Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 319/ 23.01.2012 г.

Решение по жалба рег. № 319/ 23.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 319/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров,Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 04.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № 319/23.01.2012г., подадена от П.П.С. срещу частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ С.В.К.
Господин П.П.С. уведомява, че без писменото му съгласие частен съдебен изпълнител С.В.К. публикува, умишлено, неговите лични данни в обявленията за продажба на имота му и тези данни са упоменати най-малко на две места във всички уведомления и обявления, изготвени от нея. Жалбоподателят твърди, че независимо от достъпа до входната врата на апартамента му, обявленията и уведомленията биват, нарочно, залепвани на външната врата на жилищния му блок. Господин П.П.С. счита, че това представлява грубо нарушение на чл.4 от ЗЗЛД и се създават предпоставки данните му да станат достояние на цялата общественост в град В.Т., в Република България, а и навсякъде – чрез интернет и по този начин да се превърнат в обект на злоупотреби.
Жалбоподателят моли Комисията да вземе съответните мерки съгласно Закона, с оглед спиране на издевателства върху него и прилага копия от уведомления и обявления на частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ - С.В.К., както и от писма от финансовите агенции „Ф.И.” АД и „С.Г.Г.” ООД.
С писмо рег. № 319/12/06.02.2012г. на Председателя на КЗЛД, от частен съдебен изпълнител С.В.К. е изискано писмено становище по жалбата, ведно с относимите доказателства.
В становището си частният съдебен изпълнител уведомява, че П.П.С. е длъжник по Изпълнително дело № 20108090401014/10г., образувано въз основа на Изпълнителен лист № 3758/18.10.2010г., издаден от Районен съд – гр. В.Т. по гр. дело № 939/2008г., по Изпълнително дело № 20108090401153/10г., образувано въз основа на Изпълнителен лист, издаден на 22.10.2010г.от Районен съд – гр. Р. търново по НЧХ дело № 284/2010г. и по Изпълнително дело № 20108090400328/11г., образувано въз основа на Изпълнителен лист, издаден на 16.03.2011г., издаден от Районен съд – гр. В.Т. по гр. дело № 971/2011г.Госпожа С.В.К. изтъква, че във връзка с производството по цитираните изпълнителни дела жалбоподателят е търсен многократно от нея и служителите й, но безуспешно, за връчване на покани, призовки и съобщения на посочения в изпълнителните листове и потвърден от него, чрез депозирани по делата заявления, адрес. Сочи се, че поради отсъствието на длъжника на предоставния адрес, при спазване на разпредбата на чл.47 от ГПК, уведомления са залепвани на местата, изрично посочени в нея. Подчертава се, че уведомленията са изцяло съобразени с Наредба 7 от 22.02.2008г. за утвърждаване на образците на книжата, свързани с връчването по ГПК., издадена от министъра на правосъдието. Обръща се внимание, че по Изпълнително дело № 20108090400328/11г. принудителното изпълнение е свързано с глава 43 от ГПК – Изпълнение върху недвижими вещи и процесуалното производство по това дело е изцяло съобразено с разпоредбата на чл.487 от ГПК.
На свое редовно заседание, проведено на 20.06.2012г., КЗЛД обявява жалбата на господин П.П.С. за допустима. На основание чл.38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответна страна в производството частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ - С.В.К. С писмо рег. № П2648/25.06.2012г. от жалбоподателя е изискано предоставяне на доказателства, че описаните материали са залепвани от частния съдебен изпълнител на входната врата на жилищния му блок, при осигурен достъп до апартамента и до пощенската му кутия, каквито не са постъпили в деловодството на Комисията.
Жалба рег. № 319/23.01.2012г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 04 юли 2012г., за което страните са редовно уведомени. На заседанието се явява адвокат А.Ц., процесуален представител на частен съдебен изпълнител С.В.К.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от П.П.С. срещу частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ - С.В.К. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ С.В.К., който е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД.
В становището си частният съдебен изпълнител твърди, че поради отсъствие на длъжника адресираните до него уведомления са залепвани на местата, изрично посочени в разпредбата на чл.47 от ГПК, но не коментира наличието или липсата на достъп до апартамента и до пощенската му кутия, налагащи залепването им на входната врата на жилищния блок на жалбоподателя. Подчертава се, че уведомленията са изцяло съобразени с Наредба 7 от 22.02.2008г. за утвърждаване на образците на книжата, свързани с връчването по ГПК., издадена от министъра на правосъдието. Доказателствата, събрани в хода на административното производство по жалба рег. № 319/23.01.2012г. не са достатъчни, за да се направи безспорен извод че материалите по цитираните изпълнителни дела са залепвани именно на входната врата на жилищния блок на господин П.П.С., при осигурен достъп до апартамента и до пощенската му кутия. Същевременно, от приложените към жалбата и становището на частния съдебен изпълнител, уведомления и обявления по изпълнителни дела личи, че жалбоподателят е индивидуализиран освен с трите си имена и с единния си граждански номер.
Изпълнението върху недвижими вещи е разписано в глава четиридесет и трета от ГПК. За да бъде законосъобразно, принудителното изпълнение върху недвижими вещи трябва да бъде насочено към такива, които принадлежат на длъжника. Изисква се извършването на проверка на собствеността върху недвижимата вещ, преди да се пристъпи към описа й. Проверката се извършва чрез справка в данъчните или нотариалните книги или по друг начин, включително чрез разпит на съседи. Съгласно чл.484, ал.2 ГПК, сведения за тежестите върху имота съдебният изпълнител изисква от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и от службата по вписванията едновременно с искането за вписване на възбраната. Съдебният изпълнител е длъжен след изтичането на седмица от описа на имота да изготви обявление за проданта, в което посочва: собственика на имота; описание на имота; обстоятелството, дали е ипотекиран имота и за каква сума; цената, от която ще започне проданта; мястото и деня на началото и краят й. Обявлението се поставя на съответните места в канцеларията на частния съдебен изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, както и на имота, и то най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта. Съществува практика тези обявления да се публикуват и на официалния сайт на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В § 16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е посочено определение на "Специфични признаци", а именно - признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална и друга идентичност на лицето. Обработването на лични данни на длъжници, в случаите когато се стига до публична продан представлява обработване на лични данни по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Частният съдебен изпълнител е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като чл.4, ал.1 от закона изрично урежда хипотезите, при наличието на поне една, които се допуска обработването на лични данни на физически лица.Съдебният изпълнител, бил той частен или държавен, има нормативно установено задължение по смисъла на с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за защита на личните данни, да посочи в обявлението за публична продажба на недвижим имот - собственика на имота, описание на имота, ипотекиран ли е той и за каква сума, цената, от която ще започне продажбата, и мястото и деня, в който ще започне и ще завърши продажбата. Това му задължение е разписано в чл.487 от ГПК. Книжата за проданта се държат в канцеларията на районния съд на разположение на всеки, който се интересува от имота. Съгласно чл.23 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни е длъжен да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД събраните лични данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват. Във всички случаи правомерното обработване на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Действително, само по имената физическо лице не би могло да бъде индивидуализирано. В обявлението по чл.487 от ГПК се посочва също така и описание на имота, включително и неговия адрес предвид задължително на съдебния изпълнител да определи времето, през което може да бъде преглеждан от лицата, които желаят да го купят. Името на лицето (собствено, бащино и фамилно) заедно с точно описание и посочване на адреса на недвижимия имот - предмет на публичната продан, чиито собственик е то, са достатъчно данни, чрез които лицето да може да бъде индивидуализирано. Ако едно лице има интерес към изложения на публична продан имот то би могло да се запознае с книжата, касаещи проданта в канцеларията на районния съд по местонахождението на имота. В този смисъл не може да се сподели схващането, че е необходимо да се посочва и единният граждански номер на длъжника, за да могат да правят справки в публичния имотен регистър, тъй като при една такава справка освен за този имот ще бъде достъпна информацията и за други имоти на длъжника, които не са обект на публична продан, съответно по отношение на тях не се осъществява изпълнително производство. В този случай ще се осъществи неправомерно и непропорционално обработване на лични данни, относно икономическата идентичност на дадено физическо лице, което от своя страна би могло да доведе до злоупотреби от недобронамерени лица, които преглеждат обявленията за публична продан, поставени освен на местата по чл.487, ал.2 от ГПК и качени на официалния сайт на Камерата на частните съдебни изпълнители.
С оглед горното, което представлява Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 1802/15.04.2011г. от председателя на Съвета на КЧСИ, може да се направи извод, че обявленията за публична продан по чл.487, от ГПК не е следвало да съдържат единния граждански номер на жалбоподателя, а само неговото име по смисъла на чл.9 от Закона за гражданската регистрация. Обстоятелствата, изложени в жалбата на господин П.П.С., предпоставят извод за обработване на личните му данни от Администратора в противоречие с нормата на чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изяснени в настоящето административно производство и на основание чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № 319/23.01.2012г., подадена от П.П.С. срещу частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ С.В.К.за основателна.
2. На основание чл.38, ал.2 и чл.42, ал.1 от Закона за защита на личните данни налага на частен съдебен изпълнител № 809 на КЧСИ - С.В.К., с район на действие Окръжен съд - град В.Т. и адрес на кантора: град В.Т. *******, административно наказание – имуществена санкция в размер на 13 300 (тринадесет хиляди и триста) лева за това, че в качеството си на администратор на лични данни е обработил личните данни на П.П.С. в нарушение на чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД.
След влизане в сила на настоящето решение, сумата по наложените наказания да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка БНБ- ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Върховен административен съд на Република България.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 319/ 23.01.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings