатите от предприетите действия, от разследващите органи и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с дъщерята на жалбоподателката лични данни, може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл.1, ал.5 от ЗЗЛД, неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК. Това следва и от разпоредба на чл.33, ал.1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
В случая установяването на факта дали данните на дъщерята на жалбоподателката са обработвани с престъпна цел, са действия от компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал.1, ал.3 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба с рег. № Ж 79/28.05.2012г., подадена от Е.Г.С., в качеството й на законен представител на К.Г.Г. срещу В.С.С. и Ч.П.С., в качеството му на адвокат регистриран в Софийска адвокатска колегия, до отпадане на основанията за спирането му.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 79/28.05.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings