Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 83/ 29.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № 83/ 29.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 83/2012г.
София, 25.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 18.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж83/29.05.2012г., подадена от С.Г.Т. срещу „Т.С.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
С.Г.Т. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „Т.С.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни. Жалбоподателят твърди, че в документите приложени от „Т.С.” ЕАД, по повод заведено от последните дело срещу него, присъства нотариален акт за сключена ипотека за покупка на имот нямащ нищо общо с делото.
С.Г.Т. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да се наложат съответните санкции.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от С.Г.Т. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „Т.С.” ЕАД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 411, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н С.Г.Т., изразяваща се в снабдяването и прилагането на Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 130, том. 2, рег. № 5814, дело № 252/2006г., към Искова молба вх. № 3501/27.02.2012г. на Софийски Районен съд, подадена от „Т.С.” ЕАД. Исковата молба е насочена срещу жалбоподателя, като длъжник на топлоснабдителното дружество.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание проведено на 04.07.2012г., Комисията взема Решение, с което обявява жалба с рег. № Ж 83/29.05.2012г., подадена от С.Г.Т. срещу „Т.С.” ЕАД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „Т.С.” ЕАД.
На 26.06.2012г. е постъпило писмено становище и доказателства от „Т.С.” ЕАД . В същото се сочи, че свързаните с г-н С.Г.Т. лични данни са били обработени в условията на допустимост на обработване, а именно за реализиране на законните интереси на дружеството, с цел събирането на вземания за доставена топлинна енергия.
Дружеството уточнява, че личните данни съдържащи се в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 130, том. 2, рег. № 5814, дело № 252/2006г., са използвани именно с цел събиране на неизплатени задължения – доказване на факта, че лицето е собственик на топлоснабден имот, за който се дължат суми за потребена топлинна енергия по смисъла на § 1, т.42 от ДР на Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно легалната дефиниция на понятието „потребител на топлинна енергия за битови нужди” е физическо лице – собственик или ползвател на имота, което използва електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за домакинството си.
„Т.С.” ЕАД уведомява Комисията, че в чл.3, ал.1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия от дружеството на потребители в гр. София, е разписано, че купувач може да бъде всяко физическо лице, потребител на топлинна енергия за битови нужди, който е собственик или титуляр на вещно право на ползване.
На така поставеният от жалбоподателя въпрос – от къде дружеството се е снабдило с документа за собственост, „Т.С.” ЕАД заявява, че със същия се е снабдила от Агенция по вписванията, чийто регистър е публичен. В подкрепа на така изразеното, дружеството цитира чл.42 и следващите от Правилника за вписванията (ПВ, одобрен с ПМС № 1486 от 13.12.1951г., обн. ДВ, бр. 101 от 18.12.1951г., изм. ДВ, бр. 22 от 28.02.2008г.), според който книгите за вписване са публични и всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписване. Справките са устни или писмени. Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.
„Т.С.” ЕАД добавя, също така и че съгласно разпоредбите на чл.8, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), имотния регистър е публичен и всеки може да се снабди с незаверено копие от документа за собственост на трето лице.
„Т.С.” ЕАД счита твърденията на С.Г.Т., че дружеството е представило неправомерно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, по гр. дело № 9994/2012г., за абсолютно неоснователни.
Към становището са приложени следните доказателства: копие от Искова молба вх. № 3501/27.02.2012г.; копие от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 130, том. 2, рег. № 5814, дело № 252/2006г. и Извлечение от сметки за период м. 05.2008г. до м. 04.2011г. за имот, находящ се в гр. София, район Сердика, ***** с абонатен номер № *****.
За откритото заседание на Комисия за защита на личните данни, за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 18.07.2012г., страните са редовно уведомени.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
В чл.4 , ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че С.Г.Т. в качеството си на потребител с абонаментен номер № ***** на „Т.С.” ЕАД, има задължения към дружеството в размер на 2508.36 лв. Във връзка с които задължения, „Т.С.” ЕАД е подала иск за установяване на вземането до Софийски районен съд, с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК. Предметът на установителния иск е неизплатена топлинна енергия (ТЕ) от С.Г.Т., като потребител на ТЕ за топлоснабден имот – апартамент № 101, находящ се в гр. София, ж.к. „Света Троица”, ****** за периода м. 05.2008г. – м. 04.2011г.
С.Г.Т., като собственик на така цитирания имот е потребител на топлинна енергия за битови нужди по смисъла на & 1, т.42 от ДР на Закона за енергетиката (ЗЕ).
Съгласно чл.150, ал.1 от ЗЕ, продажбата на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносното предприятие се осъществява при публично известни Общи условия (ОУ) за продажба на топлинна енергия от „Т.С.” АД на потребители за битови нужди в гр. София. Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Т.С.” АД, се изготвят от дружеството и се одобряват от Министерски съвет. Същите влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в един централен и един местен ежедневник и имат силата на договор между топлопреносното предприятие и потребителите на топлинна енергия, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. В чл.33, ал.1 от ОУ е регламентирано, че купувачите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия в 30 – дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят. Видно от приложеното като доказателство Извлечение от сметки на абонатен номер № *****, принадлежащ на потребителя С.Г.Т., е налице задължение в размер на 2508. 36 лв., формирано от неизплатени след регламентирания срок, суми за ползване на топлинна енергия, а така също както и законна лихва за забава върху същите. Във връзка с което задължение е подаден иск за установяване на вземането, с рег. № С218/26.06.2012г. пред Софийски районен съд.
С получаване от Агенция по вписванията (чийто регистър е публичен), копие от нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека и прилагане на същия към исковата молба, дружеството е имало за цел да докаже, че длъжника е собственик на топлоснабдения имот, за който се дължат суми за употребена топлинна енергия по смисъла на & 1, т.42 от ДР на Закона за енергетиката, където потребител на топлинна енергия за битови нужди е физическо лице – собственик или ползвател на имота.
От така изложеното, следва да се направи обоснован извод, че е налице хипотезата за допустимост на обработване на лични данни, визирана в чл.4, т.7 от ЗЗЛД, а именно обработването е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни.
Предвид изложеното, Комисията приема жалбата рег. № Ж 83/29.05.2012г., подадена от С.Г.Т. срещу „Т.С.” ЕАД, за неоснователна.
Водима от горното, на основание чл.10, ал.1, т.5 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 83/29.05.2012г., подадена от С.Г.Т. срещу „Т.С.” ЕАД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 83/ 29.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings