Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж67/ 16.05.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж67/ 16.05.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж67/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 01.08.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж67/16.05.2012г., подадена от Н.К. срещу „М.” ЕАД и „К.К.” ЕАД.
Жалбоподателката изразява съмнения относно коректното обработване на личните й данни от „М.” ЕАД и „К.К.” ЕАД във връзка с договор М3130738, сключен между нея и мобилния оператор, за предоставяне на стандартна телефонна услуга.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са посочени реквизитите, които трябва да съдържа искането, отправено до КЗЛД. Формата на искането за откриване на административно производство е определена в чл.29, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. Писменото искане трябва да съдържа пълните имена и адреси на лицата, естество на искането, дата и подпис. Според чл.29, ал.2 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на КЗЛД с писмо, по факса или по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, тоест при подаване по електронен път, е нужно подателя да притежава електронен подпис. Жалбата на от госпожа Н.К. не е подписана и не може да се установи от кого изхожда.
С писмо рег. № П2693/27.06.2012г. на Председателя на КЗЛД на госпожа Н.К. е разяснено, че съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗЗЛД разполага с право на достъп до данните, отнасящи се до нея. Посочено й е, че според чл.28 от Закона при упражняване правото й на достъп тя може по всяко време да поиска от администратора на лични данни, какъвто се явява „М.” ЕАД, информация за това дали нейни лични данни се обработват, по какъв начин и с каква цел. Госпожа Н.К. е уведомена, че текстът на чл.28а от ЗЗЛД й предоставя възможност по всяко време да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира нейните лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията по този закон. На жалбоподателката е указано, че чл.29 от ЗЗЛД регламентира, че правото на достъп по чл.26 и правата по чл.28а следва да се осъществяват с изрично заявление до администратора на лични данни. На госпожа Н.К. е обърнато внимание, че при сезиране на КЗЛД, искането (жалбата) трябва да отговаря на изискванията на чл. 30 от ПДКЗЛДНА и при положение че нередовностите в искането й не бъдат отстранени в указания срок, на основание чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, административното производство по жалбата й ще бъде прекратено.
С имейл до КЗЛД от 02.07.2012г. госпожа Н.К. благодари за отправеното до нея писмо и уведомява, че от „М.” ЕАД е получила неколкократни уверения за допусната по отношение на нея техническа грешка, че приема техните извинения и че при нова нередност ще сезира КЗЛД по надлежния ред.
Съгласно чл.29, ал.1 от ПДКЗЛДНА, производствата пред КЗЛД започват по писмено или устно искане на физическо или юридическо лице или по инициатива на Комисията. Според ал.2 на чл.29 от ПДКЗЛДНА писмените искания се подават в деловодството на Комисията, с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В чл.30 от ПДКЗЛДНА, изчерпателно, са посочени реквизитите на искането, отправено до КЗЛД.
Жалба рег. № Ж67/16.05.2012г не е подписана и до госпожа Н.К. е изготвено и изпратено писмо, с указания да потвърди жалбата си, със собственоръчен или електронен подпис. Писмото е получено на 02.07.2012г. и в законоустановения 3-дневен срок за изправяне на нередовностите и към момента, жалбата не е потвърдена с подпис. С имейл до КЗЛД от 02.07.2012г. жалбоподателката уведомява, че предвид действията, предприети за разрешаване на случая, не поддържа жалбата си, депозирана в КЗЛД.
С оглед гореизложеното, на основание чл. 30, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 38, ал.1 и ал.2 от ЗЗЛД, и с чл.30, ал.3 от ПДКЗЛДНА, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба рег.№ Ж67/16.05.2012г., подадена от подадена от Н.К. срещу „М.” ЕАД и „К.К.” ЕАД за нередовна, оставя я без разглеждане и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж67/ 16.05.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings