Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж6/ 28.03.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж6/ 28.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж6/12г.
София, 20.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Kрасимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 11.07.2012г.,на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж6/28.03.2012г., подадена от Б.С.К. срещу „М.” ЕАД.
Жалбоподателят уведомява Комисията, че на 08.12.2011г. е получил покана от „Ф.И.” АД за погасяване на задължение към „М.” ЕАД по фактура 238550594/ 02.10.2011г., свързано с договор М2873933 от 06.09.2011г. за мобилен номер *****. Господин Б.С.К. декларира, че не е сключвал подобен договор и го счита за злоупотреба с личните му данни, от страна на лице, използвало неправомерно самоличността му. Той подава жалба до „М.” ЕАД, от където го уведомяват, че задължението по цитирания договор е изискуемо спрямо него. Запознавайки се с копието от договор М2873933/06.09.11г., господин Б.С.К. установява, че съдържа данни от старата му лична карта, върната в МВР на 07.01.2011г., както и че подписа под договора не е неговия. Копие от жалбата си до мобилния оператор той изпраща и до 08 РПУ София.
С писмо рег. № П1500/15.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, от „М.” ЕАД е изискано предоставяне на писмено становище, подкрепено с относимите доказателства, с оглед изясняване на изложените в жалба рег. № Ж6/28.03.2012г. факти и обстоятелства.
С писмо рег. № П1997/30.05.2012г., от „М.” ЕАД депозират становището си и уведомяват, че на 06.09.2011г. жалбоподателят е сключил договор за услуги М2873933 за мобилен номер *****, както и договор М2873933/06.09.2011г. за лизинг на телефон Samsung Galaxy S II (приложени към становището).
Сочи се, че във връзка с жалбата на клиента дружеството е извършило проверка, резултатите от която са отразени в становище изх. № 9262190/29.12.2012г., изпратено до абоната. Подчертава се, че не са установени факти и доказателства в подкрепа на твърдението за извършена злоупотреба с личните данни на абоната и за подписване на договорите от друго лице, представило се за абоната. Обръща се внимание, че доколкото „М.” ЕАД не е разследващ орган и е видно, че договорите от 06.09.2011г. са подписани от клиента и от „М.”, същите са валидно сключени и пораждат правни последици. Изтъква се, че всяка от страните дължи изпълнение на поетите с договорите задължения, докато, с влязъл в сила акт на компетентен орган, не се установи, че има неавтентичност на волята на някоя от страните. Във връзка с твърденията в жалбата на абоната, че в оспорваните от него договори са посочени данни от лична карта, чийто срок е изтекъл към датата на сключването им, от „М.” ЕАД ангажират схващането, че това не може да се приеме за доказателство за извършена злоупотреба с личните му данни. От дружеството информират, че данните по старата лична карта на клиента фигурират в системата им, във връзка със сключване на предходен, действащ договор за номер *****. Операторът посочва, че при подписване на договор физическото лице бива идентифицирано с три имена и ЕГН, като номера на личната карта не е реквизит, влияещ върху валидността му. При представяне на лична карта биват сравнявани трите имена и ЕГН-то на абоната и в случай че съвпадат информацията е достатъчна за сключване на договор, предвид факта, че данните за номерата на личните карти са променливи.
С писмо рег. № П1501/15.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, от Осмо РПУ – СДП е изискана информация относно, образуваното пред тях производство по жалбата на господин Б.С.К., в това число за хода, развитието и разрешаването му.
С писмо рег. № П2029/31.05.2012г. от Осмо РПУ – СДП уведомяват, че проверка, извършена по преписка 6298/26.03.2012г. е установила, че визираните договори са сключени в офис на „М.” в град  Т., предвид което материалите по преписката са изпратени на Районно Управление Полиция град  Т. за продължаване на работата по компетентност, тъй като евентуалното престъпление е извършено на обслужвана от тях, територия.
С писмо рег. № П1571/15.05.2012г. на Председателя на КЗЛД, на жалбоподателя е разяснено, че не е в компетентността на КЗЛД да установи дали е извършена фалшификация на подписа му, че Комисията не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й. Посочено е, че установяването на достоверността на подпис не попада в приложното поле на ЗЗЛД, а е предмет на евентуален наказателен процес, тъй като използването на неистински подпис може да бъде квалифицирано като престъпление по смисъла на чл.308 и следващите от Наказателния кодекс. На господин Б.С.К. е обърнато внимание, че компетентни в тези случаи са органите на МВР и Прокуратурата, които видно от жалбата му е сезирал, надлежно.
Съгласно чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административният орган е длъжен да провери, при постъпване на искането, предпоставките за допустимост на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите на жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД).
Жалбата на господин Б.С.К. отговаря на нормативно установените изисквания и е редовна. Материалите, събрани по жалба рег. № Ж6/28.03.2012г. навеждат на извода, че претенцията на жалбоподателя е свързана с неправомерното използване на самоличността му и с фалшифициране на подписа му, при сключване на договори с „М.” ЕАД за предоставяне на мобилни услуги.
Въпреки, че е подадена от физическо лице и в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД, по отношение на жалба вх.№ Ж6/28.03.2012г., към момента, липсват предпоставките по чл.38, ал.1 от ПДКЗЛДНА за произнасяне от страна на КЗЛД относно квалификацията на искането на жалбоподателя и неговата допустимост.
Не е в компетентността на Комисията да установи достоверността на подписа на господин Б.С.К., положен под договорите, сключени между него и „М.” ЕАД. КЗЛД не е разследващ орган и тези действия не са включени в правомощията й.Използването на неистински подпис може да бъде квалифицирано като престъпление по смисъла на чл.308 и сл. от Наказателния кодекс.Компетентни в тези случаи са органите на прокуратурата. които жалбоподателят надлежно е сезирал.
Предвид описаната по-горе фактическа обстановка, направения правен анализ и на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка чл.27, ал.2, т.3 от АПК, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба рег. № Ж6/28.03.2012г., подадена от Б.С.К. срещу „М.” ЕАДпоради наличие на въпрос от компетентността на друг орган, преюдициален по отношение на производството пред КЗЛД, до отпадане на основанието за спирането.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж6/ 28.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings