Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 1802/ 15.03.2012 г.

Решение по жалба вх. № 1802/ 15.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 1802/2012г.
София, 17.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 18.07.2012г. (Протокол № 29), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № 1802/15.03.2012г., подадена от  Х.Е.Т.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателят твърди, че при направена справка за актуално състояние на всички трудови договори в Информационната система на Националната агенция за приходите е установено, че за периода 2006-2012г. е имал трудови правоотношения с редица фирми, които го регистрират като техен служител, след което в рамките на едни месец прекратяват трудовото правоотношение. Г-н Х.Е.Т. отрича да е сключвал трудови договори с посочените дружества. Декларирането на договорите е извършено без знанието и съгласието му.
Жалбоподателят счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни и моли Комисията с оглед своята компетентност да извърши проверка по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата е адресирана и до Министър-председателя на РБ, Президент на РБ, Прокуратура и съд, НАП и органите на МВР.
С писмо с изх. № П 348/05.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателя е изискана информация кога е узнал за твърдяното нарушение, както и да посочи номер на образувани производства в други органи и институции.
Г-н  Х.Е.Т. уведомява Комисията (Протокол с вх. № ПР 43/11.06.2012г.), че по случая е подал жалба до СДВР.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по жалбата, с писма с изх. № П 346/05.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, от Националната агенция за приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ) е изискана информация за сключени прекратени и настоящи трудови договори за лицето  Х.Е.Т.
В отговор, с писмо с вх. № П 1246/03.05.2012г и с писмо с вх. № П 1906/23.05.2012г., от Национална агенция за приходите е изпратена Справка актуално състояние на всички трудови договори за лицето  Х.Е.Т., както и Справка от регистъра на НАП за декларираните трудови договори на негово име, от които е видно, че за периода 2003-2012г. на името на жалбоподателя са регистрирани трудови договори от редица фирми.
В условията на служебното начало, с писмо с изх. № П 2436/18.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, от СДВР е изискана информация за хода и резултатите от предприетите действия по случая.
В отговор, с писмо с вх. № П 2937/05.07.2012г., от СДВР, отдел „Противодействие на икономическата престъпност” уведомяват Комисията за защита на личните данни, че във връзка със сигнала на  Х.Е.Т. е заведена преписка с вх. № 10864/12г. по описа на СДВР. При извършена проверка е установено, че лицето не е имало трудови правоотношения с дружествата, посочени в жалбата. Преписката е изпратено в СРП с мнение за препращане в дирекция „Миграция” – СДВР за търсене на отговорност на лицата, собственици на търговските дружества.
Съгласно чл.54 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган спира производството при наличие на изчерпателно посочени основания. С оглед новопостъпилите доказателства по жалбата с писмо, вх. № П 2937/05.07.2012г., от СДВР, преписката е препратена по компетентност в Софийска районна прокуратура.
Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за развитието на административното производство по жалбата, така и с оглед защита на правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление, както и извършителят му са от значение за произнасяне на Решение от КЗЛД и ще се установи дали обработването на личните данни на  Х.Е.Т. може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, чл.27, ал.2 и чл.54, ал.1, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба с рег. № 1802/15.03.2012г., подадена от  Х.Е.Т., до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № 1802/ 15.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings