Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № Ж 29/ 11.04.2012г.

Решение по жалба вх. № Ж 29/ 11.04.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 29/2012г.
София, 06.08.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 11.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № Ж29/11.04.2012г., подадена от Н.И.К. срещу „БТК” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Н.И.К. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „БТК” АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни. Жалбоподателката твърди, че на 01.02.2012г. е била уведомена, че е страна по договор сключен с „БТК” АД, без нейно знание.
Н.И.К. заявява, че подписа положен върху Анекс от 06.02.2012г. е неин, но Договор от 05.07.2011г. сключен с „БТК”АД, не е подписан от нея.
Жалбоподателката излага аргументи, че не е подписвала договор от 05.07.2011г., сключен между нея и „БТК”АД, оспорва направеното потребление на телевизионни услуги и съответно начисленото парично задължение. Госпожа Н.И.К. счита, че личните й данни са обработени неправомерно и нецелесъобразно.
Н.И.К. иска от Комисията да бъде прекратен Договор № А90005201001 от 02.07.2011г., сключен с „БТК”, за предоставяне на услугата VIVACOM TV, със срок за инсталацията на услугата до 05.07.2011г., а така също и да бъде наложена санкция на служителите използвали личните й данни, за сключване на същия.
Към жалбата са приложени следните доказателства: копие на жалба до „БТК”АД (без дата и вх. номер); копие на писмо от 09.03.2012г. от „БТК”АД; копие от Констативен протокол за предоставяне на Vivacom TV услуги – А90005201001/Е00DA90005201001 от 05.07.2011г.; копие от Заявление от 02.07.2011г.; копие от Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги вх. № 20120206111432-24098737 (без дата); копие на писмо от 20.02.2012г. от „БТК”АД и копие на жалба до Районна прокуратура – гр.Д. с вх. № 642/03.04.2012г.
Жалбата, подадена от Н.И.К. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е”БТК” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 14414, със заявени шест броя регистри, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа Н.И.К., изразяваща се в употребата им, с цел сключване на договор с „БТК”АД, без нейното знание и съгласие. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД „употреба” на лични данни е вид обработване на лични данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, с писмо изх. № П992/24.04.2012г., е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „БТК” АД.
На 03.05.2012г. е постъпило писмено становище от „БТК” АД. В същото дружеството уведомява Комисията, че разбира, че спорния договор е от 05.07.2011г., но не може да разбере, кой точно документ оспорва жалбоподателката.
„БТК” АД, моли след извършване на служебна проверка, за наличие на образувано досъдебно производство пред Районна прокуратура – гр.Д. (ДРП), Комисията да спре административното производство по повод жалбата на г-жа Н.И.К. на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК.
Към становището е приложено заверено копие от пълномощно с рег. № 8490 от 06.12.2010г.
Видно от жалбата, г-жа Н.И.К. уведомява КЗЛД, че по същия повод по който е сезирала Комисията, е сезирала и Районна прокуратура – гр.Д.. Във връзка с което, с писмо изх. № П985/24.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, е изискана информация от Районна прокуратура – гр.Д. за наличието на образувано досъдебно производство, по повод жалбата на г-жа Н.И.К..
На 18.05.2012г. Районна прокуратура – гр.Д. уведомява Комисията, че пр.пр. № 642/2012г. по описа на ДРП е прекратена с резолюция на прокурор от 04.04.2012г. на основание чл.4, т.1 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки (ИППП), поради липса на престъпление от общ характер.
На редовно заседание проведено на 27.06.2012г., Комисията е взела решение, с което е обявила жалба с рег. № Ж 29/11.04.2012г., подадена от Н.И.К. срещу „БТК” АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание, изисква информация от РП – гр.Д. за наличието на извършена графологична експертиза и конституира страните в административното производство.
За откритото заседание на КЗЛД, страните в административното производство са редовно уведомени.
С писмо изх. № П2878/03.07.2012г. на Председателя на КЗЛД, е изискана информация от Районна прокуратура – гр.Д., за наличието на възложена графологична експертиза, на подписа положен върху спорния договор.
В отговор, Районна прокуратура – гр.Д. с писмо вх. № П3186/13.07.2012г. уведомява Комисията, че по преписка № 642/2012г. по описа на РП-Добрич не е било възлагано извършване на графологична експертиза на подписа, положен върху спорния договор. Към уведомителното писмо са приложени като доказателства: заверено копие от Съобщение до „БТК”АД, във връзка с образувано гр. № 1466/2012г., заверено копие от Разпореждане на Районен съд – гр.Д. от 09.05.2012г. и копие от Искова молба до Районен съд – гр.Д. с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК и чл.26 от ЗЗД.
Осъществен е и телефонен разговор с наблюдаващия по преписката прокурор. В същия, районният прокурор е уведомил Комисията, че не е извършвана графологична експертиза по пр.пр. № 642/2012г. по описа на ДРП, както и, че преписката е прекратена поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.
За осъществения разговор е съставен протокол с дата 10.07.2012г.
Жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че жалбоподателката е страна по следния договор, сключен с „БТК”АД - Договор за VIVACOM TV Услуги № А90005201001 от 02.07.2011г., със срок за инсталацията на услугата до 05.07.2011г., от което следва, че е на лице едно от основанията за допустимост за обработване на лични данни.
В чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни е уредена хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно в случай, че обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „БТК” АД. Администратора на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, като е подал заявление за регистрация пред КЗЛД.
В така подписаният договор е предвиден абзац, в чийто текст информира, че при подписването му потребителят се съгласява, „БТК” АД да събира и обработва, както и да предоставя лични му данни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с оглед на предоставяне на услугата по настоящия договор, например за целите на събиране на дължимите от потребителя суми към „БТК” АД. Потребителят предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, „БТК” АД да ги предоставя на компетентните държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания.
За ползването на телевизионни услуги, които предоставя “БТК” АД, госпожа Н.И.К. е сключила договор, от което следва, че е налице условието визирано в чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД и обработването на свързаните с нея лични данни е допустимо от страна на администратора на лични данни. С подписване на договора Н.И.К. е изразила и изричното си съгласие, данните й да бъдат обработвани за целите на договора.
Жалбата е недоказана в частта, в която се твърди, че положеният подпис върху Договор № А90005201001 от 02.07.2011г., сключен с „БТК” АД, за предоставяне на услугата VIVACOM TV, със срок за инсталацията на услугата до 05.07.2011г., не е автентичен.
По административната преписка е установено, че не е извършена графологична експертиза от разследващите органи на подписа положен върху Договор № А90005201001 от 02.07.2011г., сключен между г-жа Н.И.К. и „БТК” АД.
Н.И.К. не е предприела действия за установяване автентичността на подписа, положен върху оспорваният договор.
Изложените от жалбоподателката твърдения, навеждат към извършено документно престъпление, по реда на чл.309 от Наказателния кодекс (НК).
Установяването на факта дали личните данни на жалбоподателката са използвани с престъпна цел е от компетентността на разследващите органи. Споменатите действия съставляват престъпление по смисъла на НК.
В правомощията на Комисията за защита на личните данни не са включени разследващи функции.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията приема жалбата занеоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 29/11.04.2012г., подадена от Н.И.К. срещу „БТК” АД („БТК” АД), като не основателна.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № Ж 29/ 11.04.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings