Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 299/ 21.01.2012 г.

Решение по жалба рег. № 299/ 21.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 299/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Kрасимир Димитров, Мария Матева, Валентин Еневи Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 04.07.2012г.,на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № 299/21.01.2012г., подадена от Е.И.П. срещу Пенсионноосигурителна компания „С.” АД и Пенсионноосигурителна компания „Д.” АД.
Жалбоподателката уведомява, че от нейно име е подадено заявление за прехвърляне на средствата й от УПФ „Д.” в УПФ „С.” и декларира, че не е подписвала заявление за такова прехвърляне, нито е упълномощавала другиго да подписва от нейно име. Госпожа Е.И.П. настоява да се прекрати процедурата по прехвърлянето и служителя, злоупотребил с личните й данни да бъде санкциониран, тъй като е съставил документ с невярно съдържание, от нейно име.
С писма рег. № 299/12/15.02.2012г. на Председателя на КЗЛД, от ПОК”С.” АД и ПОК „Д.” АД са изискани писмени становища, подкрепени с относимите доказателства, с оглед изясняване на изложените в жалба рег. № 299/21.01.2012г. факти и обстоятелства.
С писмо рег. № 299/12/22.02.2012г. от ПОК „Д.” АД депозират становището си по жалба рег. № 299/21.01.2012г., в което сочат, че Заявлението за промяна на участието и за прехвърляне на средства, подадено от името на госпожа Е.И.П. им е предадено от ПОК „Съгласиие” в началото на месец януари 2012г., съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 3 от 24.09.2003г. на Комисията за финансов надзор. Подчертава се, че в съответствие с изискванията на чл.5, ал.6 от Наредбата, ПОК „Д.” АД е разгледало заявлението на госпожа Е.И.П. и доколкото от формална гледна точка то е отговаряло на предвидените условия, е дала съгласие за промяна на участието на жалбоподателката, след което е върнала подаденото от нейно име заявление, на ПОК „С.” АД.
На 19.01.2012г. в ПОК „Д.” АД е получено копие от жалбата на госпожа Е.И.П., адресирана до ПОК „С.” АД и КЗЛД, а на 23.01.2012г. ПОК „Д.” АД уведомява ПОК „С.” АД за получените откази и жалби във връзка с подадените през четвъртото тримесечие на 2011г. заявления за промяна на участие, включително и за жалбата на госпожа Е.И.П.
От ПОК „Д.” АД информират, че с писмо рег. № 3567/24.01.2012г. ОД на МВР Благоевграт ги уведомява за извършена проверка по преписка 3167/2012г., образувана по информация за злоупотреба с лични данни на лица от с. И. и гр. Б., във връзка със заявления, подадени през четвъртото тримесечие на 2011г. и заверени от кмета на с. И., община Б.
На 30.01.2012г. от ПОК „Д.” АД получават писмо от ПОК „С.” АД, с което са уведомени за прекратяване на процедурата по прехвърляне на средства на госпожа Е.И.П. от УПФ „Д.” в УПФ „С.”, в резултат на което жалбоподателката продължава да се осигурява в УПФ „Д.” .
С писмо рег. № 299/12/23.02.2012г. от ПОК „С.” АД депозират становището си по жалба рег. № 299/21.01.2012г., в което сочат, че в описания случай, на основание чл.171 от КСО, във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба 3/24.09.2003г. и чл 18а от Правилника за организацията и дейността на УПФ „С.” Е.И.П. е подала заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства от УПФ „Д.” в УПФ „С.”, дружеството е извършило необходимата регистрация в него - чрез вписването му в електронен регистър и го е предало за разглеждане на ПОК „Д.” , съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата. Становището информира, че Заявлението за промяна на участие и прехвърляне на средства с вх. рег. индекс 86-13405/20.12.2011г. е предоставено в регионалното представителство на дружеството в гр. Б. от осигурителен посредник госпожа А., от писменото обяснение на която личи, че на жалбоподателката е разяснена възмобността за промяна на фонда, в който се осигурява, както и че подписа в заявлението е положен от лицето, лично и при спазване на изискванията на Наредбата. Нещо повече, заявлението до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето желае да премине се подава като подписа на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. В случая на госпожа Е.И.П. нотариалната заверка е извършена от орган на местната администрация – кмета на с. И. – Н.Б.
На свое редовно заседание, проведено на 20.06.2012г., КЗЛД обявява жалбата на госпожа Е.И.П. за допустима. На основание чл.38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира като ответни страни в производството ПОК „Д.” АД и ПОК „С.” АД, а кмета на с. И., общ. Б. – като заинтересована страна. С писмо рег. № П2653/25.06.2012г. от кмета на с. И. е изискано писмено становище по жалбата, което към момента не е депозирано в деловодството на КЗЛД.
С оглед постъпили в хода на административното производство данни за проверка по случая, извършвана от ОДМВР Б., с писмо рег. № П2652/25.06.2012г. от ОДМВР Б. е изискана информация относно развитието на производството по преписка рег. № 3167/2012г. Такава информация също не е постъпила в деловодството на Комисията.
Жалба рег. № 299/21.01.2012г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 04.07.2012г., за което страните са редовно уведомени. На заседанието се явяват юрисконсулт Ирен Вулджева, процесуален представител на ПОК „С.” и юрисконсулт Я.И., процесуален представител на ПОК „Д.” .
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.Жалбата на госпожа Е.И.П. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. Може да се приеме, че жалбата е допустима. Подадена е от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Пенсионноосигурителна компания „С.” АД и Пенсионноосигурителна компания „Д.” АД имат качеството на администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД.Същевременно, не е в компетентността на КЗЛД да установи достоверността на подписа на госпожа Е.И.П., положен под Заявлението за промяна на участие и прехвърляне на средства с вх. рег. индекс 86-13405/20.12.2011г. от УПФ „Д.” в УПФ „С.”, нито валидността на извършената нотариална заверка на подписа й от органа на местната администрация – кмета на с. И. – Н.Б.. Компетентни в тези случаи са органите на МВР и на прокуратурата.
В хода на заседанието, бива получена информация от Областна дирекция на МВР - Б., че при тях е образувана преписка с рег. № 3167/2012г. със същия предмет като жалбата, разглеждана от Комисията. От ПОК „С.” АД правят изявление в същия смисъл и предоставят на Комисията писмо от ОД на МВР – Б. с рег. № 19753/23.05.2012г., потвърждаващо наличието на такава преписка.
Предвид описаната по-горе фактическа обстановка, направения правен анализ и на основание чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка чл.27, ал.2, т.3 от АПК, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба рег. № 299/21.01.2012г., подадена от Е.И.П. срещу Пенсионноосигурителна компания „С.” АД и Пенсионноосигурителна компания „Д.” АДпоради наличие на въпрос от компетентността на друг орган, преюдициален по отношение на производството пред КЗЛД, до отпадане на основанието за спирането.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № 299/ 21.01.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings