Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 830/ 15.02.2012 г.

Решение по жалба рег. № 830/ 15.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 830/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 04.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № 830/15.02.2012г., подадена от М.П.П. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД.
Жалбоподателят уведомява Комисията, че подавайки искане до „В.” за временно спиране на телефонен пост, включително услугата АDSL, е получил многократни устни, а и писмен отказ. Той информира, че е сезирал Комисията за защита на потребителите и изчаквайки произнасянето й е установил, че „В.” продължава да му начислява такси, въпреки че услугите телефон и интернет не му се доставят. През месец февруари господин М.П.П. получава обаждане от „С.Г.Г.” ООД, а на 06.02.2012г. и извънсъдебна покана за плащане, съдържаща личните му данни. Жалбоподателят счита, че предоставянето на данните му от мобилния оператор на агенцията за събиране на вземания „С.Г.Г.” ООД представлява нарушение на ЗЗЛД и моли Комисията да упражни правомощията, вменени й от Закона.
С писма рег. № 830/12/28.02.2012г. на Председателя на КЗЛД, от „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД са изискани писмени становища, подкрепени с относимите доказателства, с оглед изясняване на изложените в жалба рег. № 830/15.02.2012г. факти и обстоятелства.
С писмо рег. № 830/12/07.03.2012г. от „С.Г.Г.” ООД депозират становището си по жалба рег. № 830/15.02.2012г., в което сочат, че на 17.05.2010г. между тях и „БТК” АД е сключен договор, според който на дружеството е възложено събиране на неизплатени суми по договори за мобилни услуги на оператора. Информация за съответните вземания „С.Г.Г.” ООД получава в електронна форма, а копия от подписаните документи биват изпращани на „БТК” АД. Сочи се, че М.П.П. е съществувал в електронната форма на приложения списък и е възложен за събиране на дружеството на 25.01.2012г., като задължението му е било в размер на 122,20 лева, дължимо по договор с „БТК” АД № 12241385001. Подчертава се, че М.П.П. е уведомен за задължението си с писмо - на посочения в договора адрес и това представлява едно от законосъобразните действия за подканване на клиента към плащане на натрупаните от него задължения.
С писмо рег. № 830/12/12.03.2012г. от „БТК” АД депозират становището си по жалба рег. № 830/15.02.2012г. В него сочат, че господин М.П.П. е абонат на телекомуникационните услуги на „В.” и ползва фиксиран телефонен пост, интернет услуга „В. нет” и мобилна гласова услуга, за всяка от които има сключен договор с оператора. С допълнително споразумение от 09.08.2010г. трите услуги биват обединени и се предоставят на основание един договор, с обща пакетна цена по тарифен план „В. Трио”, представляващ самостоятелна комплексна електронна съобщителна услуга. Подчертава се, че при това положение условията по т.19.1 от Общите условия на Договора между „БТК” АД и абонатите на услуги, предоставени чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството не са приложими и не е възможно да регулират начина на предлагане и на трите услуги. В случая приоритет спрямо общите условия имат условията по индивидуалния договор и Условията за ползване на пакет „В. Трио” (приложени към становището).
От „БТК” АД уведомяват, че на 09.08.2011г. клиентът е подал заявление за временно спиране само на услугата фиксиран телефонен пост, на което заявление е получил обяснение, че оператора не предлага временно спиране на пакетна услуга. Становището информира, че „БТК” АД има действащ договор със „С.Г.Г.” ООД с предмет извънсъдебно събиране на вземания, извадка от който представя. Обръща се внимание, че данните на господин М.П.П. са предоставени на „С.Г.Г.” ООД след изрично, писмено съгласие за това от негова страна, тъй като в договора му от 09.08.2011г. се съдържа текст, според който с подписване на настоящото абонатът – физическо лице декларира, че е съгласен данните му да бъдат предоставяни от „БТК” АД , включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора.
На свое редовно заседание, проведено на 20.06.2012г., КЗЛД обявява жалбата на господин М.П.П. за допустима. На основание чл.38, ал.3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответни страни в производството „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД. Жалба рег. № 830/15.02.2012г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 04 юли 2012г. за което страните са редовно уведомени. На заседанието се явяват: юрисконсулт Б.И. -процесуален представител на „БТК” АД и юрисконсулт Е.М. – процесуален представител на „С.Г.Г.” ООД.
В хода на откритото заседание на КЗЛД госпожа Мария Матева и господин Красимир Димитров – членове на КЗЛД, изразяват особено мнение, че администратора на лични данни -„БТК” АД, не разяснил на господин М.П.П., в качеството му на клиент, какви са възможностите, свързани с прекратяване или временно спиране на предоставяната му услугата, което е довело до начисляване на неустойки в негова тежест и че при това положение, при разваляне на договора неизправната страна – „В.”, а не клиента следва да дължи неустойки, което от своя страна би предотвратило предоставянето на личните му данни на „С.Г.Г.” ООД.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата на господин М.П.П. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. Същевременно, може да се приеме, че жалбата е допустима. Подадена е от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока чл.38, ал.1 от ЗЗЛД. „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД имат качеството на администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД.
От фактите, oписани в жалба рег. № 830/15.02.2012г. и от приложената и адресирана до господин М.П.П., покана от „С.Г.Г.” ООД личи, че жалбоподателят има просрочено задължение. Материалите, събрани в хода на административното производство навеждат на извода, че взаимоотношенията между него и мобилния оператор са уредени от договор, сключен помежду им, което предполага наличие на условието визирано в чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД и обработването на данните му от страна на „БТК” АД е допустимо, тъй като с подписване на договора е изразил съгласие с обработването им. Същевременно, услугата „В. Трио” е регламентирана от Условия за ползване на пакет „В. Трио” с включена фиксирана и мобилна телефонна услуга и достъп до интернет. В т.28 от тях се сочи, че за всички въпроси, неуредени от тези условия се прилагат действащите условия на БТК, отнасящи се към конкретния елемент от пакета, публикувани на страницата на оператора в интернет. Общите условия на дружеството представляват неразделна част от договора на жалбоподателя, който с подписа си декларирала, че е запозната с тях и съгласен да ги спазва. Именно в Общите условия е регламентирано, че потребителят се съгласява данните му да бъдат предоставени от ”БТК” АД на трети лица за целите на събиране на дължими от тях суми. В случая „С.Г.Г.” ООД се явява обработващ лични данни по отношение на „БТК” АД. Доказателствата, приложени по административната преписка (Рамков договор за услуги № 27262/17.05.2010г) сочат, че отношенията между мобилния оператор и дружеството за събиране на просрочени задължения са надлежно уредени в съответствие с хипотезата на чл.24, ал.1 и ал.4 от ЗЗЛД. Операторът, като администратор на лични данни е обработил данните на жалбоподателя, правомерно, чрез възлагане на обработващ данните - „С.Г.Г.” ООД, като отношенията между администратора и обработващите лични данни са уредени по силата на сключен помежду им, договор.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № 830/15.02.2012г., подадена от М.П.П. срещу „БТК” АД и „С.Г.Г.” ООД за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

О.М. Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
О.М. Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 830/ 15.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings