Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № Ж90/ 01.06.2012 г.

Решение по жалба вх. № Ж90/ 01.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж90//2012г.
София, 03.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 18.07.2012г. (Протокол № 29), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 90/01.06.2012г., подадена от М.И.Б. срещу „М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че е клиент на „М.” ЕАД. Счита, че правата й по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) са нарушени, тъй като мобилният оператор е предоставил личните й данни без знанието и съгласието й на трети лица – фирма за събиране на вземания. Г-жа М.И.Б. посочва, че от „К.Р.М.” ООД получава уведомителни писма на домашния си адрес, съдържащи покана за погасяване на задължения към М., които следва да заплати. Жалбоподателката моли Комисията да предприеме необходимите действия по случая с оглед правомощията си.
Към жалбата са приложени копия на Уведомителни писма от 13.03.2012г. и 28.05.2012г.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че на „М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 50151. Заявени са 4 регистъра: „База данни абонати”, „База данни персонал”, „Видеонаблюдение” и „Посетители”. На „К.Р.М.” ООД е издадено Удостоверение № 248208. Заявени са два регистъра: „Данни за персонала” и „Данни за клиенти”. Двете дружества са вписани в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В редовно заседание, проведено на 04.07.2012г. (Протокол № 27), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 18.07.2012г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката М.И.Б., ответна страна - „М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна - „К.Р.М.” ООД. 
В условията на служебното начало, с писма, изх. № П 2440/18.06.2012г. и № П 2439/18.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от АПК дружествата „М.” ЕАД и „К.Р.М.” ООД са уведомени за откритото административно производство и на основание чл.36 от АПК са изискани писмени становища, както и относими доказателства към жалбата.
В отговор, с писмо, вх. № С 214/25.06.2012г., от „М.” ЕАД е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателката е страна по два договора за мобилни услуги. За ползвани мобилни услуги г-жа М.И.Б. има задължения, които не са заплатени, поради което на 05.03.2012г. вземанията са предадени на „К.Р.М.” ООД за събирането им. Посочва се, че в сключените и подписани от жалбоподателката договори се съдържа текст, съгласно който абонатът декларира съгласието си личните му данни да бъдат предоставяни на трети лица с цел събиране на вземания. Посоченият текст се съдържа и в т.40г от Общите условия на мобилния оператор, които са неразделна част от всеки индивидуален договор. По силата на действащ договор с „К.Р.М.” ООД, на дружеството е възложено за събиране от името и за сметка на М. неизплатени суми от абонати на мобилния оператор, в т.ч. и на жалбоподателката.
Към писмото са приложени копия на: Пълномощно от 09.02.2010г. на Е.М.; Договор от 03.10.2011г. с „К.Р.М.” ООД и Анекс от 27.02.2012г. към него; Договор от № Б0656650/06.11.2006г.; Договор от № Б0656650/05.05.2007г. и Приложение № 1 към него и Молба за смяна на тарифен план с вх. № 11740327/06.112006г.
От „К.Р.М.” ООД, е получено становище с вх. № С 229/27.06.2012г., в което се посочва, че дружеството обработва лични данни на абонати на „М.” ЕАД въз основа на договор от 03.10.2011г., изменен с Анекс от 16.12.2011г., от името и за сметка на мобилния оператор да събира неизплатени задължения.
Към писмото са приложени копия на: Договор от 03.10.2011г. с „М.” ЕАД и бланка-образец на Уведомително писмо.
С писмо с вх. № П3253/17.07.2012г. жалбоподателката депозира в КЗЛД допълнителни доказателства: жалба от 06.01.20122г. и Оплакване от 16.02.2011г., адресирани до М.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 18.07.2012г. (Протокол № 29), страните са редовно уведомени. Жалбоподателката и заинтересованата страна - „К.Р.М.” ООД не се явяват, не изпращат процесуални представители. За „М.” ЕАД се явява юрк.  М. с пълномощно по жалбата. Юрк.  М. сочи, че на 13.07.2012г. г-жа М.И.Б. е започнала погасяването на задължението към мобилния оператор.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на Марияна М.И.Б., изразяваща се в предоставянето им на трети лица. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД „разпространяване на лични данни” представлява обработване на лични данни.       
В чл.4 от ЗЗЛД законодателят е указал основанията за допустимост за обработване на лични данни. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона. Видно от Договор № Б0656650 от 06.11.2006г. и Договор № Б0656650 от 05.05.2007г., между жалбоподателката и „М.” ЕАД са налице валидни правоотношения. Г-жа М.И.Б. е предоставила доброволно личните си данни с оглед сключените договори за мобилни услуги. Този факт не се оспорва от жалбоподателката. От изложеното следва извода, че е налице изричното съгласие на физическото лице по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
От събраните към жалбата писмени доказателства е установено, че е налице обработване, по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД, на свързаните с жалбоподателката лични данни от администратора на лични данни във връзка сключените договори за мобилни услуги.
С подписването на договор с мобилния оператор, абонатът декларира, че е запознат с Общите условия на мобилния оператор, утвърдени от Комисията за регулиране на съобщенията и съгласно т.26 се задължава да спазва разпоредбите им.
В т.40г от Общите условия за взаимоотношенията между „М.” ЕАД и абонати и потребители на обществени мобилни наземни мрежи на М. е указано, че мобилният оператор има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугата лични данни на абонати на трети лица с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните услуги. В тази връзка е и съдържащият се текст в т.34 от Договор № Б0656650 от 06.11.2006г., както и в т.4.5 от Договор № Б0656650 от 05.05.2007г., съгласно който абонатът предоставя доброволно личните си данни и се съгласява същите да бъдат предоставяни от оператора на трети лица с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими по този договор. Следователно с подписването на договори за мобилни услуги жалбоподателката е дала своето съгласие личните й данни да бъдат предоставяни на трети лица с цел събиране на изискуеми задължения по тези договори.
В становище с вх. № С 214/25.06.2012г. от „М.” ЕАД са посочени 9 броя фактури за ползвани от жалбоподателката мобилни услуги, които не са заплатени в срок, предвид на което „М.” ЕАД възлага на „К.Р.М.” ООД събирането от името и за сметка на М. неизплатени суми от абонати, сред които и жалбоподателката.
Нормата на чл.24, ал.1 от ЗЗЛД допуска възможността администраторът на лични данни да обработва данните чрез възлагане на обработващ данните. В конкретния случай, „К.Р.М.” ООД, въпреки самостоятелното си качество на администратор на лични данни, по отношение на „М.” ЕАД има качеството обработващ лични данни по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. Този извод произтича от обстоятелството, че фирмата за събиране на вземания ползва (употребява) личните данни на абонатите на М. от негово име и за негова сметка с цел събиране на просрочени задължения към него. Съществуването на посочените взаимоотношения водят до задължение на администратора на лични данни, възлагайки обработването на лични данни да докаже, че отношенията му с обработващия лични данни са уредени с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на лични данни. Видно от предоставения от страните Договор от 03.10.2011г. и Анекс от 27.02.2012г. към него, „М.” ЕАД упълномощава „К.Р.М.” ООД да организира с всички позволени от закона средства събирането на неизплатените суми от абонати - длъжници на М.
От изложеното следва извода, че личните данни на М.И.Б. са обработени законосъобразно от страна на администратора на лични данни, в съответствие с императивните законови изискания.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 90/01.06.2012г., подадена от М.И.Б. срещу „М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № Ж90/ 01.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings