Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 563/ 02.02.2012 г.

Решение по жалба вх. № 563/ 02.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 563/2012г.
София, 18.09.2012 г.

 
Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 04.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.22, ал.5 и чл.42, ал.8 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалби с рег. № 563/02.02.2012г., подадена от Е.К.Д. срещу БТК АД и „Н.Г.” ООД
Е.К.Д. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че организаторът на играта „Стани милионер”, притежава свързаните с нея лични данни без изричното й съгласие за това. Твърди се, че дружеството се е снабдило с личните данни, посредством БТК АД, с което дружество жалбоподателката има сключен договор за предоставянето на мобилни услуги. Излагат се аргументи от страна на госпожа Е.К.Д., че сключеният договор с мобилния оператор съдържа твърде неясни клаузи, а част от тях препращат към Общите условия на дружеството, който от своя страна непрекъснато се променят. В жалбата се твърди още, че БТК АД не е предприело всички технически и организационни мерки за защита на личните данни от случаен и неправомерен достъп до тях, разпространила ги е неправомерно на трето лице, което от своя страна й упражнява психически тормоз.
Госпожа Е.К.Д. иска от Комисията да назначи експертиза, която да установи, дали организаторът на играта „Стани милионер” – „Н.Г.” ООД е получило правомерен достъп до свързаните с нея лични данни, дали БТК АД е нарушило разпоредбите на ЗЗЛД и е предоставило личните й данни на друго дружество без изричното съгласие за това.
Жалбоподателката иска да бъде блокиран достъпа до личните й данни от всички доставчици на игри.
Към жалбата като доказателства се прилагат:копие от договора, сключен с БТК АД от 13.04.2006г.и разпечатки на част от получените съобщения, доказващи, че организатора на играта, разполага с личните й данни.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от БТК АД и „Н.Г.” ООД.
Идентична жалба, с тази, с която е сезирана Комисията е препратена по компетентност от Комисия за защита на потребителите на 14.02.2012г.
На 23.02.2012г. в деловодството на Комисията е постъпило писмено становище от БТК АД. В него се сочи, че жалбоподателката е титуляр на различни услуги, които предлага мобилният оператор, а именно:седем мобилни услуги, три интернет услуги, един фиксиран телефонен пост и една телевизионна услуга. Посочените услуги се предоставят по различни договори и допълнителни споразумения към тях, сключвани в периода до месец януари 2012г.
Излагат се твърдения в становището, че между БТК АД и „Н.Г.” ООД има сключен договор, по силата на който БТК АД осигурява ползването на кратък номер ****. Съгласно договора, БТК АД предоставя на „Н.Г.” ООД електронна съобщителна услуга, но по никакъв начин не се обменят между дружествата лични данни на клиентите на мобилния оператор. БТК АД осигурява единствено техническа възможност за ползването на кратък номер, от номерационния капацитет на дружеството. Изпращаните съобщения се прави по преценка на ползвателя на номера - „Н.Г.” ООД. Сочи се съдебна практика, която постановява, че отговорността за изпращане на рекламни съобщения, е на търговеца, чиито услуги се рекламират, а не на оператора, осигуряващ съобщителната услуга, чрез която това се извършва.
БТК АД твърди, че видно от приложените към жалбата разпечатки на съобщенията, получавани от жалбоподателката, същите не съдържат лични данни, а на следващо място може да се предполага, че госпожа Е.К.Д. се е регистрирала за участие в играта, което да е причината за получаването им.
До „Н.Г.” ООД са изготвени 5 писма, с които е изискано изразяването на становище по жалбата на Е.К.Д. и представянето на относими документи.
Видно от известията за доставка, писмата са получени, дадените срокове за изпълнение на указанията са изтекли и дружеството не е представило нищо по случая. На дружеството в последното писмо му е указано, че при неизпълнение на указанията ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност на виновните лица, които отказват да окажат съдействие на КЗЛД при упражняването на нейните правомощия. Последното писмо е получено на 11.06.2012г. и даденият срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 18.06.2012г.
С решение, взето на редовно заседание на КЗЛД, проведено на 04.07.2012г., жалбата е обявена за допустима, конституирани са страните в административното производство и е насрочено открито заседание на КЗЛД, на което жалбата да бъде разгледана по нейната основателност.
С разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗЗЛД е вменено задължение на всички лица, които обработват лични данни да оказват съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й. Законодателят не е конкретизирал кръга от лицата, които имат това задължение, а само е посочил, че задължението се отнася до тези, които обработват лични данни. В конкретния случай от събраните по административната преписка доказателства се установява, че „Н.Г.” ООД обработва свързаните с жалбоподателката лични данни, от което следва, че за него е възникнало задължението да окаже съдействие на КЗЛД, още повече, че дружеството е конституирано като ответна страна в образуваното пред Комисията административното производство.
В чл.36, ал.2 от АПК е разписано, че страните в административното производство, оказват съдействие на органа при събирането на доказателства. Те са длъжни да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират при административния орган.
За прецизност следва да се отбележи, че съгласно чл.15 от АПК, страни административното производство могат да бъдат: административния орган, прокурорът и всеки гражданин или организация. В тази връзка за „Н.Г.” ООД е налице задължението, определено с кодекса, за оказване на съдействие при събирането на доказателства, което то не е изпълнило, както в указаният му от Комисията срок, така и до момента на постановяването на настоящето решение.
Предвид изложеното, Комисия за защита на личните данни приема, че „Н.Г.” ООД с ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ***, представлявано от К.Г.П. е нарушило разпоредбата на чл.22, ал.5 да укаже съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й.
От дружеството многократно е изискано да представи становище и относими доказателства по жалбата, които са необходими за по нататъшното развитие на административното производство, но същите не са представени. Исканото от КЗЛД съдействие и представяне на доказателства е направено чрез изпращането на пет препоръчани писма с обратна разписка на адреса посочен в търговският регистър.
Видно от известията за доставка /обратната разписка/ и на всичките писма, с които е поискано от дружеството оказване на съдействие по повод образуваното административно производство, са получени от адресатът им. Във връзка с изложеното, КЗЛД прави заключение, че администраторът на лични данни е уведомен по надлежният ред за задължението си да окаже съдействие на административния орган.
Неизпълнението на дадените от КЗЛД указания с писмата, представляват отказ от съдействие при упражняване на правомощията й да извършва контрол по законосъобразност при обработването на личните данни на физическите лица от страна на администратори на лични данни. Липсата на предоставяне на информация от „Н.Г.” ООД води до затруднения на Комисията при установяването на всички факти и обстоятелства от значения за жалбата.
Във връзка с изложеното, Комисия за защита на лични данни приема, че неоказването на съдействие от „Н.Г.” ООД на административния орган представлява административно нарушение на ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че има извършено административно нарушение, изразяващо се в отказ от съдействие по отношение на контролните и правомощия от страна на „Н.Г.” ООД, поради което на основание чл.42, ал.8 от ЗЗЛД,
РЕШИ :
Налага на основание чл.42, ал.8 от ЗЗЛД административно наказание – имуществена санкция в размер на 6 000 /шест хиляди / лв. на „Н.Г.” ООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ******, представлявано от К.Г.П. за нарушение на разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗЗЛД– отказ от съдействие на Комисията при упражняване на правомощията й.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 563/ 02.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings