Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № П975/ 24.04.2012 г.

Решение по жалба вх. № П975/ 24.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ П975/2012г.
София, 04.09.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 04.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № П975/24.04.2012г., подадена от Н.Г.П. срещу  „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпила жалба, препратена по компетентност от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). В същата, Н.Г.П. излага твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
Жалбоподателката твърди, че на 11.07.2011г. е подала жалба до „М.” ЕАД, относно начислени сметки. Мобилният оператор е върнал отговор на жалбоподателката, от който тя не е удовлетворена.
Н.Г.П. заявява, че през месец октомври 2011г., е получила писмо – покана от „К.Б.” ЕООД, за събиране на непогасени задължения.
Жалбоподателката счита, че личните й данни са предоставени на „К.Б.” ЕООД, от страна на „М.” ЕАД, неправомерно и нецелесъобразно.
Н.Г.П. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на ЗЗЛД.
Към жалбата са приложени следните доказателства: копие на писмо от на „К.Б.” ЕООД от 14.12.2011г.; копие на писмо от на „К.Б.” ЕООД от 30.11.2012г.; копие на писмо от на „К.Б.” ЕООД от 14.12.2012г.; копие на писмо от „М.” ЕАД с изх. № 9226128 от 06.08.2011г. и копие от жалба с вх. № 83621 от 11.07.2011г.
Жалбата, подадена от Н.Г.П. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „М.” ЕАД. Администратора на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, като е подал заявление за регистрация пред КЗЛД. В конкретния случай „К.Б.” ЕООД, е обработвал личните данни на жалбоподателката от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружеството за събиране на вземания е обработващ лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД се установи, че „К.Б.” ЕООД на собствено основание е регистрирано като администратор на лични данни.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа Н.Г.П, изразяваща се в предоставянето им на „К.Б.” ЕООД, от страна на „М.” ЕАД, с цел събиране на непогасени задължения към мобилния оператор. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „предоставяне” на лични данни е вид обработване на лични данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от мобилния оператор „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД.
С писмо вх. № П1715/18.05.2012г., „К.Б.” ЕООД депозира пред Комисията своето становище с доказателства към него. В същото се сочи, че личните данни на жалбоподателката са обработени в изпълнение на сключен между нея и „М.” ЕАД, договор от 20.05.2003г., удължен с анекс от 31.08.2011г.
„К.Б.” ЕООД заявява, че на жалбоподателката са изпратени уведомителни писма, за събиране на просрочени вземания, при стриктно спазване на ЗЗЛД. Към становището са приложени като доказателства: копие на договор от 20.05.2003г., сключен между „К.Б.” ЕООД и „М.” ЕАД и копия от анекси за удължаване действието на договора.
„М.” ЕАД, депозира своето становище на 15.05.2012г. В становището си, мобилния оператор уведомява Комисията, че Н.Г.П. е страна по следните договори, сключени с дружеството: Договор № П1067586 от 27.09.2008г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 08.09.2009г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П0820224 от 14.11.2009г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за лизинг на телефонен апарат и Договор № М2657646 от 08.01.2011г. за мобилни услуги за номера ***** и *****.
Мобилният оператор предоставя и извадка на издадените, неплатени фактури по така описаните договори.
„М.” ЕАД счита, че г-жа Н.Г.П. не е изряден платец по посочените договори във връзка с което, за дружеството е възникнало правото да предприеме действия по събиране на дължимите ликвидни и изискуеми вземания. На 11.10.2011г., мобилният оператор е предоставил на дружеството за събиране на вземания, данни за просрочените фактури от г-жа Н.Г.П.
За предоставянето на лични данни на жалбоподателката, на „К.Б.” ЕООД, мобилния оператор се позовава на т.4.5, т.12, т.5.5. от Общите условия на договорите за мобилни услуги, съответно и договора за лизинг, чрез които подписвайки ги, жалбоподателката е дала своето съгласие личните и данни да бъдат обработени.
От друга страна „М.” ЕАД отбелязват и за наличието на сключен между тях и „К.Б.” ЕООД, договор по силата на който дружеството за събиране на вземания, се задължава да събира от името и за сметка на мобилния оператор, неизплатени суми от абонати на последните.
Към становището са приложени следните доказателства: копие от Пълномощно с рег. № 1270/2010г.; копие от Договор сключен между „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД от 03.10.2011г.; копие от Договор № П1067586 от 27.09.2008г. за мобилни услуги за номер *****; копие от Договор № П1067586 от 08.09.2009г. за мобилни услуги за номер *****; копие от Договор № П0820224 от 14.11.2009г. за мобилни услуги за номер *****; копие от Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за мобилни услуги за номер *****; копие от Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за лизинг на телефонен апарат, в едно с погасителен план и копие от Договор № М2657646 от 08.01.2011г. за мобилни услуги за номера ***** и ***** и копие от Общи условия на „М.” ЕАД за сключване на договор за лизинг.
В редовно заседание проведено на 20.06.2012г., Комисията взема решение с което обявява жалба с рег. № П975/24.04.2012г., подадена от Н.Г.П. срещу „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
За откритото заседание на КЗЛД, страните в административното производство са редовно уведомени.
С оглед нередовната процедура по призоваване на жалбоподателката, за откритото заседание на КЗЛД, бяха извършени неколкократни опити за осъществяване на телефонна връзка с нея, за които е съставен протокол с дата 02.07.2012г. Изготвено е и съобщение до жалбоподателката по реда на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.39, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, с което е уведомена за датата на откритото заседание на КЗЛД.
Жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че жалбоподателката е страна по следните договори, сключени с „М.” ЕАД: Договор № П1067586 от 27.09.2008г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 08.09.2009г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П0820224 от 14.11.2009г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за мобилни услуги за номер *****; Договор № П1067586 от 06.07.2010г. за лизинг на телефонен апарат и Договор № М2657646 от 08.01.2011г. за мобилни услуги за номера ***** и *****, от което следва, че е на лице едно от основанията за допустимост за обработване на лични данни.
В чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни е уредена хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно в случай, че обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Съгласно т.4.5 от приложените договори с номера П0820224, П1067586 за мобилни услуги, т.12 от Общите условия за лизинг, неразделна част от Договор П1067586 за лизинг и т.5.5 от Договор М2657646 за мобилни услуги, абоната се съгласява свързаните с него лични данни, да бъдат предоставяни от Оператора на трети лица – администратори или обработващи лични данни по смисъла на ЗЗД, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания по договор. С подписване на договорите за предоставяне на мобилни услуги, а така също и договора за лизинг, потребителят, респективно лизингополучателят приема, че Общите условия имат задължителна сила за него.
Видно от жалбата, г-жа Н.Г.П. не оспорва истинността на положените подписи върху по-горе цитираните договори, от което следва, че подписвайки ги, тя е дала своето съгласие свързаните с нея лични данни да бъдат обработени във връзка с неизплатени задължения по същите. Във връзка с което, следва да се направи обоснован извод, че е налице и друга предпоставка за допустимост на обработване на личните данни на г-жа Н.Г.П, а именно визираната в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД – лицето за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие.
 Следва да се отбележи, че по силата на договор от 03.10.2011г., сключен между „М.” ЕАД и „К.Б.” ООД, на дружеството за събиране на вземания е възложено да събира от името и за сметка на мобилния оператор, неизплатени суми от неизрядни абонати – длъжници. В договора, администратора на лични данни изрично е определил обема лични данни на клиентите, който ще бъде предоставен на дружеството, както и целите на обработването им. В раздел ІII, от договора, в съответствие с нормата на чл.24 от ЗЗЛД, е предвидена защитата на информацията, станала известна във връзка и по повод изпълнението на договора, както и задълженията на изпълнителя във връзка с предоставянето, обработването, съхранението и унищожаването на личните данни след прекратяване на договора. В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-жа Н.Г.П. лични данни на „К.Б.” ООД, от страна на „М.” ЕАД не представлява нарушение на императивните разпоредби на ЗЗЛД.
Установяването на факта дали личните данни на жалбоподателя са използвани с престъпна цел, е от компетентността на разследващите органи. Споменатите действия съставляват престъпление по смисъла на НК. В правомощията на Комисията за защита на личните данни не са включени разследващи функции.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията приема жалбата занеоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № П975/24.04.2012г., подадена от Н.Г.П. срещу  „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № П975/ 24.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings