Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж24/ 05.04.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж24/ 05.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж24/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Валентин Енев, на редовно заседание, проведено на 25.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)разгледа жалба с рег. № Ж24/05.04.2012г., подадена от В.К.А. срещу „БТК” АД.
Жалбоподателката уведомява Комисията, че е клиент на „БТК” АД („В.”) и между нея и дружеството са сключени договори за ползване на мобилни услуги и интернет доставка. На 23.05.2012г., тъй като е надвишила лимита си, мобилните услуги на госпожа В.К.А. са спрени. Тя изисква разпечатка за интернет доставката, която многократно й бива отказвана, след което подава жалба пред „БТК” АД, с копие до Комисията за защита на потребителите. Жалбоподателката информира, че по телефона, предоставен от нея на „В.”, за връзка, започват заплашителни обаждания за незабавно плащане, първоначално от „Ф.И.” АД, а по-късно и от „К.Б.” ЕООД. Госпожа В.К.А. счита, че „БТК” АД е предоставило личните й данни на „Ф.И.” АД и „К.Б.” ЕООД в противоречие със закона, без изричното й съгласие.
С писма рег. № П1492, П1493 и П1533 от 15.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, от „БТК” АД, „Ф.И.” АД и „К.Б.” ЕООД са изискани писмени становища, подкрепени с относимите доказателства, с оглед изясняване на изложените в жалба рег. № Ж24/05.04.2012г. факти и обстоятелства.
С писмо рег. № П1814/21.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, на госпожа В.К.А., е разяснено, че адресираните до нея покани за незабавно плащане навеждат на извод за наличие, в нейна тежест, на просрочено задължение спрямо мобилния оператор. На жалбоподателката е обърнато внимание, че тъй като е клиент на „БТК” АД, отношенията й с дружеството са уредени от договора, сключен помежду им, което предполага наличие на условието визирано в чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и обработването на данните й от страна на „В.” е допустимо, тъй като с подписване на договора е изразила съгласие с обработването им. Същевременно, Общите условия на дружеството за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги представляват неразделна част от договор й и с подписа си е декларирала, че е запозната с тях и съгласна със спазването им. Именно в Общите условия е регламентирано, че потребителят се съгласява данните му да бъдат предоставени от ”БТК” АД на трети лица за целите на събиране на дължими от тях суми. На жалбоподателката е посочено, че в описания от нея случай „Ф.И.” АД и „К.Б.” ЕООД се явяват обработващи лични данни по отношение на „БТК” АД и че обикновено отношенията между мобилния оператор и дружествата за събиране на просрочени задължения са надлежно уредени в съответствие с хипотезата на чл.24, ал.1 и ал.4 от ЗЗЛД, по силата на сключени помежду им, договори. От жалбоподателката е изискана информация за хода, развитието и резултата от административното производство, което твърди, че е образувано по нейна жалба пред КЗП.
В становището си, депозирано в КЗЛД под рег. № С128/28.05.2012г., „БТК” АД информира, че след плащане, извършено на 20.05.2011г. госпожа В.К.А. е спряла да заплаща каквито и да било следващи сметки към „В.”. В резултат мобилните услуги към номера *****, ***** и ***** са прекратени на 04.11.2011г. поради непогасени задължения. Сочи се, че са начислени неустойки, в размер на 109, 10 лева за “UniCall S” за номер *****, във връзка с предсрочно погасяване на договора. Oт „БТК” АД уведомяват, че към 22.05.2012г. задълженията на госпожа В.К.А. към оператора възлизат на 473,75 лева с ДДС.
В становището се подчертава, че „БТК” АД има действащи договори с „Ф.И.” АД и „К.Б.” ЕООД, с предмет извънсъдебно събиране на вземания, извадки от които са надлежно приложени. Изтъква се, че събирането на дълга на госпожа В.К.А. е възложено на „Ф.И.” АД на 22.08.2011г. и от страна на изпълнителя това възлагане е работено до 22.11.2011г. На 20.12.2011г. събирането на дълга на госпожа В.К.А. е възложено на „К.Б.” ЕООД работено е по него до края на м. 03.2012г., а на 08.05.2012г. събирането на дълга й е възложено на „К.Р.М.” ООД.
В становището си, депозирано в КЗЛД под рег. № С130/28.05.2012г., „Ф.И.” АД уведомяват, че с „В.” имат договор за събиране на вземания от длъжници на дружеството, сключен на 21.12.2009г., копие от който прилагат и според който „Ф.И.” АД има задължение единствено и само да събира просрочени вземания, възложени от „В.”, чрез осъществяване на контакт и / или писмена кореспонденция.
С писмо рег. № С135/31.05.2012г. становище депозират и от „К.Б.” ЕООД. В него дружеството уведомява, че на 11.10.2006г. е сключен договор № 4877 между „БТК М.” ЕООД и „К.Б.” ЕООД, който е валидно действащ и към момента, по отношение на универсалния правоприемник на възложителя – „БТК” АД, с когото е подписано и Допълнително споразумение на 10.12.2010г. Изтъква се, че на посоченото правно основание „ К.” обработва информация за длъжниците на оператора, каквато е й жалбоподателката, само и единствено с цел извънсъдебно събиране на техни просрочени вземания.
Под рег. № П2326/12.06.2012г. жалбоподателката депозира писмо до КЗЛД, но в него не предоставя изисканата от Комисията информация относно хода, развитието и резултата от административното производство, което твърди, че е образувано по нейна жалба пред КЗП.
На свое редовно заседание, проведено на 11.07.2012г., КЗЛД обявява жалбата на госпожа В.К.А. за допустима.На основание чл.38, ал 3 от ПДКЗЛДНА Комисията конституира „БТК” АД като ответна страна в производството, а „Ф.И.” АД и К.Б.” ЕООД – като заинтересовани страни. Жалба рег. № Ж24/05.04.2012г. е насрочена за разглеждане, по същество, на 25юли 2012г.На заседанието се явяват процесуалните представители на „БТК” АД, на „Ф.И.” АД и К.Б.” ЕООД.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата на госпожа В.К.А. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. Същевременно може да се приеме, че жалбата е допустима. Подадена е от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока чл.38, ал.1 от ЗЗЛД. „БТК” АД има качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД.
Адресираните до жалбоподателката покани за незабавно плащане свидетелстват за наличие, в нейна тежест, на просрочено задължение спрямо мобилния оператор. Тъй като е клиент на „БТК” АД, отношенията й с дружеството са уредени от няколко договора, сключени помежду им, което предполага наличие на условието визирано в чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД и обработването на данните й от страна на „В.” е допустимо, тъй като с тяхното подписване тя е изразила съгласие с обработването им. Същевременно, Общите условия на дружеството за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги представляват неразделна част от договорите й и с подписа си жалбоподателката е декларирала, че е запозната с тях и съгласна със спазването им. Именно в Общите условия е регламентирано, че потребителят се съгласява данните му да бъдат предоставени от ”БТК” АД на трети лица за целите на събиране на дължими от тях суми.
В описания случай „Ф.И.” АД и „К.Б.” ЕООД се явяват обработващи лични данни по отношение на „БТК” АД и събраните по преписката доказателства сочат, че отношенията между мобилния оператор и дружествата за събиране на просрочени задължения са надлежно уредени в съответствие с хипотезата на чл.24, ал.1 и ал.4 от ЗЗЛД, по силата на сключени помежду им, договори.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл.38, ал.2 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ:
Обявява жалба рег. № Ж24/05.04.2012г., подадена от В.К.А. срещу „БТК” АД за неоснователна и я оставя без уважение.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж24/ 05.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings