Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 47/ 07.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № 47/ 07.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 47/2012г.
София, 25.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 18.07.2012г. , на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по допустимост жалба с рег. № 47/07.05.2012г. , подадена от М.К.П. срещу „БТК” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
М.К.П. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „БТК” АД („БТК”АД) и „С.Г.Г.” ООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Госпожа М.К.П. твърди, че без нейното знание и съгласие дружеството „БТК” АД, е предоставило на дружеството за събиране на вземания „С.Г.Г.” ООД, свързани с нея лични данни, а именно Единен граждански номер (ЕГН), както и размера на дължимата парична сума към телекомуникационната компания.
Жалбоподателката уведомява Комисията, че е получила извънсъдебна покана от „С.Г.Г.” ООД, в която е упоменато, че същата фигурира в списък на длъжници към „БТК”АД, според договор сключен между дружеството за събиране на вземания и телекомуникационната компания.
Госпожа М.К.П. изразява своите притеснения, че преди спора между нея и „БТК”АД да бъде решен по съдебен или извън съдебен ред, знаейки нейните лични данни, дружеството за събиране на вземания, може да изпълни заканата отправена към нея, а именно при незаинтересованост в обявения срок, отрицателната информация за нея, да бъде отразена в съответната база данни в България и Европейският съюз.
М.К.П. счита, че личните й данни са обработени неправомерно и нецелесъобразно.
Жалбоподателката иска от Комисията да бъде извършена проверка и да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на ЗЗЛД.
Към жалбата е описана като приложение - Извънсъдебна покана от „С.Г.Г.” ООД, но същата не е приложена.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, с писма изх. № П2091 и № П2090 от 04.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
На 11.06.2012г. е постъпило писмено становище от „БТК” АД. В същото „БТК” АД уведомява Комисията, че между дружеството и г-жа М.К.П., е налице сключен договор от 07.07.2011г. за фиксирана гласова услуга на тарифен план „VIVACOM Duo”, за срок от 24 месеца, за фиксиран номер *****. Госпожа М.К.П. е оспорила начислените суми по този договор.
Мобилният оператор сочи като правно основание за предоставянето на свързаните с
г-жа М.К.П. лични данни, сключен Рамков договор от 17.05.2010г. с „С.Г.Г.” ООД, с предмет възлагане на събиране на вземания от длъжници на телекомуникационната компания. Във връзка с което и поради наличието на неиздължени суми по договор от 07.07.2011г. сключен с „БТК” АД, личните данни на г-жа М.К.П. са били обработени, чрез предоставянето им на фирма за събиране на вземания.
„БТК” АД уточнява, че договорът сключен с М.К.П. съдържа изричен текст, с който тя е била уведомена, че с подписването му, дава своето съгласие, „БТК” АД да събира и обработва, както и да предоставя свързаните с нея лични данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на услугата по договора. В конкретния случай предоставянето на лични данни, на трето лице – дружество за събиране на вземания е извършено за целите на събиране на дължими суми.
Към становището, като доказателства са приложени: копие на Месечна сметка № 1106408651 от 01.02.2012г. ; копие на Месечна сметка № 1108399073 от 02.03.2012г. ; копие на Месечна сметка № 1110461297 от 01.04.2012г. ; копие на Месечна сметка № 1112906446 от 03.05.2012г. ; копие на Заявка за пакетна услуга на VIVACOM 1А (Договор) № 60D4151731/07.07.2010г. /10929766; копие от Заявка за пакетна услуга на VIVACOM Форма 1Б (Договор) № 60D4151731/07.07.2010г. /10929766; копие на Възражение от 28.03.2012г. ; писмо-отговор до г-жа М.К.П. изх. № 12_12392_28.03.2012г. ; копие на Рамков договор за услуги от 17.05.2010г. , сключен между „БТК” АД и „С.Г.Г.” ЕООД; копие на Общи условия и копие на пълномощно.
„С.Г.Г.” ООД, депозира своето становище на 14.06.2012г. В същото се сочи, че на 17.05.2010г., дружеството е сключило договор с „БТК” АД, съгласно който договор на „С.Г.Г.” ООД е възложено събирането на неизплатени суми по договори за мобилни услуги на телекомуникационната компания.
Дружеството за събиране на вземания уточнява, че г-жа М.К.П. има неизплатени задължения по Договор № 11543740001 сключен с „БТК” АД, в размер на 183.68 лв. Във връзка с което задължение й е била изпратена покана с предложение за извънсъдебно решаване на спора и погасяване на задължението.
С вх. № П 2109/05.06.2012г., М.К.П. уведомява Комисията, че по настоящото образувано пред КЗЛД производство, ще бъде представлявана от М.Т.Д.
Като доказателства по жалбата, към писмото са приложени: копие от Пълномощно, заверено на 25.04.2012г. от кметския наместник на с.Д., община Б.; копие от Извънсъдебна покана от „С.Г.Г.” ООД; копие на жалби подадени до РУП –гр.В. и Районна прокуратура – гр.В.
Видно от приложените към жалбата доказателства, г-жа М.К.П. е сезирала Районно управление „Полиция” – В. и Районна прокуратура – В., по същия повод, по който е сезирала и КЗЛД. В тази връзка, с писма изх. № П 2414 и № П 2413 от 15.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, от разследващите органи е изискана информация, по повод подадените от г-жа М.К.П. жалби.
С писмо вх. № П 2964/06.07.2012г. , Районно управление „Полиция” – В. уведомява Комисията, че по повод подадената жалба от г-жа М.К.П. е заведена преписка вх. № 7273/2012г. по описа на управлението, като по същата е възложена предварителна проверка, с оглед данни за извършено престъпление по чл.143, ал.1 от НК. Проверката по преписката не е приключила, но към момента няма събрани данни за извършено престъпление от общ характер.
С писмо вх. № П 3029/09.07.2012г. , Районна прокуратура – В. уведомява Комисията, че по повод подадената от г-жа М.К.П. жалба, е възложено извършването на предварителна проверка на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ и чл.1, т.5 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „БТК” АД.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателят има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
От събраните по административната преписка доказателства се установи, че госпожа М.К.П. е сезирала Районно управление „Полиция” – В. и Районна прокуратура – В. с жалба, в която е изразено несъгласие с издадени фактури и начислени суми, дължими към „БТК”АД.
 Съгласно чл.54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед на доказателства по жалбата е налице хипотезата на чл.54, ал.1, т.3 от АПК. Резултатите и заключенията от извършваната проверка в Районно управление „Полиция” – В., могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство, така също и с оглед защитата правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административен акт от КЗЛД. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му, ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Съгласно чл.1, ал.5 неговата приложимост за целите на отбраната, националната сигурност и обществен ред, както и за нуждите на наказателното производство е обусловено дотолкова, доколкото в специален закон не е предвидено друго. Тази разпоредба изключва приложението на закона по отношение на онези случаи, при които обработването на личните данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяния. В тези случаи специален закон се явява НК, а реализирането на съответната наказателна отговорност се извършва по реда на НПК. Това следва и от разпоредба на чл.33, ал.1 от ЗАНН, съгласно която в случаите, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.
В случая установяването на факта дали данните на жалбоподателя са обработвани с престъпна цел са действия в компетентността на разследващите органи, поради което наказателното преследване следва да се осъществи по реда на НПК.
С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал.1, т.3 от АПК, Комисията,
РЕШИ:
Спира образуваното административно производство по жалба с рег. № Ж 47/07.05.2012г., подадена от М.К.П. срещу „БТК” АД до отпадане на основанията за спирането му.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 47/ 07.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings