Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № П2366/ 14.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № П2366/ 14.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П2366/2012г.
София, 25.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Мария Матева на открито заседание, проведено на 25.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № П2366/14.06.2012г., подадена от А.Н.П. срещу „Р.Б.” ЕООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпила жалба, препратена по компетентност от Комисия за защита на потребителите (КЗП). В същата, А.Н.П. излага твърдения за извършено от страна на „Р.Б.” ООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с неговата дъщеря лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на сайт поддържан от дружеството, а именно http://registraciabulgaria.com, се рекламира предложение за работа независимо от възрастта, като регистрационната форма изисква предоставяне на лични данни.
Непълнолетната към момента на подаване на жалбата – дъщеря на г-н А.Н.П., се е възползвала от предложението на сайта за работа и е попълнила регистрационната форма за участие. След така направената регистрация, се е появило съобщение, което е уведомило регистриралият се, че при одобрение се дължи за една година сума в размер на 29 лв., а за две в размер на 39 лв.
Във връзка с направената от дъщерята на г-н А.Н.П. регистрация, на 25.04.2012г. чрез куриерската компания „Е.Е.”, пристига пратка до съпругата му с искане за сума от 50 лв. След направен отказ за заплащане на изисканата сума от страна на семейството, последват многократни обаждания на непълнолетната дъщеря, от телефонен номер *******.
А.Н.П. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на ЗЗЛД.
Към жалбата не са приложени доказателства.
При извършена проверка на жалбата по отношение на нейната редовност и допустимост се установи, че тя не отговаря на изискването на чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА, липсват основни реквизити.
В условията на служебното начало, съгласно чл.9 от АПК с писмо изх. № П 2844 от 03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, е изискано от г-н А.Н.П. да отстрани нередовностите по жалбата си, да приложи доказателства, че е законен представител на физическото лице чиито права са нарушени, както и да представи други относими по случая доказателства.
Писмото с указанията е получено надлежно на 05.07.2012г., но същото остава без последващ отговор.
А.Н.П. не е изпълнил указанията на Комисията в определеният 3-дневен срок.
На 13.07.2012г. е осъществен телефонен разговор с г-н А.Н.П., като за същия е съставен протокол с дата 13.07.2012г. В така проведеният разговор г-н А.Н.П. уведомява Комисията, че не е запознат с писмо с рег. изх. № П 2844 от 03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД. След прочитане на името записано на обратната разписка, получател на писмото, а именно В.П., жалбоподателят уточнява, че това е неговата дъщеря.
В така проведения разговор г-н А.Н.П. заявява, че към 13.07.2012г., неговата дъщеря вече е навършила пълнолетие.
На 16.07.2012г. е постъпила молба от А.Н.П., с която той моли жалба с рег. № П 2366/14.06.2012г. подадена срещу „Р.Б.” ООД, да не бъде разглеждана по същество и образуваното пред КЗЛД производство да бъде прекратено.
На следващо място, А.Н.П. иска подадената от него жалба, да се приеме за сигнал за неправомерното обработване на лични данни от страна на „Р.Б.” ООД. В тази връзка, да бъде назначена проверка и в случай, че бъдат констатирани нарушения на ЗЗЛД, да бъдат наложени съответните административни наказания.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от закона. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „Р.Б.” ЕООД. След извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че под Единния идентификационен код (ЕИК) на дружеството „Р.Б.” ЕООД, е регистрирано дружеството „Н.А.М.Б.” ООД. „Н.А.М.Б.” ООД е регистрирана с Идент. № 294077, със заявени два броя регистри: ‘’Контрагенти – клиенти и доставчици’’ и ‘’Персонал – трудови и граждански договори’’.
С оглед изясняване на разминаването в наименованията на дружеството с Единния идентификационен код, бе извършена справка в Търговския регистър на РБ. От справката се установи, че дружеството с ЕИК: 201279074, е променяло наименованието си, както следва: към 17.09.2010г. - „Н.А.М.Б.”, към 24.01.2011г. - „Н.А.Ф..” и към 29.03.2012г. - „Р.Б.”.
От извършената справка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, се установи, че дружеството „Р.Б.” ООД, не е изпълнило задължението си по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
Молбата на А.Н.П. от 16.07.2012г. за оттегляне на жалбата, съдържа всички законово изискуеми реквизити, а така също и с нея е изразена безусловна воля за десезиране на Комисията.
В молбата си А.Н.П. уточнява, че с рег. № П2366/14.06.2012г. подадена срещу „Р.Б.” ЕООД, следва да се приеме за сигнал, по който да бъде извършена проверка от страна на Комисия за защита на личните данни.
С оглед гореизложеното, на основание чл.56, ал.1 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
1. Прекратяваобразуваното административно производство пожалба с рег. № П2366/14.06.2012г., подадена от А.Н.П. срещу „Р.Б.” ЕООД;
2. Назначавана проверка в дружеството „Р.Б.” ЕООД за установяване изпълнение на изискванията на Закона за защита на личните данни при обработването на личните данни на персонала, на клиентите и по изпълнение на закона, включително по регистрацията на дружеството и заявените регистри с обработвани лични в КЗЛД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № П2366/ 14.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings